GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Oto kolejny przegląd najważniejszych wydarzeń – tutaj w roku 2021.

Styczeń
(04) Na prawym pasku menu naszego portalu zamieszczamy informacje o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego. W poniedziałek, 4 stycznia wydano ostrzeżenie 1 stopnia ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Mieszkańców obowiązuje w tym czasie zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ciepła.

(08) Szczepienia uodporniające na koronawirusa będą realizowane także przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim. Jego kierownik – lek. Andrzej Gumula, wydał zarządzenie powołujące cztery zespoły składające się z lekarza i uprawnionej do robienia zastrzyków pielęgniarki, aby ta ważna akcja przebiegła możliwie sprawnie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów medycznych.

(09) Po dokonaniu odbioru otwarto dla ruchu nową obwodnicę Książa Wielkiego, prowadzącą od Zygmuntowa z ominięciem Wielkiej Wsi do drogi krajowej nr 7. Skraca ona kierowcom drogę, a mieszkańcom poprawia warunki życia. Przede wszystkim jednak zapewnia bezpieczeństwo przechodniom, bo stara droga prowadząca przez Wielką Wieś jest nie tylko wąska i kręta, ale dodatkowo biegnie w Książu Wielkim obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

(10) Po wielomiesięcznych opóźnieniach spowodowanych przeciągającymi się protestami uczestników przetargu – jego zwycięzca firma SANITO przystępuje do montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Chęć założenia tych pierwszych zgłosiło 115 mieszkańców naszej Gminy. Chętnych na kolektory jest mniej - 78.

Luty
(17) Wszyscy radni Gminy Książ Wielki zgodnie opowiedzieli się za uchwaleniem zaproponowanego przez wójta Marka Szopę budżetu na rok 2021. Zapisane nim dochody mają wynieść 34.051.357,32 zł natomiast wydatki – 37.531.415,32 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.510.058 zł zostanie pokryty po połowie z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z wolnych środków. Największą pozycję stanowią wydatki majątkowe (13.032.063,57 zł). W ich ramach prawie 7,7 mln zł przeznaczy się na inwestycje realizowane ze znacznym udziałem funduszy unijnych w gospodarce komunalnej (modernizacja oczyszczalni, budowa oczyszczalni przydomowych) oraz ochronie środowiska (instalacje fotowoltaiczne i solarne).

(19) Powstającą przy węźle Książ na drodze szybkiego ruchu S7 strefę przemysłową trafniej jest nazywać strefą gospodarczą. Jak podkreśla bowiem starosta Jacek Kobyłka i wójt Marek Szopa - będą tam lokalizowane wyłącznie inwestycje, które nie wpływają negatywnie na otoczenie, czyli mogące rozpoczynać działalność bez konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Co także oznacza, iż rozpoczną tę działalność szybko bo bez czasochłonnych ustaleń ekologicznych i konsultacji.

(24) Mieszkańcy odległych zabudowań leżących wśród pól w sołectwie Głogowiany-Stara Wieś dojeżdżali dotąd do swoich domów drogą wysypaną wprawdzie tłuczniem, lecz po każdych roztopach i deszczach wyboistą oraz pełną wielkich kałuż. Dzięki staraniom mieszkańców, przy skutecznej pomocy ich radnego – Grzegorza Ptaka, w planie wydatków majątkowych Gminy na rok 2021 znalazły się fundusze na utwardzenie i wyasfaltowanie nawierzchni tej drogi o długości 1.200 m. Koszt inwestycji wyniesie kilkaset tys. zł.

(27) W poprzednich kadencjach Rady Gminy, ówczesny radny z Boczkowic Paweł Oczkowicz zabiegał o utwardzenie tłuczniem tak zwanej drogi na Kopiec, prowadzącej do rozległych pól należących do miejscowych rolników. W tegorocznym budżecie przewidziano fundusze na jej utwardzenie gdyż obecnie ta droga nabrała znaczenia strategicznego: połączy się bowiem z drogą serwisową budowaną wzdłuż trasy szybkiego ruchu S7.

