GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY

UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie Aneksu Nr 2/2021  z dnia  17 września 2021r. do  Umowy nr 1/2021 z dnia  13 stycznia 2021, zmienionej Aneksem Nr 1/2021 roku z dnia  25 czerwca 2021 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości    90. 174,00 zł.

Całkowity koszt zadania  na rok 2021 wynosi                                      112.717,50 zł

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa                     90.174,00 zł

- środki własne gminy                                                                          22.543,50 zł

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka.

Na podstawie  Umowy nr 511/OPS/2021 z dnia  10 września 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                 w wysokości  3.452,00 zł.

Wartość  zadania za okres przyznania dotacji tj. od dnia  01.01.2021 r. do dnia 29-05-2021r.  wynosi    4.323,85 zł.

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdział 85214 § 2030 klasyfikacji budżetowej/budżet zadaniowy: 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej/.

Dotacja celowa  przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjanta dotacji polegającego na  przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, poprzez dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, które miało miejsce w dniu 24 czerwca 2021r. (ulewny deszcz, gradobicie).

Na podstawie  Umowy nr 626/OPS/2021 z dnia 10 września 2021 roku  Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości  197.169,00 zł  .

Całkowita wartość zadania wynosi  246.462,00 zł.

Wieloletni rządowy program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „ Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku  2020 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  w wysokości  88.480,00 zł.

Całkowity koszt zadania  w roku  2020 wyniósł                            110.600,00 zł

w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              88.480,00 zł

- środki własne gminy                                                                            22.120,00 zł

 

Wieloletni rządowy program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „ Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku  2019 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie  realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  w wysokości 67.609,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania w roku  2019  wyniósł                                84.511,25 zł

w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              67.609,00 zł

- środki własne gminy                                                                            16.902,25 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.