GMINA KSIĄŻ WIELKI

      Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2019. 

Styczeń
(8)
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Książu Wielkim podsumował miniony rok oraz nakreślił zamierzenia na przyszłość. Jak poinformował prezes zarządu wójt Marek Szopa, 100 tys. zł rocznie to minimalna kwota jaką należy przeznaczyć z budżetu Gminy na utrzymanie w gotowości naszych dziesięciu drużyn strażackich. Dzięki jednomyślnej aprobacie radnych, na ten ważny cel kieruje się znacznie więcej środków, bo 360 tys. zł w roku 2018. Ze te pieniądze wykonano m.in. pierwszą część remontu remizy w Głogowianach-Starej Wsi (156 tys. zł) oraz sfinansowano wkład własny do zakupu samochodu dla OSP w Książu Małym (106 tys. zł).

(11) W Cisiu zabrakło jednego mieszkańca do wymaganej liczby 14 (1/10 ogółu osób uprawnionych tam do głosowania), by zebranie mogło się odbyć w pierwszym terminie. Po odczekaniu wymaganych 30 minut przeprowadzono wybory. Jedynym zgłoszonym kandydatem, po rezygnacji dotychczasowej sołtyski Urszuli Błaś, był Bogumił Kurylczyk. Otrzymał komplet 13 głosów. Członkami rady sołeckiej zostali: Bogdan Pluta, Andrzej Świerczek i Michał Waligóra.

(12) Na wybory w Głogowianach-Wrzosach przybyło tak wielu mieszkańców, że nie zmieścili się w mniejszej, ogrzewanej części świetlicy więc trzeba było przenieść się do części większej i zimniejszej. Mimo to atmosfera na sali była gorąca. Na wstępie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno, wieloletniego sołtysa Jana Solarza. Na jego następcę zgłoszono dwie kandydatury: Urszulę Górnik i Katarzynę Szwej. Wygrała „o włos” ta pierwsza otrzymując 28 głosów przy 27 głosach oddanych na kontrkandydatkę. Na członków rady sołeckiej powołano: Łukasza Bożka, Grażynę Jurkowską, Czesława Mardausa i Annę Niemiec-Gajos.

(13) Wybory sołtysów odbyły się w Giebułtowie oraz Książu Małym-Kolonii. Mieszkańcy Giebułtowa nie przybyli licznie na głosowanie gdyż do wymaganego tam minimum - 18 osób - zabrakło trzech. Stąd wybory przeprowadzono w drugim terminie pół godziny później. Jedynym kandydatem był dotychczasowy sołtys Mariusz Kwiecień, którego poparli wszyscy obecni. Do rady sołeckiej weszli: Łukasz Błaś, Krzysztof Kawiorski i Paweł Zyguła. Zupełnie inaczej było w Książu Małym-Koloni gdzie frekwencja nadzwyczaj dopisała i mieszkańcy zmienili sołtysa Kazimierza Lędźwę na sołtyskę Agnieszkę Szwaczkę.

W Zaryszynie sołtysem został ponownie Adam Stefański, sprawujący tę funkcję już od kilkudziesięciu lat. Oddali na niego głos wszyscy obecni - 27 osób. Natomiast do rady sołeckie weszli: Mirosław Bażanek, Jerzy Byczek, Lesław Domagała i Leopold Gębka.

(20) Rozstrzygnięto przetarg na budowę świetlicy w Mianocicach, który wygrała Firma „Maja” Krzysztofa Goli oferując cenę 1.436.190 zł, o prawie 60 tys. zł niższą niż kwota kosztorysowa (1.494.089 zł) obejmująca także m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru.

(26) W protokole z zebrania wiejskiego w Antolce zapisano: „W związku z brakiem kandydata na sołtysa wyznacza się termin kolejnego zebrania na 9 lutego”. Tylko tyle byli w stanie ustalić mieszkańcy, którzy w skromnej liczbie 16 – na uprawnionych do głosowania 220 - przybyli do świetlicy na wybory gospodarza swojej miejscowości. Stało się to koniecznością po rezygnacji dotychczasowego sołtysa Janusza Humy, pełniącego tę funkcję przez 16 lat.

(27) Panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim przygotowały coroczny „Wieczór seniora”, odbywający się tradycyjnie zaraz po Dniu Babci i Dniu Dziadka. Była to już ósma taka impreza, a za jej temat przewodni – co zaznaczyła na wstępie prezesująca Stowarzyszeniu KGW Barbara Zyguła – obrano miłość. Jak powiedziała, to najpiękniejsze ze słów zawiera w sobie wszystko co w życiu najważniejsze: radość, serdeczność, nadzieję i szacunek.

Na niedzielne zebranie w Głogowianach-Starej Wsi przybyło 29 mieszkańców. Zgłoszoną zgodnym chórem przez kilka osób kandydatką na gospodarza wsi była dotychczasowa sołtyska Karolina Leśniak. Zagłosowali na nią wszyscy obecni. Następnie wybrano radę sołecką. Weszli do niej: Sławomir Knapik i Marek Zdeb.

