GMINA KSIĄŻ WIELKI

 Ważniejsze inwestycje w Gminie Książ Wielki

w latach 2000 – 2019

Lata 2000-2003

1. Budowa wodociągów na terenie Gminy
Inwestycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundusz Wspomagania i Zaopatrzenia Wsi w Wodę oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wybudowano ok. 120 km sieci wodociągowej, zbiorniki na wodę we wsiach Antolka, Trzonów, Rzędowice, studnie głębinowe w Tochołowie, Boczkowicach i Rzędowicach. Wykonano 20,8 km przyłączy wodociągowych u 1.850 mieszkańców.

2. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci   kanalizacyjnej w Książu Wielkim
Całkowity koszt inwestycji – 3,45 mln zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej PHARE- INRED oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi
Koszt inwestycji 724 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 260,4 tys. zł) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lata 2002-2003

4. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Książu Wielkim
Wartość inwestycji 2,18 mln zł. Współfinansowanie ze środków Urzędu Kultury Fizycznej oraz Kontraktu Województwa Małopolskiego.

Rok 2003

5. Modernizacja drogi gminnej Głogowiany–Rzędowice
Koszt inwestycji 289 tys. zł. Współfinansowanie przez Bank Światowy PAOW oraz środki przedakcesyjne UE (SAPARD w kwocie 144,5 tys. zł).

6. Modernizacja drogi gminnej Sztuka-Cisie
Koszt inwestycji 187 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 91 tys. zł) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

7. Program „Centra: odnowa centrum Książa Wielkiego”
Wartość kosztorysowa 660 tys. zł. Inwestycja współfinansowana z Kontraktu Województwa Małopolskiego.

Rok 2004

8. Modernizacja drogi gminnej Książ Wielki-Pokusa
Wartość kosztorysowa 341 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 170,5 tys. zł).

9. Rozbudowa wodociągu Rzędowice-Łazy
Wartość 192,6 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 88,8 tys. zł).

10. Rozbudowa wodociągu w Moczydle
Wartość 197,5 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 91 tys. zł).

Lata 2004-2005

11. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego
Wartość 331,8 tys. zł plus parking przy centrum – 40,96 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE.

Rok 2005

12. Przebudowa dróg gminnych
O długości 3,3 km we wsiach: Wielka Wieś, Boczkowice, Giebułtów, Tochołów, Krzeszówka, Cisia Wola, Trzonówek, Moczydło Kolonia KM – o wartości 536.940 zł.

13. Dotacja dla Powiatu
50.000 zł na remont drogi Łazy – Podleśna Wola.

Rok 2006

14. Przebudowa dróg gminnych o długości 8 km
We wsiach : Częstoszowice, Książ Wielki, Antolka, Moczydło, Krzeszówka, Trzonów, Giebułtów, Cisia Wola – wartość zadania 1.041.927 zł. Przebudowa ul Zamkowej i Nowomiejskiej w Książu Wielkim – koszt zadania 191.786 zł.

15. Dotacja dla Powiatu
45.000 zł na remonty dróg w Zarszynie i Małoszowie.

16. Dotacja dla Powiatu
40.000 zł na remont chodnika przy ul. Witosa w Książu Wielkim.

Rok 2007

17. Przebudowa dróg gminnych
O długości 6,5 km we wsiach: Kolonia KM, Konaszówka, Trzonowie i Zarszynie, Cisiej Woli, Giebułtowie, Mianocicach i Wielkiej Wsi. Koszt zadania 733.740 zł.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego
Na kwotę 100.000 zł we wsiach: Małoszów, Łazy, Książ Mały, Boczkowice, Książ Wielki, Konaszówka i Książ Mały Kolonia.

19. Dotacja dla Powiatu
100.000 zł na remont drogi Opacz – Boczkowice o długości 2,55 km.

Rok 2008

20. Zakup autobusu marki Mercedes do przewozu dzieci
Wartość 252 tys. zł. Dofinansowanie w całości ze środków PEFRON.

21. Remont mostu w Giebułtowie
Koszt zadania 99.900 zł.

22. Wysypisko
Montaż wagi na wysypisku oraz zakup działki pod strefę wokół wysypiska – koszt zadania 70.530 zł.

23. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Książu Wielkim
Koszt zadania 1.695.287 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego
Na kwotę 114.057 zł, we wsiach: Łazy, Konaszówka, Kolonia KM, Książ Wielki, Boczkowice, Tochołów i Giebułtów.

