GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 poz. 1469) właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę  z odbiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Książ Wielki.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar.

Burmistrz został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

 - posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

 - zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

 - dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Na terenie naszej gminy rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie, wg Harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu.

Kontrole są przeprowadzane w terenie. Właściciele nieruchomości są proszeni o okazanie umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Informujemy również, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

 

Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi mandat karny lub kara grzywny do 5 tys. zł.

 

Nowe przepisy przewidują również kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku gdy Burmistrz nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.


Umowa na odbiór odpadów ze zbiorników bezodpływowych, odbieranych przez Miasto i Gminę Książ Wielki

Wykaz przedsiębiorstw mających uprawnienia dot. wywozu nieczystości płynnych z terenu Gminy Książ Wielki

Uchwała RMiG ws. stawki za wywóz szamba

Uchwała RMiG ws. stawek za obsługę oczyszczalni przydomowych

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.