GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY

UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

Czytaj więcej...

znaki strona www

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości   39.673,00 zł  ( słownie: trzydzieści dziewięć  tyś. sześćset siedemdziesiąt trzy złote  00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, na  wydatki bieżące Ośrodka określone  w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Celem dotacji  jest  zapewnienie  obsługi  zadań zleconych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20  ustawy  o pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z  art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy  o pomocy społecznej  realizowanych przez gminę .

Na podstawie  Umowy nr 91/OPS/2022  z dnia  15 marca 2022 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości  39.673,00 zł, środki własne to kwota 408.647,55 zł.

znaki strona www

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

I. CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

 

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości  21.238,00 zł  ( słownie: dwadzieścia jeden tyś. dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

-realizację  dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy tj. organizacja specjalistycznego poradnictwa- zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.