25. Dotacja dla Powiatu
150.000 zł na zadanie budowa drogi Rzędowice – Łazy o dł. 2.006 mb.

Rok 2009

26. Remont Strażnicy OSP w Moczydle
Wartość 180 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2009”.

27. Remont Strażnicy OSP w Książu Wielkim
Wartość 95,7 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2009”.

28. Remont dróg gminnych
Łazy – Cisie oraz Krzeszówka – Krzyż , koszt zadania 298.500 zł.

29. Remont drogi Łazy – Mianocice
O długości 1.650 mb, koszt zadania 209.000 zł.

30. Dotacja dla Powiatu
800.000 zł na zadanie budowa drogi Książ Wielki – Zaryszyn o dł. 10.556 mb.

Lata 2009- 2011

31. Projekt „Dajmy sobie szansę”
Projekt wyrównywania szans edukacyjnych, realizowany w szkołach podstawowych Gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość 1,1 mln zł. Dofinansowanie w całości, w tym 85 proc. z EFS, a 15 proc. dotacji budżetu państwa.

Rok 2010

32. Zakup Ciągnika FEND wraz z pługiem do odśnieżania
Wartość 272,3 tys. zł. Współfinansowanie ze środków PROW.

33. Remont Strażnicy OSP w Książu Małym
Wartość 172 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2010”.

34. Budowa kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”
Wartość inwestycji 1,04 mln zł.

35. Budowa kompleksu Orlik-Plus w Książu Wielkim
Wartość 304,5 tys. zł. (modernizacja stadionu sportowego – wymiana murawy).

36. Budowa drogi gminnej w Mianocicach   (Stara Szosa-Cisia Wola)
Wartość 1,12 mln zł. Realizacja inwestycji w ramach środków własnych.

37. Dotacja dla Powiatu
400.000 zł na zadanie budowa drogi Małoszów – Giebułtów, o długości 5.510 mb.

Lata 2010-2011

38. Budowa przedszkola w Książu Wielkim
Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Wartość 4,16 mln zł. Dofinansowanie z UE 2,7 mln zł.

39. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Książ Wielki – etap I
Budowa 269 oczyszczalni przydomowych, przebudowa wodociągów we wsiach Antolka, Cisie i Tochołów. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 4,87 mln zł. Dofinansowanie 2 mln zł.

Rok 2011

40. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cisiu
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 176,4 tys. zł. Dofinansowanie 90,5 tys. zł.

41. Termomodernizacja świetlicy wraz z budową parkingu i boiska w Giebułtowie
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 173,9 tys. zł. Dofinansowanie 123,4 tys. zł.

42. Budowa i modernizacja świetlic wraz z infrastrukturą w Antolce, Konaszówce i Tochołowie
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 970,1 tys. zł (w tym: Antolka – 330,8 tys. zł, Konaszówka – 326,6 tys. zł, Tochołów – 312,7 tys. zł). Dofinansowanie 467 tys. zł.

43. Adaptacja i rozbudowa obiektu na świetlicę wiejską w Zaryszynie
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 1,12 mln zł. Dofinansowanie 447,3 tys. zł.

44. Remont Strażnicy OSP w Boczkowicach
Wartość 123 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2011” w kwocie 40 tys. zł.

45. Budowa drogi gminnej w Konaszówce (ul. Kozia)
Wartość 106,1 tys. zł. Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych.

46. Budowa drogi gminnej Moczydło-Giebułtów
Wartość 86,3 tys. zł. Inwestycja realizowana w ramach środków własnych.

47. Dotacja dla Powiatu
470.000 zł na zadanie: budowa drogi Książ Wielki – Boczkowice o długości 6.710 mb.

Rok 2012

48. Remont Strażnicy OSP w Krzeszówce
Wartość 88,7 tys. zł. Projekt współfinansowany z programu „Małopolskie remizy 2012” w kwocie 35 tys. zł.

49. Dotacja dla Powiatu
57.000 zł na zadanie budowa drogi Krzeszówka – Moczydło o długości 2.400 mb.

Lata 2012-2014

50. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Książ Wielki- etap II
Budowa 275 oczyszczalni przydomowych, remont oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim oraz przepompowni ścieków w Wielkiej Wsi. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 3,31 mln zł. Dofinansowanie 2,02 mln zł.