Marzec
(11) Już ponad 300 mieszkańców naszej Gminy w wieku powyżej 70 lat zaszczepiło się w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim. Od czwartku 11 marca rozpoczęły się zapisy osób urodzonych w roku 1952, kolejne roczniki (1952-54) mogą zgłaszać chęć przyjęcia szczepionki w dniach 18-20 marca, a roczniki 1955-56 od 22 do 24 marca.

(21) Na roboczym spotkaniu wójta Marka Szopy z dyrektorką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim Edytą Sychowską oraz jej zastępczynią Alicją Pagór, rozważano możliwości powiększenia miejscowego przedszkola gdyż w kolejce na przyjęcie do tej placówki czeka kilkadziesiąt dzieci.

(24) Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim Edyta Sychowska zabiega o uzyskanie z budżetu Gminy pieniędzy na konieczną modernizację systemu centralnego ogrzewania w starym gmachu. Ale jednocześnie sama pozyskuje z innych źródeł fundusze na wyposażenie placówki. Ostatnio za kwotę 100 tys. zł (dofinansowanie wyniosło 80 proc.) wyremontowano szkolną stołówkę oraz gruntownie wymieniono jej wyposażenie.

Kwiecień
(06) Ostatnie dane demograficzne w Gminie Książ Wielki są więcej niż pesymistyczne gdyż liczba zgonów naszych Mieszkańców ponad dwukrotnie przekroczyła liczbę odnotowanych tu urodzeń. Tak źle jak w roku 2020 jeszcze nigdy nie było: 87 osób zmarło (47 kobiet i 40 mężczyzn), a urodziło się tylko 34 dzieci (14 dziewczynek i 20 chłopców). W latach poprzednich liczba zgonów była podobna, a nawet wyższa, przykładowo w roku 2017 zmarło 95 osób (46 kobiet i 49 mężczyzn). Jednak wtedy urodziło się 56 dzieci (31 dziewczynek i 25 chłopców), a w roku 2019 gdy zmarły 84 osoby (43 kobiety i 41 mężczyzn), odnotowano 62 urodzenia (23 dziewczynki i 39 chłopców).

(13) Uczennica klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim - Weronika Chabasiewicz, przygotowywana przez nauczycielkę Agnieszkę Plutę – zdobyła prestiżowy tytuł laureatki Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla szkół podstawowych w roku 2020/2021. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 606 uczniów, ale jedynie 121 udało się przekroczyć próg punktowy umożliwiający udział w etapie wojewódzkim. Weronika jako jedyna uczennica z powiatu miechowskiego trafiła na listę 22 laureatów.

(22) Realizując zarządzenie Starosty Miechowskiego w sprawie „modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Książ Wielki”, na posesjach mieszkańców wszystkich naszych sołectw zjawi się ekipa geodezyjna wykonująca pomiary. Na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciel nieruchomości ma obowiązek nie tylko mierników wpuścić by wykonali swoje czynności, ale również musi udzielić im niezbędnych informacji. Prace wykonają geodeci z tarnowskiej spółki MGGP, którzy będą legitymować się odpowiednimi upoważnieniami.

Maj
(3) Obchodzone w normalnych czasach uroczyście i tłumnie Święto 3 Maja, tym razem w naszej Gminie było fetowane wprawdzie skromnie, ale i tak z większym rozmachem niż rok temu, kiedy pod trzema pomnikami kwiaty w imieniu Mieszkańców składali bez żadnej asysty: starosta Jacek Kobyłka, wójt Marek Szopa i przewodniczący RG Henryk Huma. Teraz zarówno w Książu Wielkim jak i w Książu Małym towarzyszyły im poczty sztandarowe strażaków oraz liczni druhowie z prezesem Zarządu Związku Powiatowego OSP RP Adamem Domagałą na czele. W obu kościołach odbyły się także msze w intencji strażaków oraz ich patrona św. Floriana.

