GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2018.

Styczeń
(12)
Podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP jego prezes - wójt Marek Szopa przedstawił sprawozdanie z wydatków na działalność wszystkich naszych dziewięciu jednostek OSP w minionym roku. Wyniosły one w sumie 361,8 tys. zł, a w tym największą część (połowę) stanowiły koszty gruntownego remontu remizy i świetlicy w Trzonowie. Drugie pod względem dofinansowania było Moczydło (33 tys. zł), bo tamtejsza drużyna wzbogaciła się o nowoczesną motopompę.

(20) Na XVII Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek nasz chór „Książowiacy” zajął pierwsze miejsce w kategorii „zespoły wokalno-instrumentalne”. To duży sukces gdyż do konkursu zgłosiło się aż 18 zespołów, w tym między innymi: Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, Jędrzejowski Chór Miejski czy Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Lutnia Krakowska”.

(28) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim już po raz siódmy zorganizowało Dzień Seniora. Dla wielu starszych mieszkańców stolicy Gminy to jedna z ważniejszych atrakcji w roku i znakomita okazja do wyjścia z domu, aby spotkać się ze znajomymi i powspominać minione czasy.

Luty
(9)
Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 140229K w Książu Wielkim na liczącym pół km odcinku ul. Długosza (zdjęcie) i ul. Podzamcze, wygrała firma DUKT z Nowin koło Kielc. Złożyła ofertę jako jedyna, a swoje prace wyceniła na 1,092 mln zł.

(18) Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński pogratulował druhom z OSP w Książu Wielkim zarówno jubileuszu 100-lecia jednostki, jak i zajęcia przez nią II miejsca w konkursie na najlepszą drużynę ochotników w Małopolsce. I obiecał, że niezależnie od już otrzymanej nagrody (30 tys. zł), sfinansuje wymianę bramy garażowej w tutejszej remizie.

(21) Rada Gminy przyjęła aż 17 uchwał. Większość z nich porządkowała sprawy oświatowe. Przyjęto również plany pracy na rok bieżący i odczytano sprawozdania z działalności komisji problemowych w roku 2017. Po zakończeniu obrad udano się na inauguracyjną przejażdżkę nowym busem marki mercedes, jaki zakupiła Gmina.

Marzec
(2)
Na walnym zebraniu sprawozdawczym Strażackiego Klubu Sportowego „Jastrzębiec” w Książu Wielkim jego zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2017. Bo też odniesione sukcesy naszych piłkarzy mówią same za siebie. Drużyna „trampkarzy” nie przegrała ani jednego meczu i z III ligi awansowała do II. Natomiast seniorzy zajęli piąte miejsce w klasie A, najlepsze jak dotąd w historii zespołu.

(10) Strażacy z OSP w Trzonowie mają powód do dumy. Dzięki funduszom uzyskanym z kilku źródeł przez Gminę oraz niemałej pracy własnej druhów pod kierownictwem prezesa jednostki Jacka Zegana, nie tylko odremontowano remizę ale także urządzono w niej duże pomieszczenie przeznaczone na świetlicę dla mieszkańców.

(14) Na realizację zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim wydano w roku 2017 nieco ponad 6 mln zł, w tym 600 tys. zł z naszego budżetu. Najwięcej pieniędzy, bo aż 3,4 mln zł przypadło na wypłaty w ramach programu „500+”, który objął 240 rodzin. Mimo tych znacznych wpływów, czyli polepszenia sytuacji materialnej, zjawisko przemocy w rodzinie nie zmalało o czym świadczy narastająca liczba wydawanych tzw. niebieskich kart.

(26) Po wprowadzeniu reformy edukacji, która jakoby miała wszystko w polskim szkolnictwie polepszyć, ministerialni urzędnicy w Warszawie obcięli naszej Gminie ponad ćwierć miliona zł (dokładnie 279 tys.) z otrzymywanej dotacji oświatowej. Tak poważna i niespodziewana luka w budżecie wymagała pilnego „przemeblowania” tegorocznych wydatków.

