GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Okres realizacji od  12 lutego  2024r. do 31 grudnia 2024 r.

Numer umowy: 53/WP/2024/FS

W ramach Programu Gmina  Książ Wielki  ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymała 729.287,53 zł  na realizację usług asystencji osobistej  oraz  14.585,00 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Całkowity koszt zadania:  743.872,53 zł

Czytaj więcej...

znaki strona www

Na podstawie Umowy nr 250/OPS/2024 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 52.806,00 zł  ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześć złotych  00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań i programów realizacji zadań  pomocy społecznej,  w tym kwotę:

- 42 534 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści  cztery złotych) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

- 10 272 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złotych) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.  

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU  PAŃSTWA

Nazwa programu:  Program wieloletni  „ SENIOR+” –  na lata 2021-2025 - edycja 2023, Moduł I.

Nazwa zadania : Utworzenie Dziennego Domu  „Senior+” w Gminie Książ Wielki.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85295 Pozostała działalność ,  § 2030 klasyfikacji budżetowej w wysokości  124.165,00 zł  ( słownie: sto dwadzieścia cztery   tyś. sto sześćdziesiąt pięć złotych  00/100)  na wydatki bieżące  (budżet zadaniowy:  działanie 13.1.4.1- Wspieranie aktywnego starzenia się). 

Okres realizacji od  01 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Numer umowy:  316/WP/2023/SN

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka.

Na podstawie  Umowy nr 564/OPS/2023 z dnia  23 października 2023 roku  Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki  na  dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku  w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  lub  przeprowadzającego wywiady środowiskowe poza siedzibą  jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.  

 

Wartość otrzymanego  dofinansowania        9.395,00 zł

Całkowita wartość  zadania                            17.154,57 zł.

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Aneksu Nr 2/2023  z dnia  08 września 2023 roku  do Umowy Nr 68/OPS/D/2023 z dnia 25-01-2023r., Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w  wysokości  93 521 (słownie:  dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) , w   tym:                                                                                                                                                                                                                     

-kwota  23 380  zł (słownie:  dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) stanowi zwiększenie dotacji o 20% z tytułu spełnienia warunków określonych w pkt 5 załącznika nr 1 do  w/w umowy.”.                  

Wartość zadania  na rok 2023 wynosi                                                          116.901,25 zł

- kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa                              93.521,00 zł

- środki własne gminy                                                                                         23.380,25 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.