(06) Na posiedzeniu komisji budżetowej RG jej członkowie przedyskutowali zgłoszone przez wójta Marka Szopę propozycje uruchomienia dwóch nowych programów dla naszych mieszkańców, finansowanych z pieniędzy Gminy. Pierwszy ma pokryć koszty utylizacji azbestu zdjętego z dachów, a drugi dofinansować wymianę kotłów węglowych na gazowe lub pelet. Te propozycje Wójta jednomyślnie zaakceptowano, stąd niebawem otrzymają one konkretny, ostateczny kształt i wtedy zostaną podane do publicznej wiadomości.

(07) Komisja rewizyjna: Marek Gajos, Krystian Grela, Dariusz Książek (przewodniczący), Mirosław Michta, Grzegorz Ptak i Marcin Walczyński, obradująca z udziałem przewodniczącego RG Henryka Humy – jednogłośnie postanowiła zawnioskować o udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2020, wynoszącego 34,4 mln zł po stronie dochodów oraz 32,5 mln zł po stronie wydatków. Jak podkreśliła Teresa Kmera – skarbnik Gminy, jeszcze się tak nie zdarzyło aby w budżecie pozostała nadwyżka sięgająca prawie dwa miliony zł.

(09) Na koniec roku 2020 mieszkańcy naszej Gminy zalegali z podatkami (łącznie: rolny, od nieruchomości i leśny) na sumaryczną kwotę 163.359,73 zł. Procentowo wpłaty te były najniższe w Zaryszynie (wykonanie 80,67 proc., 24.976,45 zł zaległości), Łazach (wykonanie 81,57 proc., 9.948,07 zł zaległości) i Książu Wielkim (wykonanie 82,16 proc., 48.043,05 zł zaległości). Natomiast najsumienniej wywiązali się z obowiązków podatkowych mieszkańcy Wielkiej Wsi (wykonanie 99,76 proc., 1.279,00 zł zaległości), Małoszowa (wykonanie 98,67 proc., 585,60 zł zaległości), Książa Małego – Kolonii (wykonanie 98,18 proc., 1.654,00 zł zaległości), Konaszówki (wykonanie 97,68 proc., 3.305,10 zł zaległości) oraz Moczydła (wykonanie 97,47 proc., 6.216,34 zł zaległości).

(11) Obecnie w Gminie Książ Wielki liczącej 22 sołectwa jest zameldowanych na pobyt stały 5.105 osób; najwięcej (848, czyli 16,1 proc.) w samym Książu Wielkim, a najmniej w Częstoszowicach – 105 (2,06 proc.) i Małoszowie - 108, (2,11 proc.). Drugie pod względem wielkości okazuje się Moczydło – 313 mieszkańców (6,13 proc.), lecz niewiele mu ustępuje Antolka – 279 (5,46 proc.) oraz Rzędowice – 270 (5,29 proc.). Warto dodać, że Książ Mały-Kolonia jest większy od Książa Małego, który ma dokładnie wielkość Łazów (po 160 zameldowanych osób), natomiast Łazy są mniejsze od Cisia. I dalej: Głogowiany-Wrzosy są większe niż Głogowiany-Stara Wieś, Tochołów jest większy od Giebułtowa, a Trzonów jest mniejszy od Zaryszyna podobnie jak Mianocice są mniejsze od Rzędowic.

(14) Członkowie połączonych komisji RG (czyli komplet radnych), zapoznali się z projektem „Strategii uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki”. To bardzo ważny dokument umożliwiający tworzenie planów miejscowych dla obszarów przeznaczonych pod perspektywiczne inwestycje. Chodzi tu zwłaszcza o strefę aktywności gospodarczej przy węźle „Książ” na drodze szybkiego ruchu S7 oraz o zarezerwowanie terenów pod osiedle mieszkaniowe dla zatrudnionych tam osób (ma ono powstać na granicy sołectw: Książ Mały i Książ Mały-Kolonia).

(15) Nieczynna ubiegłego lata fontanna wreszcie ożyła i zdobi Rynek w Książu Wielkim. Nad jej uruchomieniem w miniony piątek czuwał osobiście wójt Marek Szopa. Należało bowiem tak ustawić wysokość strumieni wody wylatującej z dysz, by niesiona wiatrem nie rozbryzgiwała się nazbyt na boki. Jak stwierdził przed rokiem miechowski sanepid, nadmierna wilgoć w powietrzu sprzyja rozprzestrzenianiu wirusa covid-19, czyli epidemii. Dlatego fontannę wyłączono. Teraz już może tryskać wodą chociaż musi robić to jeszcze „na pół gwizdka”.