(29) - Chcę zahamować odpływ pacjentów, wyeliminować konflikty między personelem, a przede wszystkim polepszyć relacje między personelem a pacjentami - oświadczył na sesji lek. Andrzej Gumula, który wygrał konkurs na kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim. – Proszę mówić konkretnie! Lekarz powinien być prawdomówny i stosować się do zasad etyki – przerwała to wystąpienie dotychczasowa kierowniczka ośrodka, lek. Bożena Płonczyńska. – Etyka nie jest związana z zawodem tylko z człowiekiem, i o tym musi zawsze pamiętać lekarz – odpowiedział jej Andrzej Gumula.

Kwiecień
(14) Dziesięć wielkich ciężarówek, na każdej po 25 ton kamienia, pojechało na polne drogi naszej Gminy utwardzając rolnikom kolejne dojazdy do upraw.

(26.) Aż w trzech miejscach jednocześnie trwają zaplanowane roboty drogowe w naszej Gminie. Dwa miejsca są stałe: ul. Długosza i ul. Podzamcze w Książu Wielkim oraz szosa z Trzonowa do Zaryszyna. Natomiast aby zlokalizować trzeci plac budowy trzeba namierzyć jeżdżący po drogach gminnych tzw. remonter. Ta maszyna wtryskuje pod ciśnieniem gorącą, bitumiczną masę by wypełnić dziury i szczeliny w asfaltowej nawierzchni.

Maj
(3) Dzień Konstytucji tradycyjnie obchodzono w naszej Gminie łącznie z Dniem Strażaka w Książu Małym. To właśnie tam na pikniku przy remizie niezastąpiony zespół „Książowiacy” wyśpiewywał druhom na melodię szlagieru „Hej sokoły” – własny przebój „Hej strażacy”.

(8) Jak wynika z zestawienia liczby ton odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Książ Wielki w ciągu całego roku 2017 – wyprodukowaliśmy po 202,4 kg śmieci na osobę. Dzieląc to przez dwanaście wychodzi, że każdego miesiąca średnio wyrzucamy do kosza prawie 17 kg zbędnych różności, czyli ponad pół kg dziennie.

(14) Komisja rewizyjna (w składzie: Paweł Oczkowicz – przewodniczący oraz Marek Gajos, Małgorzata Rosół, Jagoda Spicha i Zygmunt Szostak) jednogłośnie postanowiła rekomendować Radzie Gminy, by udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Sprawozdanie z wykonania sięgającego 21 mln zł budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała wcześniej pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

(20) Podczas Małopolskiego Święta Ludowego, jakie Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizowało w Charsznicy, Gmina Książ Wielki była widoczna szczególnie. Po pierwsze, na scenie zaśpiewał zespół „Książowiacy”. A po drugie, nasz namiot nie tylko był najbardziej okazały ale też przyciągał tym wszystkim, co serwowały w nim panie z KGW w Mianocicach.

(23) Regina Sławczyńska, Helena Sroka i Maria Pawłowska są założycielkami Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem”, które postanowiono powołać w Książu Wielkim. Przyjęty statut określa, że Stowarzyszenie „jest niezależne politycznie i wyznaniowo”, a jego główny cel stanowi „edukacja i poprawienie kondycji psychofizycznej Seniorów” poprzez „rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych”.

(27) Panie z Zespołu „Książowiacy” wyśpiewały kolejne nagrody. Tym razem na 36. edycji Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka, jaki odbył się (25-27 maja) w Szczurowej. Drugie miejsce zdobyła tam nie tylko Urszula Zachariasz występująca w kategorii solistka, ale również drugie miejsce jury przyznało naszej sześcioosobowej grupie śpiewaczej.

(31) To bardzo ważne aby przed oddaniem do użytku naszego odcinka trasy S7, co nastąpi najpóźniej w maju roku 2021, wcześniej była gotowa obwodnica Książa Wielkiego. Tak uznali radni decydując o przystąpieniu Gminy do współfinansowania tej inwestycji, prowadzonej przez Starostwo w Miechowie. Składa się na nią budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1219K, prowadzącego od E7 poprzez pola do Zygmuntowa oraz przebudowa dalszej części drogi nr 1219K na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło. Pierwszy odcinek ma 1.815 m długości, a drugi 7.733 m. Całkowity koszt tego zadania wyniesie aż 13,58 mln zł, z czego 6,8 mln zł pokryją fundusze UE, a resztę solidarnie Gmina (3 mln zł) i Starostwo (3,8 mln zł).

