GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości   39.673,00 zł  ( słownie: trzydzieści dziewięć  tyś. sześćset siedemdziesiąt trzy złote  00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, na  wydatki bieżące Ośrodka określone  w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Celem dotacji  jest  zapewnienie  obsługi  zadań zleconych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20  ustawy  o pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z  art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy  o pomocy społecznej  realizowanych przez gminę .

Na podstawie  Umowy nr 91/OPS/2022  z dnia  15 marca 2022 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości  39.673,00 zł, środki własne to kwota 408.647,55 zł.

znaki strona www

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

I. CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

 

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości  21.238,00 zł  ( słownie: dwadzieścia jeden tyś. dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

-realizację  dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy tj. organizacja specjalistycznego poradnictwa- zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

Czytaj więcej...

znaki strona www

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZWIĄZANEGO

Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.