(20) - Bywa, że dziennie szczepimy przeciwko covid-19 nawet 60 osób. Łącznie taki zastrzyk dostało już 1.469 pacjentów, w tym 59 (z racji ich niepełnosprawności) w domu. To ogromna praca jaką wykonuje dodatkowo zespół naszych pielęgniarek, koordynowany przez Anielę Żabicką – podkreślił kierownik Ośrodka w Książu Wielkim, lek. Andrzej Gumula podczas wspólnego posiedzenia komisji problemowych Rady Gminy. Poinformował też, iż dotąd w naszej Gminie przechorowały koronawirusa w domach 352 osoby, a 622 odbyły kwarantannę.

(22) Czy rozwaga to działanie na zasadzie, że „jakoś to będzie” i dlatego pieniądze lepiej przejeść z myślą o dzisiaj, niż inwestować z myślą o jutrze – jak apelowała część radnych głosująca z tego powodu przeciwko podwyżce podatku śmieciowego z 20 na 25 zł miesięcznie. Czy rozwaga w wymiarze Gminy to raczej niedopłacanie z jednych podatków do drugich, by wspólne pieniądze – skoro nie wystarcza ich na wszystko - przeznaczać w pierwszym rzędzie na zadania ważne i perspektywiczne, jak na przykład budowa dróg? Tak uważała większość radnych (ośmioro) i dlatego wspomnianą podwyżkę przegłosowano. Przypomnijmy, iż nie byłaby ona konieczna, gdyby na sesji w grudniu minionego roku przyjęto zaproponowaną przez wójta Marka Szopę stawkę 22 zł, jaka miała obowiązywać przez cały rok 2021.

Czerwiec
(13) Członkowie Klubu Seniora „Młodzi Duchem” po długiej przerwie wywołanej pandemią wznowili swoją działalność spotykając się na Walnym Zebraniu w barze „Hulaj Dusza”. Najpierw trwały luźne, wspólne rozmowy, których tak bardzo brakowało. Następnie głos zabrała Helena Sroka, przewodnicząca Klubu, serdecznie witając zebranych i wyrażając radość, że wszyscy wrócili i są zdrowi oraz wiarę w to, że od tej chwili będą mogli się już spotykać tak jak dawniej, czyli co dwa tygodnie.

(17) Nasi piłkarze z SKS „Jastrzębiec” dzięki zwycięskim meczom praktycznie już awansowali do ligi okręgowej. A to rodzi nowe wymagania wobec zawodników i wobec sponsorów. Ostatnio reprezentacyjne dresy sportowe zafundował całej drużynie Krzysztof Gola – lokalny przedsiębiorca, właściciel firmy F.H.U. „Maja”.

(19) Mł. bryg. Michał Majda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie stwierdził na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Książu Wielkim, że to w naszym powiecie jednostka kluczowa, gdyż funkcjonując w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ma siedzibę najdalej wysuniętą na północ Małopolski. Podczas dyskusji rozmawiano głównie o tym co zrobić, aby do jednostki powrócił dawny, bojowy duch i aby znowu garnęła się do niej w większym stopniu młodzież. Obecnie drużyna liczy 20 druhów czynnych i 4 honorowych. W roku 2020 brali udział w 55 akcjach, w tym m.in. ugasili 10 pożarów oraz zlikwidowali 39 lokalnych zagrożeń.

(20) Podczas burzy, która przeszła nad naszą Gminą, najwięcej deszczu spadło w Giebułtowie i tam też popłynęła przydrożnymi rowami od strony Kaliny Wielkiej największa woda. Podobnie było rok temu gdy niemal całkowicie zamuliło tutejsze, potężne przepusty, lecz wtedy przezornie oczyszczono je, co wymagało ciężkiej pracy ekipy gospodarki komunalnej UG. Obecnie wójt Marek Szopa porozumiał się ze Starostą Jackiem Kobyłką i wspólnymi siłami usunięto muł oraz naniesione nurtem pnie drzew w tych miejscach gdzie krzyżują się drogi powiatowe z gminnymi.

