GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Zamieszczamy przegląd wybranych, najważniejszych wydarzeń roku 2022. 

Styczeń
(07) W roku 2021 zmarło 68 mieszkańców Gminy Książ Wielki. W większości byli to mężczyźni – 38. Natomiast urodzeń nowych obywateli odnotowano zaledwie 32 (15 dziewczynek i 17 chłopców). Znaczy to, że przyrost naturalny mamy już nie tyle ujemny, co alarmująco ujemny, gdyż nasza Gmina wręcz wyludnia się.

(09) Dzięki wysokiemu poziomowi zaszczepienia przeciwko covid-19 mieszkańców naszej Gminy (osiągnięty wskaźnik prawie 60 proc. jest najwyższy w powiecie oraz w regionie), otrzymaliśmy szereg nagród finansowych, które zachęcały samorządy do współzawodnictwa w tej życiowo bardzo ważnej dziedzinie. Łącznie nagród wpłynęło do budżetu 1.250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną zdrowia. W naszym przypadku będzie to modernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim oraz zakup aparatury medycznej.

(14) Aby nie wyważać otwartych drzwi oraz nie popełniać błędów przy wspólnym tworzeniu przez Powiat Miechowski i naszą Gminę strefy gospodarczej przy węźle „Książ” na trasie ekspresowej S7 – starosta Jacek Kobyłka, wójt Marek Szopa i jego zastępca Grzegorz Janus udali się kolejny raz na konsultacje do Rzeszowa. Tu podobna strefa czystego przemysłu znakomicie funkcjonuje od kilku lat przynosząc powiatowi niemałe dochody oraz zatrudniając docelowo trzy tysiące osób.

Luty
(02)
W przetargu na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Książ Wielki w roku 2022, wystartowała tylko jedna firma – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. To samo, które obsługuje nas od 12 lat ku zadowoleniu mieszkańców. Podana kwota za usługi (ok. 1,2 mln zł z VAT) tylko nieznacznie przekracza dotychczasowe wynagrodzenie operatora, co pozwala pozostawić do końca roku 2022 na niezmienionym poziomie opłatę miesięczną w wysokości 25 zł.

(09) Organizatorzy festiwalu Gadafest, ogólnopolskiej imprezy wypełnionej muzyką pełną energii, zadumy i dźwiękowej improwizacji, pragną by jej kolejna, 12. edycja ponownie odbyła się na Zamku na Mirowie; znowu jak w ubiegłym roku w połowie lata: od 29 do 31 lipca 2022 r. Nasza Gmina jest jednym ze sponsorów tego artystycznego wydarzenia promującego Książ Wielki.

Marzec
(01)
Jak najskuteczniej pomóc uciekinierom z ogarniętej wojną Ukrainy? Najlepiej przekazać wpłaty pieniężne na wybraną organizację czy instytucję, które prowadzą zbiórki pieniężne na ten cel. Natomiast z darami rzeczowymi należy postępować roztropnie gdyż o tym, co tak naprawdę będzie potrzebne, dowiemy się dopiero gdy ci uciekinierzy zostaną zakwaterowani w naszej Gminie. W Książu Wielkim wytypowano dwa takie miejsca: bursę na Zamku na Mirowie oraz hotel „Zameczek”.

(11) Na 22 sołectwa naszej Gminy mieszkańcy tylko jednego – Rzędowic nie mają żadnych zaległości podatkowych, a nawet osiągnęli wynik ponad 100 proc., dokładnie: 100,48 proc. z nadpłatą wynoszącą 323 zł. Niewiele ustępuje tu Tochołów z wynikiem 99,36 proc (zaledwie 376 zł zaległości). Natomiast zdecydowanie najsłabiej wypadają Łazy (81,22 proc., 9.650 zł zaległości) oraz Książ Wielki (82,84 proc., 49.188 zł zaległości). Dla całej Gminy wykonanie podatków wynosi ogółem 92,79 proc.