Luty
(3)
Nasi dotychczasowi sołtysi nie mogą odejść! Tak stwierdziła na zebraniach wiejskich zdecydowana większość mieszkańców Częstoszowic oraz Konaszówki, nie przyjmując do wiadomości by mogło stać się inaczej. I dzięki ich zdecydowanej postawie, inaczej się nie stało. W Częstoszowicach sołtysem pozostał Marek Milewski, a w Konaszówce – Beata Burzyńska. Chociaż w tej drugiej wsi wybory miały bardziej złożony charakter. Beata Burzyńska już na wstępie zebrania ogłosiła, iż rezygnuje z funkcji więc kandydować nie będzie i jako swojego następcę zgłosiła Andrzeja Otaka. Wtedy panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich stanowczo i skutecznie zaprotestowały przeciwko rezygnacji dotychczasowej sołtyski, bo wymogły na niej by jednak kandydowała. W wyborach Beata Burzyńska otrzymała 16 głosów poparcia, a Andrzej Otak – 7. Wszedł on do rady sołeckiej obok Leszka Rachwała i Henryka Zębali.

W Częstoszowicach Marek Milewski kontrkandydata nie miał, bo nikt inny nie wyraził zgody na kandydowanie. Zresztą mieszkańcy oświadczyli, że sołtysem nadal być musi. Do rady sołeckiej dobrano mu dwie panie: Monikę Kardyś i Grażynę Romanowską.

(10) Zebranie w Trzonowie pobiło rekordy frekwencji. Do wyremontowanej świetlicy przyszło bowiem aż 72 mieszkańców ze 181 uprawnionych tam do głosowania. Od razu zgłoszono Renatę Szymczyk jako kandydatkę na sołtysa. Dotychczasowa sołtyska Zofia Madejska z kandydowania zrezygnowała, więc wójt Marek Szopa oraz mieszkańcy podziękowali jej za wieloletnie pełnienie funkcji gospodarza wsi. W tajnych wyborach Renata Szymczyk otrzymała 71 głosów i została nową sołtyską Trzonowa. Do rady sołeckiej weszli: Jan Gąsiorek, Barbara Nowak i Andrzej Szmer.

W Mianocicach frekwencja także dopisała gdyż na zebranie wiejskie przybyło 57 osób ze 182 uprawnionych do głosowania. Wszyscy zgodnie opowiedzieli się za dotychczasowym sołtysem Ireneuszem Szubą, który będzie tu gospodarzył kolejną kadencję mając do pomocy w radzie sołeckiej: Macieja Gacka, Leszka Górala i Bogdana Kwaśniewskiego.

W Antolce zainteresowanie mieszkańców wyborem nowego sołtysa po rezygnacji Janusza Humy było znowu bardzo mizerne. Na 227 osób mogących tu oddać głos, na zebranie przyszło zaledwie 22, stąd musiało się ono odbyć w drugim terminie. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i zgłosiły kandydaturę Edyty Adamczyk. W wyborach otrzymała ona 21 głosów zostając nowym sołtysem Antolki. Do rady sołeckiej weszli: Sebastian Adamczyk, Jolanta Horyń, Anna Jasica-Kustosz i Beata Oczkowicz.

(16) W Książu Małym gospodarzem wsi pozostaje Marian Przeździk, na którego zagłosowali wszyscy obecni na zebraniu. Także jednogłośne poparcie uzyskało dwoje członków rady sołeckiej: Mirosław Michta i Wiesława Szwaczka.

W Boczkowicach 26 przybyłych na zebranie mieszkańców jednogłośnie opowiedziało się za przedłużeniem kadencji sołtysowi Stanisławowi Niemcowi. Do rady sołeckiej weszli: Anna Kopeć i Mariusz Śmierciak.

(17) Na zebraniu w Wielkiej Wsi frekwencja nie dopisała. Na 301 osób upoważnionych do głosowania przybyło zaledwie 23. I tylu mieszkańców postanowiło przedłużyć kadencję sołtysa Adama Szwaczki. W skład rady sołeckiej wybrano: Stanisława Kowalskiego, Leszka Żabickiego i Albina Żelaźkiewicza.

(20) W przetargu na przebudowę obu opuszczonych obiektów szkolnych w Rzędowicach: nowego na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej, a starego na Dzienny Dom Seniora – wystartował tylko jeden oferent – firma „Maja” Krzysztofa Goli. Złożył on propozycję wykonania całości prac za 3.483.180 zł. To o 174 tys. zł więcej niż kwota określona w kosztorysie.

(21) Uczestniczący w sesji komplet 15 radnych jednogłośnie przyjął wszystkie uchwały, a było ich aż 12. Wśród nich dwie najważniejsze to pomoc finansowa dla Starostwa w formie udziału własnego w przebudowie drogi z Moczydła przez Krzeszówkę do Książa Małego oraz przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa co oznacza, iż wkrótce rozpocznie się montaż instalacji solarnych na domach dwustu mieszkańców objętych tym programem.

(23) Bohaterami dwóch zebrań jakie odbyły się w remizie w Książu Wielkim, byli: Adam Zyguła wybrany jednogłośnie na sołtysa już po raz siódmy oraz Kazimierz Kamiński prezes miejscowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej, któremu druhowie udzielili po raz kolejny zgodnego absolutorium za działalność w roku 2018. Za przedłużeniem kadencji sołtysa było 67 osób przy jednym głosie nieważnym. Natomiast za absolutorium dla naczelnika OSP opowiedział się komplet 23 strażaków.