Czerwiec
(1) Aż 303 fotografie z imprezy, jaką z okazji Dnia Dziecka zorganizowano na Stadionie SKS „Jastrzębiec” w Książu Wielkim, można zobaczyć na FB gdzie udostępniła je ich autorka – Ewa Gajos.

(15) W ostatnich latach każdego roku Gmina poszerza, utwardza i odwadnia kolejny odcinek dróg dojazdowych do pól. Ostatnio wybudowano prowadzącą pod górę drogę w Mianocicach. Obecnie trwają prace przy drodze w Boczkowicach, biegnącej równolegle do potoku Nitka.

(28) Radni uchwalili jednogłośnie absolutorium dla wójta Marka Szopy za wykonanie budżetu Gminy w roku 2017. A obecni przy tym sołtysi bili brawo. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku plan dochodów (20,7 mln zł) zrealizowano w 99 proc., a plan wydatków (20,8 mln zł) w 98,6 proc., zamykając budżet nadwyżką w wysokości 43,5 tys. zł. Na inwestycje wydano 2,3 mln zł. To jedna czwarta tego, co zaplanowano do realizacji w roku 2018. By tak się stało, radni podjęli decyzję o emisji kolejnych obligacji niezbędnych by sfinansować wkład własny do zadań na jakie uzyskano unijne dotacje.

Lipiec
(4) Do Książa Wielkiego przybył wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak, by podpisać umowę o dofinansowaniu z funduszy unijnych inwestycji prowadzonych w ramach rewitalizacji naszej Gminy o wartości 9 mln zł. W tym łączne dofinansowanie wyniesie 6,2 mln zł. Jak podkreślił wójt Marek Szopa, jeszcze nigdy nie uzyskano tak wysokiej dotacji, i jeszcze nigdy w ramach jednego zadania nie wykona się tak wiele dla polepszenia warunków życia mieszkańców.

(8) Po raz trzeci Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze bezkonkurencyjnie wygrało OSP Moczydło (101,8 s). Drugie miejsce (po raz drugi) zajęli strażacy z OSP w Książu Małym (114,5 s), a trzecie (z wynikiem gorszym zaledwie o jedną dziesiątą sekundy - 114,6 s) OSP w Trzonowie. Ogółem startowało dziesięć drużyn z wszystkich jednostek w naszej Gminie, w tym po raz pierwszy od kilku lat druhowie z Książa Wielkiego, którzy uplasowali się na miejscu ostatnim.

(12) Wójtowie i burmistrzowie 35. gmin biorących udział w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” (obejmującym instalację ogniw fotowoltaicznych oraz solarów), postanowili go realizować mimo niejasnego dotąd stanowiska ministerstwa finansów odnośnie opodatkowania VAT-em przyznanej na ten cel unijnej dotacji (60 mln zł). Nasz samorząd jest zdania, iż należy utrzymać zapowiedziany poziom wkładu własnego mieszkańców, określony na ok. 2 tys. zł za każdy 1 KW mocy zainstalowanego urządzenia.

(13) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim oraz Klub Seniora „Młodzi Duchem” będą miały swoje siedziby pod jednym dachem – w budynku dawnego przedszkola przy ul. Śniadeckiego. Połączy ich wspólny korytarz, wspólna kuchnia i ubikacja. Rozdzieli natomiast murowana ściana pomiędzy zajmowanymi pokojami.

(16) Do programu PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji) oferującego mieszkańcom dopłatę do wymiany kotłów węglowych centralnego ogrzewania, zgłosiło się w naszej Gminie prawie sto osób. Tymczasem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał nam dofinansowanie w niższej niż spodziewana wysokości 250 tys. zł. Co przy dodaniu funduszów Gminy (130 tys. zł) umożliwi refundację kosztów w zakładanej wysokości (do 70 proc.) tylko połowie zainteresowanych.

Sierpień
(9) Nieopodal pałacu należącego dawniej do rodziny Hallerów w Mianocicach powstanie niczym drugi pałac - nowa świetlica wiejska dla mieszkańców sołectwa. Jej budowa ma kosztować 1,5 mln zł z czego pół miliona to właśnie uzyskane pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostały milion dołoży z budżetu Gmina.

(12) Dokonano odbioru technicznego dwóch wyremontowanych ulic: Długosza i Podzamcze w Książu Wielkim. Zmieniły się one nie do poznania. Przedtem były tu wielkie dziury w jezdni, brakowało chodnika, parkingów czy wystarczającego oświetlenia chociaż tędy prowadzi trasa tranzytowa (od E7 w stronę Kozłowa).