(23) Radni z komisji budżetu dyskutowali na formami pomocy jakich uchodźcom z Ukrainy może udzielić Gmina na mocy przyjętej ostatnio przez Sejm tzw. specustawy. W Książu Wielkim przebywa obecnie (głównie w schronisku na Zamku i w hotelu Zameczek) ponad stu uchodźców. Koszty ich wyżywienia i zakwaterowania pokrywa starostwo powiatowe. Niemniej pewne wydatki już poniosła również Gmina zakupując m.in. ukraińskim dzieciom buty na kwotę 12 tys. zł.

(24) Wójt Marek Szopa oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podpisali w Krakowie porozumienie o przeznaczeniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg blisko 300 tys. zł (dokładnie 284 tys.) na modernizację ulicy Kościelnej w Książu Wielkim. Cała ta inwestycja ma kosztować według wstępnego kosztorysu ponad pół mln zł, a brakującą kwotę (ponad 200 tys. zł) dopłaci Gmina z własnego budżetu.

(29) Rada Gminy większością głosów (13 za) przy dwóch wstrzymujących się (Marek Płonczyński i Robert Milewski) postanowiła wystąpić z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Książ Wielki. Jak podkreślił wójt Marek Szopa, do ministerstwa administracji zwrócimy się teraz poprzez Wojewodę Małopolskiego nie tyle o nadanie z dniem 1 stycznia 2023 r. statusu miasta, co o jego przywrócenie. Stolica naszej gminy w swojej wielowiekowej, bogatej historii była bowiem zarówno miastem jak i siedzibą starostwa pełniąc również funkcję ośrodka powiatowego.

Kwiecień
(02)
Dobrze wyszkoleni, liczni oraz dyspozycyjni strażacy ochotnicy są ważniejsi niż dobry sprzęt w każdej remizie. Tego uczy nas obecna wojna w Ukrainie, gdzie obrona terytorialna walczy na równi z armią. Do tej wspólnej konkluzji doszli druhowie na zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim. I by oddać cześć walczącym z Rosją bohaterom, na jego zakończenie wstali wznosząc okrzyk: chwała Ukrainie!

(08) Nasza Gmina zakwalifikowała się do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który umożliwia bezpłatny odbiór folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag). Wnioski o odbiór należy złożyć w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022 r.

(27) Na sali konferencyjnej UG, po zniesieniu restrykcji przeciwdziałających epidemii covid-19, po raz pierwszy od dwóch lat zasiedli na sesji Rady Gminy oprócz radnych także sołtysi, którzy zgłosili kilka wniosków o naprawę lokalnych dróg.

Maj
(3)
Gminne uroczystości w Święto Konstytucji oraz obchodzone także 3 Maja Święto Strażaków, tradycyjnie odbyły się w Książu Małym. Rozpoczęła je msza, którą odprawił ksiądz dziekan Mieczysław Robak, a po niej złożono kwiaty pod figurą św. Floriana.

(18) Także tej wiosny, jak to robią uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół na Zamku od 15 lat, uratowano przed rozjechaniem na szosie przy stawach w Książu Wielkim kolejne 4 tysiące żab. Mnożąc to przez 15 otrzymujemy imponującą liczbę 60 tysięcy tych ocalonych, pożytecznych płazów, które dzięki ludziom zdołały się bezpiecznie przedostać z miejsc zimowania w lesie do wody, by tam dokonać prokreacji.

(20) W Moczydle, na granicy gmin: Książ Wielki i Wodzisław, stanowiącej jednocześnie granicę powiatów (miechowskiego i jędrzejowskiego) oraz województw (małopolskiego i świętokrzyskiego) biegnie między domami stara, wąska droga o mocno popękanej, asfaltowej nawierzchni. Doszło tam do spotkania wójta Marka Szopy i burmistrza Wodzisławia Dominika Łukasika z mieszkańcami obu gmin, którzy oświadczyli, że są przeciwni planom budowy nowej, szerokiej szosy, bo aż tak dobra droga nie jest im wcale potrzebna, więc ich zdaniem wystarczy tylko po raz kolejny załatać starą.