(24) Wybory sołtysa Cisiej Woli z powodu braku w tej wsi świetlicy odbyły się w Mianocicach. Na listę wpisało się 47 osób, co stanowi aż 38 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania. Kiedy przystąpiono do zgłaszania kandydatur na sołtysa z sali padły aż trzy propozycje: Moniki Tkaczewskiej, Michała Dudzicza i Marka Szostaka. Nie kandydowała na kolejną kadencję wybierana poprzednio cztery razy pod rząd Barbara Równiak. Mieszkańcy podziękowali jej za wieloletnią pracę na rzecz Cisiej Woli i wręczyli wielki bukiet kwiatów. Sołtysem została Monika Tkaczewska otrzymując 30 głosów. Michał Dudzicz miał ich 14, a Marek Szostak 2 (jeden głos był nieważny). Do rady sołeckiej weszli: Michał Dudzicz i Jacek Wiorek.

Marzec
(1)
Marek Majewski, który sołtysem Krzeszówki jest od 1985 roku czyli 34 lata, został jednomyślnie wybrany na kolejną, teraz pięcioletnią kadencję. Co oznacza, iż połowę swojego życia odda dla swojej wsi. Jej mieszkańcy to doceniają, gdyż był jedynym, zgłoszonym zgodnym chórem kandydatem.

(2) Dotychczasowy sołtys Moczydła Zbigniew Selega przegrał wybory zaledwie jednym głosem. Za nim opowiedziało się 20 osób, a za nową sołtyską Marią Szumą – 21.

(10) Pięćdziesięcioro mieszkańców Rzędowic, którzy wzięli udział w wyborach sołtysa swojej wsi, zgodnie zagłosowało na jedyną zgłoszoną kandydatkę - Zofię Tkaczewską. Będzie ona zatem gospodarzem tej miejscowości przez kolejną kadencję.

(11) W miechowskim Starostwie odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Małopolskiego z samorządowcami naszego powiatu. Był wśród nich wójt Marek Szopa, który w trakcie dyskusji dopytywał się o zapowiedziane dotacje na modernizację przedszkoli oraz o możliwości zmian w zakresie realizacji zadań już dofinansowanych z funduszy unijnych.

(25) Od niedawna w sekretariacie Urzędu Gminy można uiścić wszelkie należności posługując się kartą płatniczą. To bardzo wygodna i coraz bardziej popularna forma regulowania zobowiązań pieniężnych. Wykonujemy je bezgotówkowo mając pewność, że pieniądze trafiły nie tylko na właściwe konto ale i do odpowiedniego działu księgowości, przykładowo jako podatek rolny, czynsz czy opłata za śmieci lub wodę.

(26) Na walnym zebraniu sprawozdawczym Strażackiego Klubu Sportowego „Jastrzębiec” jednogłośnie udzielono absolutorium dla zarządu tego stowarzyszenia, liczącego obecnie 42 członków. Zatwierdzony plan działań na rok 2019 obejmuje nie tylko treningi i rozgrywki piłkarskie ale również prace na stadionie w Książu Wielkim.

(30) Na sołtysa, a właściwie sołtyskę wybrano w Łazach Anetę Otfinowską. Zastąpiła ona na tej funkcji Krystiana Grelę, który postanowił nie kandydować albowiem jest już radnym gminnym oraz naczelnikiem miejscowej drużyny OSP. I chociaż zapowiedział, iż popiera kontrkandydatkę Anety Otfinowskiej – Annę Stempińską, to w tajnym głosowaniu poparło ją 11 osób. Natomiast obecną sołtyskę poparło osób 15. Do rady sołeckiej wybrano: Annę Stempińską, Agnieszkę Szostak i Piotra Włodarczyka.

Kwiecień
(3) Ponad dwudziestu nauczycieli przyszło na poszerzone posiedzenie komisji oświaty Rady Gminy, jakie zwołano w trybie nadzwyczajnym z powodu strajków. – My doceniamy pracę nauczycieli, żeby tak jeszcze doceniała ją pani minister oświaty – oświadczył przewodniczący komisji Marek Płonczyński. I zachęcał pedagogów by „wylewali swoje żale”, lecz odpowiedziała mu cisza. – Nie przyszliśmy tutaj by rozmawiać o strajku, gdyż jak poinformowały mnie dyrektorki naszych szkół, tej drastycznej formy protestu w Gminie Książ Wielki nie będzie – stwierdził wójt Marek Szopa. Dlatego zaproponował aby porozmawiać o kondycji oświaty, a zwłaszcza o coraz wyraźniejszej potrzebie racjonalizacji sieci szkół samorządowych.

(6) Marek Gajos, dotychczasowy sołtys Tochołowa i radny Gminy, został jednomyślnie wybrany sołtysem na kolejną kadencję podczas zebrania mieszkańców tej wsi. Zgłoszono go jako jedynego kandydata i oddano na niego komplet 27 głosów. Podobne poparcie otrzymali kandydaci do rady sołeckiej: Janusz Krochmal, Jarosław Musiał i Franciszek Oczkowicz.