(24) Burza, która przyniosła gradobicie nad częścią naszej Gminy, spowodowała dotkliwe straty w kilku sołectwach, zwłaszcza w Cisiu, Łazach, Rzędowicach, Konaszówce i w Głogowianach-Starej Wsi. - To nie był zwykły grad, bo z góry spadały bryły lodu wielkości kurzego jaja, które niszczyły wszystko – relacjonują mieszkańcy dotknięci żywiołową klęską. Uderzenia tych lodowych pocisków przebijały z łatwością nie tylko dachy pokryte eternitem, lecz także blachą, a nawet dachówką. W zabezpieczaniu domów poszkodowanym pomagali strażacy. Wójt Marek Szopa powołał dwie komisje oceniające szkody, które już następnego dnia ruszyły w teren by właścicielom znaczniej uszkodzonych domów wypłacać w trybie pilnym kilkutysięczne zapomogi.

(26) Do nowej świetlicy w Mianocicach przyjechało sobotnim popołudniem kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Książ Wielki, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy zorganizowali tu swój zjazd by wybrać władze partii na kolejną kadencję. Byli także koledzy ludowcy z innych gmin oraz zaproszeni goście, w tym przewodniczący naszej RG Henryk Huma.

(30) Z 14 radnych uczestniczących w sesji absolutoryjnej, nad udzieleniem wójtowi Markowi Szopie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – zagłosowało 13. Na „nie” w obu przypadkach był tylko jeden, ten sam radny, który nie uzasadnił publicznie swojej decyzji. Tymczasem przedstawione sprawozdania finansowe nie budziły niczyjej wątpliwości i zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez komisję rewizyjną RG jak i przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Lipiec
(13) Po odbyciu kilkuletniego stażu oraz zaprezentowaniu swojego dorobku i zdaniu egzaminu przed komisją, Agnieszka Pluta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim oraz Katarzyna Grela z punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Antolce, awansowały w hierarchii zawodowej na stopień nauczyciela mianowanego.

(14) Dłużnicy Gminy, w celu poprawy ściągalności zobowiązań finansowych, są już od kilku lat wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów. Co oznacza, że banki odmawiają im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telefonii komórkowej czy Internetu – podpisania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. I to przynosi wymierne efekty gdyż zaległości maleją.

(16) W sobotę 24 lipca w Mianocicach (świetlica), a w niedzielę 25 lipca w Konaszówce (też świetlica) odbędą się pikniki rodzinne promujące szczepienia przeciwko COVID-19. Podczas nich każdy chętny może się zaszczepić preparatem jednodawkowym firmy Johnson & Johnson albo dwudawkowym firmy Pfizer. Zastrzyki wykona na miejscu wyjazdowa ekipa medyczna ze Szpitala Św. Anny w Miechowie. Tydzień wcześniej – w niedzielę 18 lipca, Koło Gospodyń Wiejskich w Tochołowie organizuje w swojej wsi otwartą dla wszystkich imprezę promującą akcję szczepień w naszej Gminie.

(27) Na sesji Rady Gminy postanowiono wdrożyć procedurę związaną z nadaniem Książowi Wielkiemu praw miejskich. Tak się to nazywa formalnie, bo faktycznie stolica naszej Gminy będzie zabiegała o odzyskanie praw miejskich, które posiadała w latach 1380-1869. I na dodatek przez kilka wieków była stolicą powiatu obejmującego m.in. Miechów i Jędrzejów. Druga uchwała w tej sprawie określiła sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Swój podpis popierający zamianę statusu Książa Wielkiego z wiejskiego na miejski, będzie można złożyć u sołtysów podczas zbierania przez nich podatków.