(23) Rozpoczęto utwardzanie drogi do pól w Rzędowicach, prowadzącej w stronę Rogowa, czyli granicy naszej Gminy. Na długości 1.300 m będzie ona wysypana kamieniami na szerokości 4 m, a następnie wyrównana co znacznie ułatwi przejazd maszyn rolniczych już podczas nadchodzących żniw.

(24) Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Książu Wielkim jednogłośnie uchwaliła, że wystąpi na sesji absolutoryjnej RG z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2021. Przed głosowaniem skarbnik Teresa Kmera szczegółowo zreferowała wymagane i przedłożone w tym celu dokumenty finansowe. Natomiast Marek Szopa podkreślił, że miniony rok był specyficzny z racji funkcjonowania samorządu w warunkach epidemii covid-19 i wprowadzonych przez nią ograniczeń. Między innymi dlatego nie wszystkie zaplanowane inwestycje zdołano zakończyć w terminie, stąd wykonano budżet w 89,7 proc. Natomiast dochody uzyskano w 102,6 proc. i na koniec grudnia 2021 r. na koncie Gminy pozostała nadwyżka w kwocie 3,16 mln zł.

(27) Radni z komisji budżetowej po dokonaniu wraz w wójtem Markiem Szopą objazdu prowadzonych i planowanych w Gminie inwestycji drogowych, uznali, że zawnioskują na najbliższej sesji RG o rezygnację z modernizacji drogi w Moczydle, biegnącej na pograniczu z gminą Wodzisław. Bo skoro mieszkańcy stojących tam domów nie chcą aby z przyznanych już rządowych funduszy (4 mln zł) wybudować tam szosę z prawdziwego zdarzenia, która służyłaby długie lata, to nie ma sensu robić im na przekór. I na dodatek wydać w tym celu z budżetu w ramach dopłaty 400 tys. zł, jakie lepiej skierować na potrzebniejsze oraz mające poparcie społeczne zadania.

Czerwiec

(13) Cel powołania strefy gospodarczej w Książu Wielkim jest jeden: stworzyć takie warunki dla inwestorów, aby pojawili się tam jak najszybciej i przystąpili do działania otwierając firmy produkcyjne lub logistyczne. Te warunki, czyli uzbrojenie techniczne wydzielonych działek ma zapewnić nasza Gmina i Powiat, natomiast o przybycie przedsiębiorców ma zadbać współpracująca z oboma samorządami, wyspecjalizowana w tym zakresie instytucja – Krakowski Park Technologiczny. Jego nowy prezes Tadeusz Zaremba i pracownicy odpowiedzialni za realizację tego projektu spotkali się na roboczej naradzie w Urzędzie Gminy ze starostą Jackiem Kobyłką, wicestarostą Pawłem Osikowskim oraz wójtem Markiem Szopą i jego zastępcą Grzegorzem Janusem.

(21) Radni obecni podczas głosowania na wtorkowej sesji (21 czerwca), jednomyślnie uchwalili dla Wójta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021, sięgającego ponad 36 mln zł. Marek Szopa podziękował za okazane mu zaufanie oraz podkreślił, że to absolutorium otrzymuje już po raz 27., i że jest ono zasługą nie tylko jego, lecz również skarbnika Teresy Kmery oraz bardzo dobrej współpracy z radnymi i sołtysami.

(22) Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy oraz przedstawiciele drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych przybyli na poranne spotkanie z wójtem Markiem Szopą by omówić sprawy organizacyjne tegorocznych Dożynek Powiatowych, które mają się odbyć w niedzielę 14 sierpnia, na stadionie w Książu Wielkim.