(16) W roku 2018 wydatki na pomoc społeczną w Gminie Książ Wielki wyniosły 5,8 mln zł, z czego 700 tys. zł wpłaciliśmy z własnego budżetu, a resztę sfinansowało państwo. I przykładowo, uprawnionych do otrzymywania świadczeń wychowawczych (500+) jest 327 rodzin. Z tego tytułu otrzymały one w ubiegłym roku łącznie 3,13 mln zł. Natomiast Gmina ze swoich funduszy musiała wydać aż 352 tys. zł na dopłaty do pobytu 17 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

(17) Edyta Sychowska, pełniąca dotąd obowiązki dyrektorki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim, jako jedyna kandydatka stanęła do konkursu na obsadę kierownika tej placówki. Po jej przesłuchaniu trwającym ponad dwie godziny, piętnastoosobowa komisja w tajnym głosowaniu jednomyślnie opowiedziała się na tak.

(23) Tłum osób przywitał na drodze prowadzącej przez stawy od Książa Wielkiego do Częstoszowic, przybyłą z Krakowa komisję Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, który zarządza tymi zbiornikami w imieniu Skarbu Państwa. Mieszkańcy naszej Gminy, czyli suweren, wypowiedzieli się jednoznacznie: ta droga biegnąca przez groblę ma służyć przede wszystkim ludziom, a dopiero potem gospodarstwu rybackiemu.

Maj
(3) Tradycyjnie w Książu Małym mieszkańcy naszej Gminy obchodzili uroczyście Dzień 3 Maja łączący rocznicę uchwalenia Konstytucji ze Świętem Strażaków. Druhowie ze wszystkich jednostek zebrali się najpierw pod miejscową remizą by razem przemaszerować na mszę do parafialnego kościoła. A po niej orkiestra pod batutą Mirosława Czekaja przyprowadziła długi pochód pocztów sztandarowych do pobliskiej figury patrona strażaków św. Floriana by złożyć tam wiązanki kwiatów.

(11) Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec” ma nowego, kolejnego sponsora, który dla drużyny młodzieżowej zakupił komplet koszulek ozdobionych z przodu firmowym logo, a z tyłu nazwą klubu. Stroje te zafundowali Ewelina i Przemysław Machnik z firmy „CALLISTO” mającej siedzibę w Krzeszówce.

(21) Sześciu radnych – członków komisji rewizyjnej jednogłośnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium wójtowi Markowi Szopie. Wcześniej, podczas dwudniowego posiedzenia dokonano wnikliwej oceny wykonania budżetu Gminy w roku 2018. Przedstawione przez skarbnika Teresę Kmerę sprawozdanie finansowe okazało się nie tylko rzetelne i dokładne ale również przejrzyste. Stąd bez zbędnych dyskusji zgodnie postanowiono przedłożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium.

(24) Wielkim sukcesem zakończył się udział kapeli „Małopolanie” w 37. edycji Przeglądu Zespołów Regionalnych „Krakowski Wianek” w Szczurowej. Nasi artyści zajęli tam pierwsze miejsce i tym samym zostali zakwalifikowani do występów na 53. Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zespół grał w składzie: Wiesław Gola – pierwsze skrzypce, Weronika Szczepankiewicz – drugie skrzypce, Kazimierz Lędźwa – klarnet, Andrzej Kwiecień – trąbka, Anna Kowal – kontrabas.

(25) Po kilku latach negocjacji, w Łazach wreszcie uzgodniono jak ma wyglądać miejscowa remiza po modernizacji. Co więcej, ustalono etapy i terminy prowadzenia tej długo oczekiwanej przez całą wieś inwestycji. Obecna strażnica przypominająca szary barak z zewnątrz, a wewnątrz schron przeciwlotniczy, zmieni się nie do poznania. Pomieszczenia (dwie duże sale) będą nie tylko wyższe, ale nad nimi powstanie jeszcze poddasze do zagospodarowania na pokoje gościnne.

(26) Na każdych dziesięcioro mieszkańców Gminy Książ Wielki, którzy wzięli udział w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, aż siedmioro zagłosowało na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, dwoje na kandydatów Koalicji Europejskiej, a jeden na Kukiz’15 albo Wiosnę. W skali kraju PiS otrzymał 45,38 proc. głosów, a KE – 38,47 proc. W Okręgu Wyborczym Kraków (woj. małopolskie i woj. świętokrzyskie) te proporcje ukształtowały się odpowiednio: 56,33 i 29,03, w powiecie miechowskim – 65,31 proc. i 21,17 proc., natomiast w naszej Gminie – 71,51 proc. i 17,57 proc. Najwięcej zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego ujawniło się w Cisiu oraz Łazach gdzie zdobyła ona rekordowy wynik poparcia 81,68 proc. Niewiele ustępuje tu Zaryszyn (81,58 proc.) i Giebułtów z Małoszowem (79,59 proc.).