(28) Blisko tysiąc paczek żywnościowych trafiło do naszych mieszkańców w ramach unijnego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. To kolejna taka akcja, którą jak poprzednio prowadzi Caritas, natomiast koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

(29) Na Cmentarzu Parafialnym w Miechowie odbył się pogrzeb Zygmunta Szopy. Pożegnano wybitnego działacza samorządowego, zasłużonego urzędnika państwowego, człowieka wielu zalet, zawsze służącego pomocą innym i dbającego o rozwój Ziemi Miechowskiej, a także naszego rodaka urodzonego w Cisiu 14 października 1940 roku. – Zygmunt był moim najlepszym mentorem. To On, mój wujek, któremu tak wiele zawdzięczam, skłonił mnie 27 lat temu bym kandydował z Antolki na radnego Gminy Książ Wielki – wspomina wójt Marek Szopa.

Sierpień
(3) Rada Gminy przyjęła zaproponowane przez wójta Marka Szopę dwa programy, z których pierwszy dofinansowuje usuwanie azbestu (100 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 3.000 zł), a drugi wymianę pieców węglowych (do 50 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 5.000 zł). Dokonano też odpowiednich korekt w budżecie, by zabezpieczyć na ten cel pieniądze ale teraz trzeba odczekać 30 dni na uprawomocnienie uchwały.

(13) Urząd Gminy przekazał do Krakowa zbiorczy protokół powołanej przez Wojewodę Małopolskiego komisji szacującej szkody w gospodarstwach, powstałych w wyniku czerwcowego gradobicia. Dokument wyszczególnia straty 91 rolników na łącznej powierzchni 962 ha uszkodzonych upraw (głównie zbóż i roślin pastewnych), w tym aż na 374 ha szkody wyniosły 70 proc. i więcej. Ponadto straty w budynkach (najbardziej zostały zniszczone stodoły) i sprzęcie oszacowano na łączną kwotę 1,7 mln zł.

(15)  SKS „Jastrzębiec” otrzymał puchar od Małopolskiego Związku Piłki Nożnej za wywalczony awans do klasy okręgowej. To cenne, sportowe trofeum wręczył wraz z życzeniami dalszych sukcesów na boiskach, wiceprezes MZPN w Krakowie Jerzy Nagawiecki. Z jego rąk puchar przyjął kapitan drużyny Norbert Górski. Uroczystość z udziałem radnej Małgorzaty Rosół oraz przedstawiciela UG Kamila Wasika, odbyła się na stadionie w Książu Wielkim przed niedzielnym meczem z piłkarzami „Orła” Bębło. Nasi zawodnicy zwyciężyli bezapelacyjnie bo 4:0.

(30) Radni z komisji oświaty, której przewodniczy Marek Płonczyński oraz wójt Marek Szopa i skarbnik Gminy Teresa Kmera, wizytowali nasze trzy samorządowe placówki oświatowe. Jak zgodnie zapewnili ich dyrektorzy, wszystko jest przygotowane na przyjęcie uczniów i nauka w trybie normalnym rozpocznie się 1 września. Faktycznie klasy i korytarze wręcz błyszczały od czystości i wypucowanych posadzek, a na ścianach już wisiały odpowiednie dekoracje.

Wrzesień
(3) Nadzwyczajną sesję Rady Gminy zwołano z powodu odmowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wypłacenia pomocy finansowej na łączną kwotę 246.462 zł dla naszych mieszkańców poszkodowanych w wyniku czerwcowego gradobicia. Informując o tym, Wojewoda Małopolski zadeklarował wsparcie w innym trybie, wymagającym wkładu własnego ze strony Gminy w wysokości co najmniej 20 proc. sumy odszkodowania, czyli prawie 50 tys. zł. Radni musieli teraz pilnie do tego się ustosunkować. Oczywiście dla dobra mieszkańców zaakceptowali warunki Wojewody, bo przecież nie mieli innego wyboru.

(11) Wykorzystując czas bez obostrzeń pandemicznych członkowie stowarzyszenia „Młodzi Duchem” nie próżnują. Wspólnie z zaprzyjaźnionym Klubem Seniora z Wodzisławia wybrali się na wycieczkę do Krakowa, gdzie najpierw zwiedzili kuluary Teatru im. Juliusza Słowackiego, który niezmiennie zajmuje wyjątkowe miejsce w kulturze Krakowa. Następnie, po spożyciu obiadu w słynnej Jamie Michalika, udali się z przewodnikiem na wędrówkę po zabytkach Starego Miasta. Ukoronowaniem wizyty w królewskim grodzie Kraka był komediowy spektakl „Ryzykowna forsa” w Teatrze Bagatela.