(24) Jak wiadomo, świadectwo ukończenia roku szkolnego z czerwonym paskiem wręczane jest tym uczniom klas starszych, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej. W Szkole Podstawowej w Antolce było ich 49, co stanowi aż 45 proc. wszystkich podlegających tej klasyfikacji uczniów. Zatem tak znakomite wyniki osiągnął niemal co drugi z nich. W tym na 18 tegorocznych absolwentów, te wyróżnione świadectwa wręczono 7. Małgorzata Borycka, dyrektorka placówki właśnie wybrana w konkursie na kolejną kadencję, otrzymała od wójta Marka Szopy nagrodę w dowód uznania za wysoki poziom kształcenia w SP Antolka.

(26) Druhowie z OSP Moczydło (na zdjęciu) zajęli po raz kolejny, i znowu z dużą przewagą nad konkurentami, pierwsze miejsce w rozegranych w niedzielne popołudnie gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, w których wystartowało 6 drużyn. Podczas gdy zawodnicy prażyli się w upale na murawie stadionu SKS „Jastrzębiec”, publiczność zajęła miejsca pod dającymi cień drzewami na skarpie. Dopingu nie brakowało. Drugie miejsce wywalczyło OSP w Książu Małym, a trzecie OSP w Łazach.

(29) Jak zapowiedziało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, od środy (29 czerwca) do piątku (1 lipca) włącznie, wystąpiły u nas upały z temperaturą 32-34˚C, a lokalnie osiągnęły nawet 37˚C. Temperatura minimalna w nocy wyniosła 18-21˚C.

Lipiec
(01)
Mimo otrzymanego dofinansowania w wysokości 4 mln zł i rozstrzygniętego przetargu na wykonanie inwestycji kosztem 4,75 mln zł, nie powstanie wpisująca się w sieć połączeń komunikacyjnych przy S7 gminna droga na pograniczu Moczydła i sąsiedniego sołectwa Wodacz, leżącego już w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy obu miejscowości w pisemnej petycji sprzeciwili się jej rozbudowie twierdząc, że jest im niepotrzebna. Na zwołanej sesji nadzwyczajnej Rady Gminy wszyscy obecni radni (14) uznali zatem zgodnie, że z tej inwestycji należy zrezygnować. – Czy jesteście teraz usatysfankcjonowani? – zapytał po zakończeniu głosowania przewodniczący RG Henryk Huma. Przybyli przedstawiciele sołectw: Moczydło, Wodacz i Stara Olszówka odpowiedzieli, że tak, i wkrótce potem opuścili salę wyraźnie zadowoleni, że nowej drogi nie będą mieli.

(02) Piłkarze z SKS „Jastrzębiec” stawili się w komplecie na dorocznym spotkaniu integracyjnym, które odbyło się z udziałem wójta Marka Szopy. W części oficjalnej podsumowano miniony sezon po historycznym awansie naszej drużyny do klasy okręgowej. Jak podkreślano, jesienna runda rozgrywek była bardzo udana. Niestety w rundzie wiosennej zawodników prześladował pech gdyż na boisku aż dziesięciu z nich odniosło kontuzje. Niemniej wykonano plan minimum gdyż SKS „Jastrzębiec” zajął ostatecznie 10. miejsce w tabeli.

(03) Buddyjska organizacja dobroczynna z Tajwanu przekazała uchodźcom z Ukrainy bony towarowe do wykorzystania w ciągu roku w sklepach sieci „Biedronka”, ale bez możliwości zakupu artykułów alkoholowych i tytoniowych. Z inicjatywy Marka Szałasa, wiceprezesa Stowarzyszenia Mirów oraz wicedyrektora Zespołu Szkół na Zamku - przybyło tam blisko 250 Ukraińców przebywających w naszym powiecie, którzy ustawili się w długiej kolejce. Każdy wręczany im bon opiewał na 2 tys. zł. Wydano ich łącznie 175, czyli wolontariusze z Tajwanu zrobili uchodźcom prezent za 350 tys. zł.