Rok 2013

51. Remont Strażnicy OSP w Trzonowie
Wartość 81,4 tys. zł. Projekt współfinansowany z programu „Małopolskie Remizy 2013” w kwocie 27,2 tys. zł oraz z WOŚ w kwocie 9,7 tys. zł.

52. Budowa parkingu przy remizie OSP w Książu Wielkim
Wartość 53,2 tys. zł. Środki własne.

53. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zarszynie
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 31,6 tys. zł. Dofinansowanie 24,8 tys. zł.

54. Budowa altany, grilla i placu zabaw w Giebułtowie
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 37,5 tys. zł. Dofinansowanie 25 tys. zł.

55. Dotacja dla Powiatu
165.000 zł na zadanie budowa drogi Książ Mały Klonia KM – Trzonów o długości 2.350 mb.

Lata 2013-2015

56. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość 997,8 tys. zł. Dofinansowanie w całości, w tym 848,1 tys. zł z funduszy UE, a 149,7 tys. zł z publicznych środków krajowych.

Rok 2014

57. Budowa drogi gminnej Książ Mały Kolonia – Boczkowice
O długości 1070 mb, koszt zadania 220.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

58. Remont świetlicy wiejskiej w Książu Małym
Koszt zadania 129.000 zł, Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

59. Zakup samochodu pożarniczo–ratowniczego pod potrzeby OSP Książ Wielki
Koszt zadania 640.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Komendy Głównej PSP, Zarządu Wojewódzkiego OSP i WFOŚiGW w Krakowie.

60. Zakup samochodu VW Caravella dla WTZ w Rzędowicach
Koszt zadania wyniósł 130.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z PFRON.

61. Budowa oświetlenia ulicznego
We wsiach: Antolka, Moczydło, Wielka Wieś i Książ Wielki. Wartość zadania 100.000 zł, środki własne.

62. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Boczkowicach
Wartość zadania 34.000 zł. Uzyskano dofinansowanie w PROW.

63. Zakup działki pod potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Książu Małym Kolonii
Za kwotę 30.000 zł ze środków własnych.

64. Dotacja dla Powiatu
W kwocie 262.000 zł na zadanie budowa dróg we wsiach Cisie i Tochołów, wybudowano 3.050 mb.

65. Dotacja dla Powiatu
W kwocie 30.000 zł na remont drogi Zaryszyn – Bugaj o długości 750 mb.

66. Dotacja dla Powiatu
W kwocie 30.000 zł na budowę mostu we wsi Cisie.

67. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Wybudowano kilkaset oczyszczalni kosztem 2.002.770 zł, w tym 1.460.664 zł dofinansowania UE.

68. Budowa drogi do pól
Na drogę dojazdową do pól Książu Małym wydano 235.410 zł, w tym 100.000 zł dofinansowania.

69. Modernizacja remizy OSP Książ Mały
Zadanie zrealizowano za kwotę 131.540 zł, w tym 40.000 zł dofinansowania.

Rok 2015

70. Kupno czterech wiat przystankowych
Nowe wiaty przystankowe, ustawione w Głogowianach-Wrzosach, Trzonowie, Zaryszynie i Książu Małym-Kolonii kosztowały 24.612 zł.

71. Budowa Altany w Konaszówce.
Altana postawiona przy Świetlicy Wiejskiej w Konaszówce kosztowała 17.073 zł.

72. Remont świetlicy w Mianocicach
Wyremontowano Świetlicę Wiejską w Mianocicach, co kosztowało 5.800 zł.

73. Oświetlenie uliczne w Książu Wielkim
Za kwotę 10.285 zł uzupełniono oświetlenie uliczne w Książu Wielkim.

74. Odbudowa przepustu w Giebułtowie
Na drodze w Giebułtowie odbudowano przepust – koszt prac: 116.825 zł, w tym 40.879 zł dofinansowania.

75. Budowa Drogi dojazdowej do pól
Droga dojazdowa do pól pomiędzy Konaszówką a Głogowianami-Wrzosami kosztowała 59.257 zł.

76. Budowa drogi dojazdowej do pól w Konaszówce
Inwestycja kosztowała 106.534 zł, w tym 77.598 zł dotacji.

77. Przebudowa drogi gminnej w Książu Wielkim
Modernizacja ulicy Stawowej w Książu Wielkim kosztowała 710.556 zł, w tym 423.743 zł dotacji UE.