Czerwiec
(6) Każdego roku w naszej Gminie buduje się przynajmniej jedną drogę dojazdową do pól. Radni zadecydowali, iż obecnie taki polepszony dojazd do swoich upraw otrzymają rolnicy z Konaszówki. Dlatego w budżecie zarezerwowano na ten cel 100 tys. zł ze środków własnych. O drugie 100 tys. zł wystąpiono do Marszałka Małopolski i je otrzymano.

(18) Rzymski mędrzec Seneka stwierdził już dwa tysiące lat temu, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie”, co przypomniał w swoim wystąpieniu wójt Marek Szopa podczas uroczystości rozdania świadectw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim. Niemniej postępy w zdobywaniu wiedzy mierzy się ocenami i jak podkreśliła dyrektorka ZS-P Edyta Sychowska, średnia ocena wszystkich 198 uczniów uzyskana w minionym roku szkolnym wyniosła aż 4,38. W tym 46 uczniów ma ją znacznie wyższą, bo sięga ponad 4,75. Nic dziwnego, że dobra w tej placówce jest również frekwencja wynosząca 90,58 proc.

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim jego mury opuściło 1.236 absolwentów. Pracowało tu łącznie 81 nauczycieli. O wysokim poziomie kształcenia świadczy znaczna liczba uczniów, którzy zostali finalistami (25) lub laureatami (5) konkursów przedmiotowych. Większość kontynuowała edukację zdobywając dyplomy lekarzy, ekonomistów, pedagogów. – To najlepsze świadectwo dla naszego Gimnazjum, a symbolem jego dorobku pozostaje teraz szkolny sztandar – powiedziała na zakończenie nauki oraz działalności placówki jej dyrektorka Ewa Domagała.

(25) Radni Gminy Książ Wielki głosami wszystkich obecnych na sesji (13) uchwalili najpierw wotum zaufania dla wójta Marka Szopy, a następnie również jednomyślnie udzielili mu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2018. Jako pierwszy złożył gratulacje Wójtowi przewodniczący RG Henryk Huma przy głośnych oklaskach całej sali, zwłaszcza sołtysów. Następnie Wójt zreferował liczący 137 stron „Raport o stanie Gminy Książ Wielki”, który przygotowała skarbnik Teresa Kmera.

Lipiec
(4) Powiat Miechowski, a w tym Gmina Książ Wielki, nie zalicza się wprawdzie do obszarów „zdegradowanych społecznie lub ekonomicznie”, ale też nie stanowi „lokomotywy” w strategii rozwoju Małopolski na przyszłe dziesięć lat. Jedyną nadzieją jest tu realizacja strefy aktywności gospodarczej przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7. Mówiono o tym podczas debaty wicemarszałka Małopolski Łukasza Smółki z samorządowcami, jaka odbyła się w Miechowie.

(13) Z tej racji, że właśnie minęło 10 lat od założenia w Łazach Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowano tam huczną imprezę dla całej niemal Gminy. Przybył starosta Jacek Kobyłka, wójt Marek Szopa i radni oraz proboszcz parafii w Antolce Maciej Stopiński. Były też przedstawicielki naszych już 14 KGW, a najliczniej zjawili się mieszkańcy sołectwa.

(14) Po raz czwarty z rzędu drużyna OSP Moczydło zajęła pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Taka sama jak w ubiegłym roku była też pierwsza trójka zwycięzców; tylko miejsce drugie zdobyła teraz OSP Trzonów (poprzednio trzecie) natomiast miejsce trzecie zdobyła OSP Książ Mały (poprzednio drugie).

Sierpień
(8) Z Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim korzysta obecnie ponad 4,2 tys. zapisanych tu pacjentów. Od stycznia do czerwca 2019 r. wykonano im aż 16.616 różnych świadczeń medycznych. W samym lipcu było ich 2.271, w tym 15 domowych wizyt lekarskich. Dużym powodzeniem cieszy się rehabilitacja domowa. W ciągu pierwszego półrocza zespół specjalistów odwiedził 519 pacjentów, wykonując blisko dwa tysiące rozmaitych świadczeń.

(15) W tegoroczne Dożynki Gminne, które zorganizowano nietypowo bo w świąteczny czwartek, wszystko było nieco inaczej niż dotychczas. Wprawdzie od początku ustalono, że przygotuje się tylko jeden wieniec (KGW w Zaryszynie), i że zaraz po obrzędzie dożynkowym rozpocznie się nowa impreza pod hasłem: Kiermasz Produktów Regionalnych, a po nim występy oraz dyskoteka… ale wciąż dawało się odczuć, iż brakuje wójta Marka Szopy. Tym bardziej, iż miano jednocześnie świętować 25-lecie sprawowania przez niego urzędu szefa Gminy Książ Wielki. Niestety, nagły uraz oka pokrzyżował te plany i honory gospodarza pełnił zastępca wójta Grzegorz Janus wraz z przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Humą. A wspomagali ich starostowie Dożynek 2019 – radna Bożena Dziura (prowadzi z mężem gospodarstwo rolne w Trzonowie) i Piotr Milewski uprawiający grunty w Boczkowicach.