(08) Od początku lipca interesanci wchodzą do Urzędu Gminy w Książu Wielkim głównym wejściem, które zaprasza szeroko otwartymi drzwiami oraz odnowionym wnętrzem. Wraz z oficjalnym zakończeniem stanu epidemii skończyło się przyjmowanie mieszkańców w ciasnym korytarzu bocznego wejścia, prowadzącego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Teraz na parterze załatwia się wszystko w przeszkolonym Dzienniku Podawczym. Tu otrzymamy od kompetentnej, dyżurującej osoby niezbędne informacje, wyjaśnienia, druki, a w razie potrzeby podejdzie do obywatela odpowiedni urzędnik, a nie jak kiedyś odwrotnie.

(13) To już pewne, że 1 stycznia 2023 roku Książ Wielki odzyska prawa miejskie, odebrane przez rosyjskiego zaborcę. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Wniosków dotyczących nadania praw miejskich było 19, z czego 15 zarekomendowano do pozytywnego rozpatrzenia. W Małopolsce oprócz Książa Wielkiego miastem stanie się od nowego roku także Czarny Dunajec.

(30) W roku 10-lecia istnienia Festiwalu Gadafest, w ten weekend  ponownie odbył się on na terenie renesansowego Pałacu Mirów w Książu Wielkim gdzie wystąpili polscy i zagraniczni artyści. Impreza była po raz pierwszy biletowana (w latach 2012-2021 była wydarzeniem bezpłatnym). Cena biletów jest dość symboliczna, jednak pomoże sfinansować to przedsięwzięcie oraz pozwoli zaprosić do bezpłatnego udziału społeczność Gminy Książ Wielki (przy darmowym wejściu trzeba okazać dokument potwierdzający zamieszkanie).

Sierpień
(3)
W środy, w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim kilkadziesiąt chętnych pacjentów (obecnie w wieku 65+) przyjmuje dawkę przypominającą, która wzmacnia odporność organizmu na wirusa covid-19. O rozpoczęciu tej kolejnej akcji szczepień poinformował wójta Marka Szopę kierownik ośrodka lek. Andrzej Gumula. Jak stwierdził, także obecnie stosuje się tu preparat firmy Pfizer gdyż poprzednio przyjęło go w naszym Ośrodku aż 3,5 tys. osób i u żadnej z nich nie wystąpiły potem zagrażające zdrowiu powikłania.

(14) Niczego nie brakowało na tegorocznych dożynkach w Książu Wielkim, które miały rangę powiatową. Dlatego ze sceny przemówił najpierw wójt Marek Szopa, a po nim starosta Jacek Kobyłka. Pierwszy stwierdził, że występuje po raz ostatni na święcie plonów jako wójt gdyż Książ Wielki wkrótce odzyska prawa miejskie, więc będzie miał burmistrza. Drugi zanim przywitał zaproszonych gości, powiedział krótko: „plon niesiemy plon, w gospodarza dom”. A starostami tegorocznych dożynek byli wspólnie: Marta Mirowska z Rzeżuśni w Gminie Gołcza oraz Sławomir Byczek z Małego Książa.

(19)  Trwają prace przy przebudowie ulicy Kościelnej w Książu Wielkim. Prowadzi je firma „Kadaks” z Pińczowa, która wygrała przetarg. Całkowity koszt inwestycji wynosi 559.937,35 zł, w tym 284.695 zł dofinansowania jakie nasze Gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmodernizowana ulica o długości 231 m będzie miała obustronne chodniki o szerokości 2 m, nowy asfalt na jezdni, oświetlenie oraz obniżone krawężniki przy dojazdach do posesji.