(14) Należące do Gminy autobusy (jeden duży, dwa mniejsze i bus) oraz dwa autobusy wynajmowane, każdego dnia nauki pokonują prawie 1.000 km dowożąc uczniów do szkół. Na pokrycie kosztów tego zadania zarezerwowano w budżecie 578 tys. zł. Bowiem zgodnie z ustawą o systemie oświaty jeśli droga dziecka do szkoły (lub na przystanek) jest dłuższa niż 3 km (dla uczniów klas I-IV) albo dłuższa niż 4 km (dla uczniów klas starszych) – samorząd ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport.

(16) Radni z komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy, której przewodniczy Bożena Dziura, udali się na wizję lokalną na ulicę Dygasińskiego w Książu Wielkim. Jej mieszkańcy wystąpili bowiem z petycją, podpisaną przez 23 osoby, domagające się „odwodnienia, obniżenia i położenia asfaltu” na całej długości tej ulicy. Na miejscu potwierdzono słuszność tych postulatów.

(17) - Wiem to także z własnego doświadczenia, że im dłużej pożycie małżeńskie trwa, tym łatwiej jest się z sobą dogadać – powiedział wójt Marek Szopa otwierając uroczystość świętowania 4 diamentowych i 15 złotych godów, jakie w tym roku wypadają Jubilatom  mieszkającym w naszej Gminie. Życząc dalszych wielu lat wspólnego życia, Wójt dodał jeszcze, iż ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją.

(26) W XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, jakie rozegrano na stadionie SKS „Jastrzębiec”, przy pięknej pogodzie i przy licznie przybyłej publiczności, uczestniczyło kilkuset strażaków. Tym razem wygrali druhowie z Zagorzyc, bo nasi zawodnicy OSP Moczydło mieli niestety pecha.

Październik
(04) Po raz kolejny właściciele Firmy Callisto w Krzeszówce: Ewelina i Przemysław Machnik – zafundowali nowe stroje piłkarskie dla drużyny SKS Jastrzębiec. Zawodnicy i działacze naszego klubu serdecznie podziękowali za ten hojny gest.

(19) Po nagłej awarii przepompowni dostarczającej wodę pitną z ujęcia w Rzędowicach do pobliskich wsi Łazy i Cisie, ich mieszkańcom groził brak wody w kranach i to przez kilka dni. Wójt Marek Szopa uruchomił wtedy strażaków z OSP w Książu Wielkim, Książu Małym i Moczydle, którzy dysponują odpowiednio dużymi cysternami w swoich wozach bojowych.
Awarię usunięto 22 października po zamontowaniu zregenerowanej w błyskawicznym tempie, starej pompy.

(25) Wykonując uchwałę Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących wniosku o nadanie praw miejskich dla Książa Wielkiego, wójt Marek Szopa wydał zarządzenie określające tryb i termin tych konsultacji. Rozpoczęły się one 25 października i potrwają do 30 listopada. Polegają na wypełnieniu ankiety poprzez wpisanie „tak” gdy popieramy ten zamiar albo „nie” gdy nie popieramy. Jeśli nie ma się wyrobionego zdania wpisujemy zero.

Listopad
(08) - Obchody 95-lecia Szkoły Podstawowej w Antolce są wprawdzie teraz z racji epidemii mniej liczne, niż te obchodzone pięć lat temu, ale mają charakter równie podniosły – stwierdziła dyrektorka Małgorzata Borycka otwierając tę uroczystość. Przypomniała, że dotąd placówkę opuściło ponad 1.800 absolwentów, a obecnie uczęszcza do niej 153 uczniów i przedszkolaków, natomiast kadra pedagogiczna liczy 19 osób. Jak podkreśliła, Szkoła w Antolce zawsze miała rodzinny charakter gdyż stanowiła i stanowi dla dzieci drugi dom dzięki współdziałaniu nauczycieli z rodzicami. A przy tym jest nowoczesna, bo otwarta na nowe metody edukacyjne zdobywając liczne nagrody w olimpiadach oraz konkursach.