(23) Przed zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego radni z komisji oświaty wizytowali trzy nasze szkoły podstawowe. Najlepiej prezentuje się po ubiegłorocznej modernizacji Szkoła w Antolce. Jedynym zmartwieniem są tu teraz gołębie, które upodobały sobie odnowione dachy i parapety zostawiając na nich to, co zapachem i wyglądem bynajmniej nie umila nauki.

(24) Dożynki Sołeckie w Łazach jak zawsze okazały się wyjątkowe. Wyjątkowe dlatego, że organizowane przez samych mieszkańców stanowią godne pozazdroszczenia święto serdeczności dla bliźnich, którzy nie tylko wtedy są dla siebie życzliwi oraz dzielą się czym mają z sąsiadami. I nawet prezentując tradycyjne przyśpiewki niczego nikomu nie zazdroszczą ani nikogo nie obmawiają.

(25) Podczas Dożynek Powiatowych jakie odbyły się w tym roku w Słaboszowie, w konkursie na najpiękniejszy wieniec pierwsze miejsce zajął ten reprezentujący naszą Gminę, a przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaryszynie. Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wręczył im nagrodę w wysokości 2.000 zł.

(30) Trwa termomodernizacja tzw. Domu nauczyciela w Książu Małym, w którym mieszkali niegdyś pedagodzy zatrudnieni w miejscowej szkole. Wielorodzinny budynek stanowi własność Gminy i dlatego, podobnie jak inne budynki komunalne, włączono go do programu rewitalizacji. Dzięki temu aż 70 proc. kosztów inwestycji (łącznie opiewają one na ok. 290 tys. zł) pokryje dotacja unijna.

Wrzesień
(1) Gospodarzami tegorocznych dożynek parafialnych, które odbyły się 1 września w Antolce, były sołectwa Łazy oraz Cisie, a dokładnie panie z działających w tych wsiach Kół Gospodyń Wiejskich. Na starostów mieszkańcy zgodnie wybrali Anetę Otfinowską (sołtyskę Łazów) i Witolda Wiśniewskiego gospodarującego na roli w Cisiu.

(2) Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się w naszej Gminie dla 390 uczniów trzech szkół podstawowych. Do SP w Książu Wielkim uczęszcza ich 202, do SP w Antolce – 115, a do SP w Książu Małym – 73. Na inauguracji w Antolce gościł wójt Marek Szopa. Przypomniał w swoim wystąpieniu nauczycielom słynne i wciąż aktualne stwierdzenie hetmana Jana Zamoyskiego: „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. A zwracając się do uczniów dodał, że „najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu z was stać się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym”.

(13) Restrykcyjne przepisy regulujące nowe budownictwo na naszej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej zostaną złagodzone gdyż Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w tej sprawie. I wkrótce będzie można u nas stawiać domy w minimalnej odległości 10 m od cieku wodnego lub zbiornika wody, a nie 50 m jak wymagano dotychczas.

(16) Odbyła się uroczystość przekazania czeków na rządowe dofinansowanie do przebudowy dróg lokalnych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w towarzystwie wojewody Piotra Ćwika i przewodniczącego rady powiatu Krzysztofa Świerczka, wręczał symboliczne czeki samorządowcom, w tym wójtowi Markowi Szopie. Kwota 475.082 zł stanowi dofinansowanie (w wysokości 50 proc.) do modernizacji dwóch ulic w Książu Wielkim: Poniatowskiego i Łaskiego, prowadzących od ulicy Warszawskiej w kierunku cmentarza

(17) Komisyjnie odebrano sześciokilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1217K, prowadzący z Moczydła przez Krzeszówkę do Książa Małego. Była to bardzo skomplikowana i kosztowna inwestycja gdyż ta trasa od Moczydła biegnie stromo i zakosami na znaczne wzniesienie, a następnie pokonując tylko nieco łagodniejszy spadek dojeżdżamy do Krzeszówki.

(21) Szum wartkiego Dunajca w Pieninach aż przycichł gdy rozległy się po wodzie i po górach śpiewy oraz muzyka naszego zespołu „Książowiacy”. Niosąca ich tratwa stała się główną atrakcją turystyczną kiedy płynęli przełomem rzeki w ramach wyjazdu rekreacyjnego, który okazał się także znakomitą promocją Gminy Książ Wielki.

(22) Dotąd druhowie z OSP Moczydło wygrywali cztery razy z rzędu gminne zawody sportowo-pożarnicze. Dwa lata temu w zawodach powiatowych zajęli trzecie miejsce. Teraz zajęli miejsce pierwsze pokonując w minioną niedzielę aż 11 konkurencyjnych drużyn startujących w grupie A (seniorzy). Oprócz pucharu otrzymali bon podarunkowy na 2.000 zł.

(25) Gmina Książ Wielki wspólnie z Powiatem Miechowskim, Województwem Małopolskim, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT) podpisała list intencyjny, w którym wymienione strony deklarują współpracę na rzecz powstania nowoczesnej strefy przemysłowej położonej przy węźle drogowym „Książ” na budowanej trasie szybkiego ruchu S7.