(28) Po przerwie spowodowanej covidem, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach oraz miejscowi druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej i sołtyska Aneta Otfinowska postanowili wspólnie powrócić do tradycji organizowanego tu od lat Święta Plonów, zwanego Dożynkami Łaziańskimi.

Wrzesień
(1)
Łącznie ponad 300 uczniów i przedszkolaków będzie uczęszczało w tym roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim. Ci najmłodsi, wraz z rodzicami, szczelnie zapełnili aulę oraz plac przed nią podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się z udziałem wójta Marka Szopy. Wszystkich przywitała Edyta Sychowska dyrektorka tej największej placówki oświatowej w naszej Gminie, zatrudniającej 37 nauczycieli. W 10 oddziałach pobiera tu naukę 212 uczniów, w tym 17 z Ukrainy. Natomiast do przedszkola uczęszcza 109 dzieci, w tym 9 z Ukrainy.

(11) Seniorzy ze stowarzyszenia „Młodzi Duchem” udali się ostatnio w podróż Świętokrzyską Kolejką Wąskotorową (zwaną Ciuchcią Ponidzie) prowadzącą po malowniczych zakątkach tego regionu. Na końcu trasy w miejscowości Jasionna organizatorzy przygotowali ognisko. Było pieczenie kiełbasek, śpiewy a nawet tańce, do których przyłączyła się grupa osób z Kielc również podróżująca ciuchcią.

(26) Strażacy z OSP w Łazach pod bacznym okiem ratownika Anny Stempińskiej – zorganizowali 26 września pokazową akcję dla przedszkolaków oraz uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Antolce. Wspólnie gaszono kontrolowany pożar, ratowano poszkodowanych w zaaranżowanym wypadku samochodowym czy ściągano kota z drzewa.

(28) Podczas sesji Rady Gminy jednogłośnie poparto wniosek wójta Marka Szopy by przeznaczyć posiadane w budżecie 650 tys. zł na pilne remonty dróg lokalnych. Jak zadecydowali radni, remonty te obejmą fragmenty dróg w Zaryszynie i Cisiej Woli oraz ulicę Chmielną i ulicę Długosza w Książu Wielkim. Jeszcze w tym roku zostanie tam położona nowa warstwa asfaltu o grubości 5 cm.

Październik
(07)
Radni z komisji wniosków Rady Gminy, której przewodniczy Bożena Dziura, udali się wraz z wójtem Markiem Szopą na przegląd dróg, o których naprawę lub utwardzenie proszą mieszkańcy w pisemnych petycjach. Najczęściej jest to kwestia poprawy dojazdu do domów oddalonych od centrum wsi lub są to problemy z zalewaniem posesji przez wodę spływającą z pól gdyż szlamy wypełniły rowy, a dodatkowo brakuje pod szosą przepustów. Te niby proste do rozwiązania problemy komplikuje jednak najczęściej albo brak pieniędzy w budżecie, albo brak zgody pomiędzy zainteresowanymi mieszkańcami.

(09) Na mocy odgórnego zarządzenia nakazującego samorządom ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10 proc., od nowego tygodnia oświetlenie uliczne w naszej Gminie będzie włączane nie o godz. 5., a dopiero o 6. I zostanie wyłączone już o godz. 21., a nie jak dotąd o 22. Zatem w sołectwach będzie nocą widno krócej o 2 godziny. Inaczej potraktuje się Książ Wielki. Tu światła zapalą się też później (o 6.) ale zgasną normalnie, czyli o 22., a lampy nad drogą E7 dopiero o godz. 24.

(10) Miechowskie Stowarzyszenie Gmin „Jaksa” Lokalna Grupa Działania zaprosiło radnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców Gminy Książ Wielki - na spotkanie konsultacyjne. Jednym z tematów była propozycja połączenia dwóch Lokalnych Grup Działania: miechowskiej – „Jaksy” oraz proszowickiej – „ProKoPaRa” i jej konsekwencje finansowe dla mieszkańców naszej Gminy.