(20) Oficjalnie przekazano lekki wóz strażacki dla jednostki OSP w Książu Małym.

(26) - Dożynki to czas dziękowania Stwórcy za plony. Z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji. Dlatego obchodzimy dzisiaj uroczyste święto plonów naszej powiatowej ziemi – stwierdził wójt Marek Szopa otwierając ze starostą Marianem Gamratem XVIII Dożynki Powiatowe 2018.

(30) Tak dzieje się w naszej Gminie nieodmiennie od kilku ostatnich lat: za sprawą głównie pań z Kół Gospodyń Wiejskich tradycyjne Święto Plonów staje się świętem mieszkańców, którzy wspólnie biesiadują i bawią się do późnej nocy. Z zadowoleniem podkreślają ten fakt wielkiego zaangażowania gospodyń w organizację najważniejszej imprezy w roku i za to im dziękują w imieniu wszystkich radnych - gospodarze Gminy Książ Wielki: wójt Marek Szopa i przewodniczący RG Henryk Huma.

Wrzesień
(1) Założona w 1925 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Moczydle otrzymała swój sztandar. Z rąk prezesa Powiatowego Związku OSP RP Adama Domagały odebrał go prezes miejscowej jednostki Szczepan Szafrański.
Lekarz Andrzej Gumula, nowy kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, rozpoczął kolejną akcję bezpłatnych badań aparatem USG mieszkańców zapisanych do naszego ośrodka.

(12) Ponad dwa miliony zł kosztowały wszystkie prace zrealizowane ostatnio w Szkole Podstawowej w Antolce i jej otoczeniu. Na termomodernizację budynku wydano ponad 1,7 mln zł, natomiast na budowę nowego boiska blisko 0,4 mln zł. A przy okazji tych robót wykonano jeszcze parę innych napraw, do których czynnie włączyli się rodzice uczniów i przedszkolaków.

(15) Rada Gminy przyjęła jednogłośnie sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2018, które przedstawił wójt Marek Szopa, i które było głównym punktem porządku obrad. Ale jako punkt pierwszy rozpatrzono pilny wniosek kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lek. Andrzeja Gumuli o uchwalenie zmian w statucie placówki, by mogła ona prowadzić nowe świadczenia w formie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w domach pacjentów. W głosowaniu korektę statutu podjęto jednomyślnie.

(16) Aż dwadzieścia par małżeńskich z naszej Gminy obchodziło złote gody, czyli pół wieku wspólnego pożycia. Wraz z nimi osiem par świętowało diamentowe gody gdyż mają staż dłuższy o kolejne dziesięć lat.

(19) Gruntownie zmodernizowana droga gminna z Trzonowa do Zaryszyna już od tygodnia, gdy oficjalnie oddano ją do użytku, służy mieszkańcom obu sołectw przypominając wyglądem i jakością wykonania wiejską trasę ekspresową. Bo faktycznie jeździ się tu teraz autami osobowymi i sprzętem rolniczym gładko, są pobocza i liczne zjazdy do pól, a co najważniejsze nie ma już dziur - pułapek w nawierzchni.

(28). O 15 mandatów w Radzie Gminy Książ Wielki ubiega się 28 osób, zgłoszonych przez pięć komitetów wyborczych. Najwięcej – trzynaście z list KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, osiem z KWW Książ Wielki 2018, po trzy z KWW Porozumienie – Powiat Miechowski oraz KW Prawo i Sprawiedliwość, a jedna osoba z KWW Kukiz’15.

Październik
(1)
Szkoła Podstawowa w Antolce zajęła I miejsce w konkursie „Ożywić pola”. To ogólnokrajowy program aktywnej edukacji ekologicznej realizowany w formie konkursu, a prowadzony przez Redakcję „Łowca Polskiego” we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, kołami łowieckimi i leśnikami. Ten ogólnopolski sukces przyniosło wiele działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

(16) Z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, Klub Seniora „Młodzi Duchem” zaprezentował program artystyczny poświęcony w całości Janowi Pawłowi II. W ponad godzinnym montażu poetyckim przypomniano jego dzieciństwo i młodość, awanse w hierarchii kościelnej oraz działalność gdy był arcybiskupem i kardynałem w Krakowie, skąd trafił do Watykanu. A wtedy spełniła się przepowiednia wieszcza Juliusza Słowackiego o „papieżu słowiańskim”.