(30) Członkowie Klubu Seniora „Młodzi Duchem” zarezerwowali wrzesień wyłącznie dla siebie. Tym bardziej, iż wójt Marek Szopa zapewnił im autokarowe przewozy. I na początek udali się zwiedzić lubelski trójkąt turystyczny: Nałęczów - Kazimierz Dolny i Puławy w pierwszym dniu, a Sandomierz w drugim. W Nałęczowie po spacerze w Parku Zdrojowym odwiedzili Stare Łazienki i Muzeum Stefana Żeromskiego.

Październik
(15)
W kraju na kandydatów PiS zagłosowało łącznie 43,59 proc. wyborców, natomiast w naszym okręgu nr 13 (Kraków) było ich 39,56 proc. Niemniej średni wynik dla powiatu miechowskiego był znacznie wyższy bo 61,59 proc., a w Gminie Książ Wielki jeszcze wyższy – 67,94 proc. Tu rekord poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego pobito w Łazach i Cisiu gdzie oddano na nią 81,17 proc. głosów, wyprzedzając Zaryszyn - 81,0 proc. oraz Giebułtów i Małoszów – 80,1 proc. Natomiast najmniej zwolenników ma PiS w Książu Wielkim (56,92 proc.) oraz w Antolce i Tochołowie (59,66 proc.).

(16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił wniosek krakowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (administratora stawów w Książu Wielkim), by biegnącą pomiędzy nimi drogę do Częstoszowic uznać za groblę, czyli odebrać jej rangę drogi publicznej jaką od zarania pełniła i pełni. Chodziło o unieważnienie uchwały Rady Gminy, która to usankcjonowała gdyż słusznie uznano w niej, iż ludzie są ważniejsi od ryb. Dlatego nie wolno odbierać im prawa do wygodnego i krótszego dojazdu do domów.

(18) Chociaż pozostał jeszcze rok do planowanego ukończenia przebudowy obiektów byłej szkoły podstawowej w Rzędowicach, roboty są tam już bardzo zaawansowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obu gmachów. Przypomnijmy, że w tym nowszym będą miały siedzibę Warsztaty Terapii Zajęciowej. Natomiast w części starszej, powiększonej o użytkowe poddasze, zostanie urządzony dzienny dom opieki dla seniorów. Plac budowy odwiedzili nasi radni.

(29) Głównym tematem sesji Rady Gminy Książ Wielki okazało się funkcjonowanie policji. W tym zwłaszcza naszego posterunku, którego umundurowana obsada jest niemal niewidoczna na ulicach, a którego lokal należy teraz za gminne pieniądze przystosować do przepisów p/poż. Po dłuższej dyskusji radni opowiedzieli się za wykonaniem niezbędnych prac, ale pod warunkiem, że policjanci bez czekania na interwencje mieszkańców ukrócą pijaństwo i chuligaństwo pod sklepami z alkoholem w centrum Książa Wielkiego.

Listopad
(2)
W Moczydle powstało Koło Gospodyń Wiejskich, lecz założyli je sami mężczyźni. Jak wyjaśniają założyciele: od dawna wszyscy się skarżyli na marazm w naszej wsi. Wokół coś się działo, a tu – tylko strażacy dzielnie walczyli o pierwsze miejsca w konkursach. I je zdobywali. W końcu panowie skrzyknęli się i w cztery dni nie tylko powołali Koło Gospodyń Wiejskich „Lepsze Moczydło”, ale również załatwili wszystkie niezbędne formalności, a nawet zdążyli złożyć wniosek o dotację jeszcze na ten rok.

(11) W obchodach 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości główną rolę w Książu Wielkim odegrała młodzież. Zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego okolicznościowy program artystyczny podbił bowiem serca wszystkich widzów, a na ich twarzach pojawiły się nawet łzy. Tak wzruszająco patriotyczne było to widowisko przygotowane przez Elżbietę Bałazy i Urszulę Szumerowską. - Czegoś podobnego jeszcze ani nie przeżyłem, ani nie widziałem w Święto Niepodległości – stwierdził publicznie Jan Biesaga, wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy, zmodernizowany w ramach programu rewitalizacji plac za Kościołem w Książu Wielkim nosi teraz imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jego centralne miejsce zdobi obelisk z pamiątkową tablicą, którą oficjalnie odsłonięto.

(12) Na 300 prywatnych domach w naszej Gminie powstaną instalacje solarne, czyli produkujące prąd elektryczny ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne wytwarzające ciepło. Pieniądze z UE na ten cel już otrzymano, a w ogłoszonym przetargu najtańszą ofertę złożyła warszawska spółka SANITO.

(16) Nowa świetlica w Mianocicach jest nie tylko funkcjonalna i piękna, lecz również znakomicie wkomponowana w nadrzeczny krajobraz płynącej tuż obok Nidzicy. To najdroższy tego typu obiekt w naszej Gminie, którego budowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia kosztowała 1,5 mln zł (w tym 0,5 mln zł unijnej dotacji). Nic dziwnego, że mieszkańcy sołectwa z Kołem Gospodyń Wiejskich na czele, przygotowali z tej okazji iście królewską ucztę i zabawę pod kierunkiem radnej Małgorzaty Sych i sołtysa Ireneusza Szuby.