78. Modernizacja drogi gminnej Małoszów – Tochołów
Inwestycja wykonana za środki własne kosztowała 45.204 zł.

79. Modernizacja drogi w Książu Wielkim
Prace na ul. Długosza w Książu Wielkim kosztowały 20.702 zł.

80. Modernizacja Drogi w Książu Wielkim
Prace na ul. Chmielnej w Książu Wielkim kosztowały 10.702 zł.

81. Modernizacja drogi w Krzeszówce
Prace na odcinku Krzeszówka - Ogrody kosztowały 42.439 zł.

82. Modernizacja drogi w Krzeszówce
Prace na odcinku Krzeszówka – Wały  kosztowały 4.749 zł.

Rok 2016

83. Wyposażenie świetlicy w Rzędowicach
Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem za 5.374 zł oraz szafę chłodniczą za 4.476 zł.

84. Remont Remizy OSP Rzędowice
Roboty przy remoncie remizy w Rzędowicach kosztowały 156.702 zł, w tym 73.708 zł dofinansowania.

85. Brama do Szkoły Podstawowej w Antolce
Uzupełnienie ogrodzenia oraz montaż bramy przesuwnej przy SP w Antolce za kwotę 16.896 zł.

86. Przebudowa drogi dojazdowej do pól
Przebudowa drogi dojazdowej do pól łączącej Trzonów z Charściną oraz z Książem Małym-Kolonią kosztowała 316.947 zł, w tym 151.341 zł dotacji.

87. Przebudowa drogi w Częstoszowicach
Przebudowa drogi gminnej łączącej Opacz z Lisinami kosztowała 509.569 zł, w tym 235.355 zł dotacji.

88. Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej z Boczkowic do Giebułtowa i dalej do Kaliny Wielkiej kosztowała 671.096 zł, w tym 401.606 zł dotacji.

89. Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej z Małoszowa do Częstoszowic kosztowała 213.623 zł, w tym 148.947 zł dotacji.

Rok 2017

90. Zakup czterech wiat przystankowych
Zakupiono wiaty przystankowe dla Głogowian-Starej Wsi, Łazów, Zaryszyna oraz Zaryszyna-Wałów; koszt: 22.090 zł.

91. Remont hydroforni w Łazach
Przeprowadzono remont hydroforni w Łazach, koszt: 19.233 zł.

92. Podłączenie wodociągu w Małoszowie
Wykonano podłączenie wodociągu w Małoszowie, koszt: 13.353.

93. Modernizacja drogi gminnej
Zmodernizowano drogę gminną łączącą Krzeszówkę z Zaryszynem, koszt: 920.309 zł, w tym 546.779 zł dofinansowania z UE.

94. Przebudowa drogi do pól w Mianocicach
Przebudowano drogę prowadzącą do pól pomiędzy Mianocicami a Łazami, koszt: 327.947 zł, w tym 133.679 zł dotacji.

95. Przebudowa drogi do pól w Małoszowie
Przebudowano drogę do pól prowadzącą z Małoszowa do Letnogi, koszt: 93.291 zł, w tym dotacja 30.000 zł.

96. Przebudowa drogi do pól w Giebułtowie
Przebudowano drogi do pól prowadzącą z Giebułtowa do Maciejowa, koszt: 24.000 zł.

97. Budowa parkingu w Książu Wielkim
Wybudowano parking w Książu Wielkim przy ul. Do Grodziska, koszt: 35.900 zł.

98. Budowa w Książu Wielkim
Wybudowano śmietnik przy blokach w Książu Wielkim, koszt: 10.550 zł.

Rok 2018

99. Zakup autobusu
Zakupiono autobus Mercedes Benz-Sprinter, koszt: 336.020 zł, w tym dotacja 235.214 zł.

100. Modernizacja budynku szkoły w Antolce
Przeprowadzono gruntowną modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Antolce, koszt: 2,183 mln zł, w tym dotacja z funduszy UE wyniosła 810.019 zł.

101. Przebudowa drogi w Książu Wielkim
Przebudowano dwie ulice w Książu Wielkim: Podzamcze i Długosza, koszt: 1,14 mln zł w tym 104.895 zł dotacji.

102. Budowa drogi do pól w Boczkowicach 
Wybudowano drogę do pól w Boczkowicach, koszt: 260.050 zł w tym 125.486 zł dotacji.

103. Budowa drogi do pól w Małoszowie
Wybudowano dalszy odcinek drogi do pól prowadzącej z Małoszowa do Letnogi, koszt: 76.260 zł w tym 30.000 zł dotacji.