(18) „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych” - tą myślą Konfuncjusza Edyta Sychowska, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim, rozpoczęła uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.

(19) Nasi radni jednomyślnie przyjęli na sesji dwie uchwały związane z uczczeniem pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, który w sierpniu 1914 roku wkroczył na czele głównych sił legionowych do Książa Wielkiego. Z tego powodu, i dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości - uchwalono, że plac u zbiegu ulicy Śniadeckiego i ulicy Szkolnej, gdzie buduje się obecnie nowy parking, będzie nosił nazwę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. A ponadto stanie na nim granitowy głaz z tablicą głoszącą wszem i wobec: „W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU MIESZKAŃCY GMINY KSIĄŻ WIELKI”.

(22) Jedynym kandydatem na wójta Gminy Książ Wielki - zgłoszonym przez KW PSL - był Marek Szopa obecnie pełniący tę funkcję. Otrzymał 1.442 głosy na „TAK” (68,80 proc.) i 654 głosy na „NIE”. Najmniej głosów na „TAK” dali mu mieszkańcy Książa Wielkiego (60,83 proc.) oraz Cisiej Woli, Częstoszowic, Mianocic i Wielkiej Wsi (61,05 proc.). Z kolei największe poparcie uzyskał w Zaryszynie (85,24 proc.), Antolce (81,58 proc.) oraz Łazach i Cisiu (80,30 proc.). Średnia frekwencja dla 10 obwodów (bez DPS Mianocice) wyniosła 48,99 proc. Najniższa była w Zaryszynie (31,28 proc.) i w Giebułtowie (39,11 proc.), natomiast najwyższa w Książu Wielkim (57,22 proc.) i w Książu Małym (56,75 proc.).

(23) W Radzie Gminy Książ Wielki wybranej teraz na 5 lat, będzie 11 radnych kończącej się kadencji oraz 4 nowych. Co uwzględniając duże poparcie dla wójta Marka Szopy oznacza, że mieszkańcy opowiedzieli się przy urnach za kontynuacją dotychczasowej polityki społeczno-finansowej Gminy. Czyli budową dróg (w tym dojazdowych do pól), remontami obiektów komunalnych (także szkół) oraz inwestowaniem w przyszłość poprzez realizację projektów obejmujących rewitalizację naszych miejscowości, zadania proekologiczne (fotowoltaika) i prorozwojowe (strefa przemysłowa przy S7), a wszystkie dofinansowane z funduszy unijnych. Warto pamiętać, iż wielką w tym zasługę położyli dwaj radni kierujący kolejno komisją budżetową: Paweł Oczkowicz (w latach 2010-2014) i Jarosław Sudański (2014-2018).

(24) W liczącym blisko tysiąc stron informatorze: „Najlepsze samorządy w Polsce. 2018”, całe cztery strony poświęcono naszemu samorządowi. Zamieszczono tam wywiad z wójtem Markiem Szopą zatytułowany: „Gmina zbudowana marzeniami”. Zdradził on w nim, że tuż po wybraniu go po raz pierwszy na wójta (15 lipca 1994 r.) „razem z zastępcą spisaliśmy marzenia co do rozwoju Gminy na najbliższe lata. I już w roku 1997 mogliśmy z tej listy wykreślić wszystkie punkty jako zrealizowane.”

Listopad
(5)
Dając początek obchodom 100-lecia odzyskania Niepodległości, członkowie Klubu Seniora „Młodzi Duchem” już przed Świętem Zmarłych uporządkowali i udekorowali groby żołnierzy, którzy polegli w walce o wolność Ojczyzny. A 5 listopada urządzili uroczyste spotkanie przy biało-czerwonych flagach w sali remizy OSP w Książu Wielkim.

(9) Ostatnia sesja Rady Gminy w Książu Wielkim ubiegającej kadencji odbyła się wyjątkowo i uroczyście w świetlicy w Zaryszynie. Przewodniczący RG Henryk Huma wręczył wszystkim radnym okolicznościowe dyplomy. Natomiast wójt Marek Szopa dodawał wieczne pióra z pamiątkowym nadrukiem.