(19) Społeczność Szkoły Podstawowej w Książu Małym wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście obchodziła Święto Szkoły – dzień patrona Jana Pawła II. Odbyło się Ślubowanie klasy I, uroczysta akademia, występy artystyczne uczniów oraz podsumowanie corocznie organizowanego, Powiatowego Konkursu Literackiego i Konkursu Plastycznego poświęconego osobie Papieża JPII.

Listopad
(04)
W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Gminy w Książu Wielkim ogłosił nabór wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych od dnia 14 listopada do 30 listopada 2022 roku dla osób, które uzyskały dodatek węglowy. Nabór dotyczy zakupu węgla w obecnym roku kalendarzowym (2022) w ilości maksymalnej 1,5 t.

(10) Jak wyliczał wójt Marek Szopa na sesji RG, koszty rosną wszędzie i nie tylko z powodu inflacji. Do utrzymania samorządowych szkół Gmina musi teraz dopłacić rocznie 3,5 mln zł, a do pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej już 900 tys. zł. Jednocześnie nie będzie podwyżki opłaty za wywóz odpadów oraz najprawdopodobniej także za wodę i kanalizację. Dlatego zaproponował podwyżkę podatków w roku 2023: rolnego o 15 zł z hektara, a od nieruchomości o 11 %. Radni zaakceptowali ten wniosek zdecydowaną większością głosów (12 za przy 3 wstrzymujących się).

(11) Pod kamieniem pamiątkowym poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, ustawionym w Książu Wielkim w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się 11 listopada patriotyczna uroczystość z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, uczniów, strażaków, mieszkańców i naszej orkiestry dętej. Wójt Marek Szopa w swoim krótkim wystąpieniu przypomniał wciąż aktualne słowa Jana Pawła II, że „wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo...” Stwierdził też, iż to ostatnia taka uroczystość we wsi Książ Wielki bo następna będzie już w mieście Książ Wielki.

(16) - Najgorszą rzeczą w radzeniu sobie z chorobą jest samotność, bo nadzieja przychodzi zawsze z drugim człowiekiem. Dlatego trzeba być dla siebie, a jednocześnie dla innych. I na przykład wyjść z domu by uczestniczyć w takim jak nasze, spotkaniu informacyjno-edukacyjnym – stwierdziła Maria Szuba, współorganizatorka spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, o którego kulinarną oprawę zadbał Klub Seniora „Młodzi Duchem”.

(29) Dzięki dotacjom uzyskanym od Województwa Małopolskiego, Gmina przebudowała dwie drogi prowadzące do gruntów rolnych. Już korzystają z nich rolnicy wykonujący prace polowe. Pierwsza o długości ponad kilometr prowadzi z Lisin do Giebułtowa. Druga o długości prawie kilometr biegnie z Rzędowic w kierunku Rogowa. Wartość pierwszej inwestycji wyniosła niemal 398 tys. zł, w tym było 176 tys. zł dotacji.

(30) Od 1 stycznia 2023 roku Książ Wielki odzyska po 154 latach prawa miejskie. Będzie zatem znowu miastem. Na tym jednak nie kończą się zmiany. Powędrujemy bowiem wkrótce ze swoimi sprawami już nie do Urzędu Gminy, a do Urzędu Miasta i Gminy Książ Wielki. I nie do wójta, a do burmistrza. Podobnie zmieni się nazwa Rady Gminy w Książu Wielkim na Radę Miasta i Gminy Książ Wielki. Tymczasem jeszcze pod starym „szyldem” odbyła się sesja RG. Oprócz dokonania korekt w tegorocznym budżecie, radni debatowali nad składem komisji doraźnej, która miałaby dokonać koniecznych zmian formalnych (nazewnictwa) w dotychczasowym statucie Gminy.