104. Budowa boiska szkolnego w Antolce
Przy Szkole Podstawowej w Antolce wybudowano boisko, koszt: 399.9646 zł w tym 191.978 zł dotacji.

105. Zakup samochodu dla OSP
Dla OSP w Książu Małym zakupiono używany samochód Opel Vivaro, koszt: 99.900 zł w tym 49.950 zł dotacji.

106. Przebudowa drogi gminnej
Przebudowano drogę gminną łączącą Trzonów z Zaryszynem, koszt: 1,515 mln zł w tym 570.880 zł dotacji z UE.

Rok 2019

107. Rewitalizacja Książa Wielkiego
Gruntownie przebudowano Rynek w Książu Wielkim w ramach rewitalizacji centrum miejscowości. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł przy dofinansowaniu UE sięgającym 71 proc. Zadanie to objęło także termomodernizację tzw. domu nauczyciela w Książu Małym.

108. Nowa świetlica w Mianocicach
Budowa nowej świetlicy w Mianocicach zamknęła się kwotą 1,45 mln zł, w tym  dofinansowanie wyniosło 0,5 mln zł.

109. Modernizacja drogi powiatowej Moczydło - Książ Mały
Gmina współfinansowała w wysokości 1,45 mln zł modernizację drogi powiatowej nr na odcinku prowadzącym z Moczydla do Książa Małego. Inwestycja ta jest powiązana z budową węzła „Książ” na powstającej trasie szybkiego ruchu S7.

110. Droga do pól w Konaszówce
219 tys. zł kosztowało utwardzenie drogi do pól w Konaszówce prowadzącej w kierunku Pokusy.

111. Remont remizy w Głogowianach-Starej Wsi
Pierwszy etap gruntownego remontu remizy OSP w Głogowianach-Starej Wsi zamknął się kwotą 150 tys. zł.

112. Remont remizy w Trzonowie
Ponad 50 tys. zł zapłaciła Gmina za kolejny etap remontu remizy OSP w Trzonowie

113. Zakup i montaż klimatyzatorów
W kilku pokojach Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych zamontowano zakupione klimatyzatory. Wydano na to w sumie 50 tys. zł.

114. Remont budynku komunalnego
Przeprowadzono remont budynku komunalnego przy Rynku 8 w Książu Wielkim, koszt 35 tys. zł.

115. Nowy piec c.o. dla SP w Książu Małym
Zakupiono i zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Książu Małym koszt 30 tys. zł.

ROK 2020

116.

Przebudowano drogi  wewnętrzne ul. Poniatowskiego i Łaskiego 

w tym dofinansowanie

445 948,00

1 082 638,14

117.

Zamontowano ogrodzenie panelowe z bramą dwuskrzydłową w Domu Seniora w Rzędowicach

0,00

11 850,52

118.

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Książ Mały Kolonia -Trzonów

100 000,00

206 544,43

119.

Zakupiono samochód Osobowy Opel Vivaro  dla OSP Łazy

0,00

58 000,00

120.

Zakupiono  pług do odśnieżania PRONAR 

0,00

15 990,00

121.

Zakupiono sprzęt elektroniczny do nowej sali obrad

0,00

                          21 525,00            

122.

Wykonano remont parkingu przy Urzędzie Gminy

0,00

56 406,00

123.

Droga wewnętrzna stanowiąca łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Podzamcze.

0,00

104 481,61

 

Razem

 

1 613 841,70

Udzielone  dotacje na zadania inwestycyjne w 2020 r. 

124.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Miechowie  na budowę nowego odcinka   drogi  powiatowej  nr 1217K-Książ Wielki –Książ Mały – Moczydło. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego  do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „ Książ”

604 839

  1.174 835,03

125.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Miechowie   na”  Przebudowę  drogi powiatowej  nr 1193K- Przybysławice –Rzędowice -Mianocice .

0,00

718 780,49

126.

 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Miechowie   na „Przebudowę  drogi powiatowej nr 1218 K Książ Mały -Boczkowice.

609 320

609 320,79

127.

Dotacja dla komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej z przeznaczeniem na  dofinansowanie zakupu  samochodu pożarniczego dla PSP w Miechowie.

0,00

30 000,00

ROK 2021

Lista inwestycji wykonanych w roku 2021 liczy 55 pozycji.
Zatem w tym wykazie jest ich już w sumie 127+55=182. 

inw1.JPG

inw2.JPG

inw3.JPG

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.