(20) - Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu… Zatem życzę wszystkim aby zawsze nam tego czasu brakowało – stwierdziła Helena Sroka, prezeska Klubu Seniora „Młodzi duchem”, otwierając doroczną imprezę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

(21) W okolicznościowym albumie wydanym obecnie, ale przygotowanym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, wśród prezentacji wybranych samorządów Małopolski znalazło się także miejsce na Książ Wielki. Całostronicową informację, wydrukowaną w języku polskim i angielskim, zatytułowano: „Gmina zbudowana marzeniami”, bo o tym też mówi w opublikowanej tam krótkiej wypowiedzi wójt Marek Szopa.

(22) Złote gody, czyli Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku czternaście par w naszej Gminie, co Prezydent RP uhonorował przyznanymi im na tę okoliczność medalami. Niestety podobnych medali, ale już wyższego stopnia, nie otrzymują pary obchodzące Jubileusz 60 lat wspólnego pożycia zwany godami diamentowymi. A tych jest w tym roku sześć.

(28) Radni z trzech komisji problemowych (bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oświaty i zdrowia oraz skarg i wniosków) omawiali projekt planowanego na rok 2020 budżetu Gminy. Ma on być rekordowy zarówno pod względem wysokości (35 mln zł), jak i pod względem wydatków na inwestycje (12 mln zł). Te ambitne zamiary komplikują jednak coraz wyższe obciążenia finansowe naszego samorządu wynikające z wprowadzonej tzw. reformy oświatowej, a także ze zmniejszenia rządowych dotacji i wzrostu cen zwłaszcza za energię elektryczną oraz odbiór odpadów komunalnych.

Grudzień
(04)
Jak zadecydowała Rada Gminy w Książu Wielkim, podatek rolny na rok 2020 pozostaje na obecnym poziomie dla osób prowadzących gospodarstwa. Natomiast będzie nieco wyższy dla właścicieli działek o powierzchni mniejszej niż jeden hektar. Przyjęto również projekt budżetu na rok 2020, w wysokości 35 mln zł.

(12) - Nie odnotowałem w tym roku żadnych skarg ani ze strony pacjentów, ani ze strony personelu, co znaczy, że w naszym Ośrodku panuje dobra atmosfera. Ponadto znajduje się on w dobrej kondycji finansowej gdyż mimo wielu koniecznych wydatków kończymy rok nie tylko bez zadłużenia, ale z kwotą 110 tys. zł na koncie – stwierdził lek. med. Andrzej Gumula, kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim na posiedzeniu Rady Społecznej tej instytucji.

(15) Głównym punktem programu Biesiady Prawie Świątecznej w Moczydle był konkurs regionalnych świątecznych potraw. Zgłoszono do niego 36 dań przygotowanych przez 24 uczestników. Jednak najbardziej doniosłe i wzruszające wydarzenie stanowiło wręczenie nagród Człowieka Roku, którymu uhonorowano: Stanisławę Skibę, Marię Szumę oraz Marcina Walczyńskiego – doceniając ich aktywność i zaangażowanie w działalność na rzecz lepszego Moczydła.

(17) Trwa przebudowa remizy i świetlicy w Łazach. Obecnie w części garażu OSP urządza się toalety, do których dotąd mieszkańcy musieli wychodzić na zewnątrz. Wszystko dzięki temu, że Gmina postanowiła przystąpić do modernizacji metodą małych kroków, gdyż już nazbyt długo oczekiwano na dofinansowanie z programów unijnych, które ministerstwo rolnictwa nagle zawiesiło na kilka lat.

(25) W mijającym roku 2019 zespół Książowiacy prezentował się na noworocznych koncertach kolęd i pastorałek w wielu kościołach: od Domaszowic i Włoszczowy w woj. świętokrzyskim, po naszą Antolkę, Kozłów, Przesławice, Racławice oraz Zamek na Mirowie w Książu Wielkim. W kwietniu zespół wziął udział w XI Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej w kategorii dorosłych i dzieci. W maju dano występy z patriotycznym repertuarem w Książu Małym oraz w Tuczempach. Następnie, przy udziale licznie zgromadzonej publiczności, zaśpiewano na Dożynkach Gminnych w Książu Wielkim, Dożynkach Powiatowych w Słaboszowie oraz Dożynkach Parafialnych w Antolce.

(28) To nie Rada Gminy w Książu Wielkim, lecz rząd premiera Morawieckiego w Warszawie realizuje krajową politykę gospodarowania odpadami komunalnymi, w wyniku której nasi mieszkańcy za odbiór swoich śmieci muszą zapłacić teraz w sumie nie 390 tys. zł rocznie jak było dotąd, ale ponad trzy razy więcej, bo aż 1,2 miliona. Jeśli podzielić tę kwotę przez liczbę zameldowanych u nas osób (na okrągło 5.000) wychodzi 240 zł na głowę i dzieląc to przez 12 miesięcy mamy stawkę 20 zł. Jak widać, nie spadła ona z nieba tylko z Warszawy i wynika z prostego rachunku. Rada Gminy musiała ją zatem przyjąć (przy jednym głosie sprzeciwu i dwóch wstrzymujących się) na ostatniej sesji w roku 2019, która odbyła się w nowej świetlicy w Mianocicach, gdzie świąteczny, bogaty i pyszny poczęstunek przygotowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.