(11) W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pod dwoma pomnikami w Książu Wielkim, które upamiętniają naszych bohaterów, złożono wiązanki kwiatów oddając im symboliczny hołd. Zarówno pod pomnikiem stojącym na Rynku jak i pod tablicą na placu marszałka Piłsudskiego, kwiaty złożyli: przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma w imieniu mieszkańców, starosta Jacek Kobyłka w imieniu samorządu powiatowego oraz wójt Marek Szopa w imieniu samorządu gminnego.

(24) Po uchwaleniu przez Sejm podwyżki wynagrodzeń dla parlamentarzystów podobny wzrost wypłat objął także samorządowców. Jak zarządziła Rada Ministrów, uposażenie wójta naszej Gminy nie może być niższe od 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu i to z wyrównaniem od 1 sierpnia br. Marek Szopa zaproponował radnym by jego pensja sięgała 90 proc. tej kwoty, czyli wyniosła brutto 17.523 zł, co daje miesięcznie na rękę (netto) ok. 9 tys. zł. Zatem rzeczywista podwyżka wyniesie 3,6 tys. zł. W głosowaniu za tym rozstrzygnięciem było 14 radnych, a jeden się wstrzymał.

Grudzień
(5) Dzięki zaangażowaniu naszych Mieszkańców, Gmina Książ Wielki zajęła VIII miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: „Małopolska ZAszczepiona!”, osiągając odpowiednio wysoki odsetek osób (56,2 proc.) w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Nagrodę stanowi 50 tys. zł w formie dotacji celowej na wydatki w ramach ochrony zdrowia. Zgodnie ze sporządzonym w tym celu zadaniem własnym Gminy, jest to: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim”.

(10) Park maszynowy ekipy gospodarki komunalnej Urzędu Gminy wzbogacił się o drugi ciągnik renomowanej marki FENDT. Właśnie zakupiono maszynę mocniejszą od już posiadanej i sprawdzonej podczas kilku lat bezawaryjnej eksploatacji. Nowy ciągnik (model 516) ma 163 KM i został wyposażony dodatkowo w wielofunkcyjny pług do odśnieżania dróg gminnych.

(15) Od 25 października do 30 listopada trwały w naszej Gminie konsultacje społeczne w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta dla Książa Wielkiego, a właściwie o przywrócenie mu praw miejskich, które dawniej posiadał przez kilka stuleci będąc stolicą rozległego powiatu. Na blisko 5 tys. mieszkańców 22 sołectw ankiety wypełniło 535 osób: 371 na tak, 119 na nie, a 32 wstrzymały się od głosu. Ponadto 13 ankiet było nieważnych.

(16) Kamienna figura błogosławionej Salomei, urodzonej w XIII wieku w Krakowie polskiej księżniczki, powróciła po kilku miesiącach rewaloryzacji na swoje miejsce przy ulicy Śniadeckiego w Książu Wielkim (naprzeciwko remizy OSP). Odnowiono nie tylko samą postać, lecz także odtworzono wysoką na 2,3 m kolumnę na jakiej stała pierwotnie oraz otaczające jej podstawę płaskorzeźby. Prace kosztujące łącznie 90 tys. zł sfinansował w dużej części Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład własny Gminy wyniósł 20 tys. zł.

(21) Nasi sołtysi otrzymali od wójta Marka Szopy świąteczne życzenia oraz podziękowania za swoją pracę na rzecz mieszkańców 22 miejscowości Gminy Książ Wielki. Na uroczyste spotkanie w nowej świetlicy w Mianocicach nie mogli przybyć wprawdzie przedstawiciele wszystkich wsi, ale zaocznie uhonorowano wszystkich. Oprócz słów będą również konkrety bo od stycznia 2022 roku ryczałt wypłacany sołtysom, podobnie jak ryczałt wypłacany radnym, wzrasta o 100 zł.

Red.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.