Grudzień
(02)
Na słodko, bo ciastami na deser po wystawnym obiedzie oraz kompotem z truskawek, uczczono ukończenie montażu instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie OSP w Giebułtowie. Kaloryfery wreszcie ociepliły te wiecznie zimne wnętrza, a instrukcji obsługi gazowego pieca udzielał paniom z Koła Gospodyń Wiejskich osobiście wójt Marek Szopa. Towarzyszył mu przewodniczący RG i miejscowy radny Henryk Huma, który miał największy wkład w uzyskanie zewnętrznych funduszy na tę nietanią, kosztującą 150 tys. zł inwestycję.

(06) Już przyjechały pierwsze transporty węgla ze śląskich kopalni. Firma Andrzeja Górnika przywiozła 25 ton groszku. W kolejnych dniach będzie kostka oraz orzech w tej firmie oraz w czterech kolejnych, które wymieniliśmy w poprzedniej informacji. Aby ten węgiel odebrać należy najpierw wpłacić odpowiednią kwotę (3 tys. zł za 1,5 tony albo 2 tys. zł za 1 tonę) na główny rachunek Gminy.

(10) Jeszcze przed obecnymi śnieżycami udało się naprawić ponad kilometrowy odcinek drogi gminnej w Cisiej Woli, biegnący w dół od drogi krajowej E7 i dalej równolegle do niej pod lasem w kierunku Mianocic.

(13) Wójt Marek Szopa wraz ze skarbnikiem Gminy Teresą Kmerą przedstawili radnym z komisji budżetowej projekt budżetu na rok 2023. Zakłada on, że dochody wyniosą prawie 30,1 mln zł natomiast wydatki 32,2 mln zł. Deficyt w wysokości nieco ponad 2 mln zł będzie pokryty z ubiegłorocznej nadwyżki gdyż na gminnym koncie zostanie wystarczająca suma pieniędzy.

(16) Odśnieżanie dróg gminnych oraz dojazdów do oddalonych skupisk domów kosztuje Gminę 50 tys. zł rocznie. Zajmują się tym trzy prywatne firmy oraz pracownicy gospodarki komunalnej UG. Jak informuje wójt Marek Szopa, nasze drogi mają być przejezdne na godz. 7. rano gdy jadą szkolne autobusy oraz na interwencję mieszkańców.

(20) Na spotkaniu wójta Marka Szopy z Dyrekcją Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, które od kilku lat odbiera z naszych posesji śmieci, uzgodniono, że w styczniu i lutym przyszłego roku (2023) opłaty wnoszone przez Gminę na rzecz tej firmy pozostaną na dotychczasowym poziomie. A to oznacza dla mieszkańców, iż stawka podatku od odpadów będzie wynosiła przez dwa pierwsze miesiące tyle ile wynosi teraz, czyli 25 zł od osoby. Wszystko też wskazuje na to, że obejdzie się bez podwyżki również w kolejnych miesiącach.

(21) Tegoroczny Sylwester będzie wyjątkowy i dla Książa Wielkiego, i dla całej naszej Gminy. Jej stolica staje się bowiem znowu miastem po 154 latach. Na uroczystość jaka się wtedy odbędzie zaprasza Mieszkańców wójt (a wkrótce burmistrz) Marek Szopa oraz przewodniczący Rady Gminy (a wkrótce Rady Miasta i Gminy) Henryk Huma. Dla uczestników przewidziano zarówno poczęstunek jak i lampkę szampana gratis.

(29) W siedzibie Rady Ministrów w Warszawie premier Mateusz Morawiecki wręczył wójtowi Markowi Szopie podpisany przez siebie akt uzyskania statusu miasta przez miejscowość Książ Wielki. Natomiast przewodniczący RG Henryk Huma odebrał symboliczny klucz do bramy miejskiej. W późniejszej rozmowie Premier zapowiedział, że planuje odwiedzić Książ Wielki w czasie otwarcia naszego odcinka budowanej drogi szybkiego ruchu S7.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.