(11) Podczas występów uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim w Święto Niepodległości, publiczność siedziała jak zauroczona gdyż tak wpatrzona i zasłuchana w to, co działo się na scenie. A tam młodzież deklamowała wzniosłe strofy oraz śpiewała patriotyczne pieśni po swojemu: radośnie, z serca, od siebie. Ten autentycznie uroczysty nastrój udzielił się wszystkim i w podziękowaniu nie żałowano braw.
     Piłkarze SKS „Jastrzębiec” rozegrali ostatni mecz w rundzie jesiennej. I wynikiem 5:1 zdecydowanie pokonali drużynę „Czarnych” z Grzegorzowic. Po rozegraniu 13 kolejek uzyskano łącznie 19 pkt. (rezultat bramek: 31-27), co dało naszym futbolistom szóste miejsce w tabeli.

(19) Zgodnie z planem przebudowy Rynku w Książu Wielkim wycięto tuje okalające stojący tuż przy drodze E7 pomnik. Sam pomnik też miał stąd zniknąć gdyż pierwotnie planowano przenieść go na wydzielone, honorowe miejsce przy nowym parkingu naprzeciwko Banku Spółdzielczego. Zastrzeżenia zgłosili jednak miejscowi kombatanci, stąd na wniosek wójta Marka Szopy Rada Gminy podjęła decyzję o zaniechaniu tych przenosin. Zamiast tego na skraju nowego parkingu stanął kamień upamiętniający marszałka Józefa Piłsudskiego i setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

(21) Jacek Kobyłka - dyrektor Gimnazjum w Książu Wielkim, szef gminnych struktur PSL oraz radny powiatowy został wybrany Starostą Miechowskim na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Miechowskiego nowej kadencji. To pierwsza niespodzianka, bo drugą jest wybór Jana Biesagi na wiceprzewodniczącego RP, a niespodzianką kolejną wybór trzeciego mieszkańca naszej Gminy - Rafała Pawlika na członka Zarządu Powiatu Miechowskiego.

(22) Na pierwszej sesji Rady Gminy Książ Wielki, która odbyła się w Zaryszynie, Henryk Huma kandydując ponownie na funkcję Przewodniczącego RG otrzymał komplet (15) głosów podobnie jak dwoje jego zastępców: Jagoda Spicha i Wiesław Sęk oraz pięcioro przewodniczących komisji: Bożena Dziura (przew. komisji skarg i wniosków), Dariusz Książek (przew. komisji rewizyjnej), Marek Płonczyński (przew. komisji oświaty), Grzegorz Ptak (przew. komisji budżetu), Małgorzata Sych (przew. komisji bezpieczeństwa).

Grudzień
(12)
Do przetargu na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Książu Małym (wycenionej na 1.439.455 zł) przystąpiło dwóch uczestników. Krakowska firma KGI „Technika Grzewcza i Wentylacyjna” zażyczyła sobie aż 3.549.765 zł. Mniej policzyła firma „MAJA” Krzysztofa Goli, bo 2.540.000 zł, ale to i tak o cały milion więcej. Co oznacza, iż budżet Gminy musiałby dofinansować tę inwestycję nie w jednej czwartej jak zakładano, a w dwóch trzecich, czyli wyłożyć 1,7 mln zł.
    
Na cmentarzu w Książu Wielkim pochowano Jana Solarza. Byłego wiceprezesa miejscowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, długoletniego sołtysa Głogowian-Wrzosów oraz radnego kadencji 2010-2014. Dał się w niej zapamiętać jako osoba łagodząca konflikty i rozumiejąca potrzeby całej Gminy, bo pełniąc ważną funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej zawsze potrafił wyważyć rozbieżne racje i podejmować trafne decyzje.

(14) Po decyzji miechowskiego sanepidu o zamknięciu funkcjonującej w Książu Małym filii ośrodka zdrowia, kierownik PZOZ w Książu Wielkim lek. med. Andrzej Gumula poinformował na sesji RG, że by ta filia mogła funkcjonować dalej potrzeba nakładów w wysokości przynajmniej 150 tys. zł. Tymczasem opieka medyczna powinna się u nas rozwijać w kierunku gabinetów specjalistycznych, bo takich teraz potrzebują na miejscu mieszkańcy i tam należy kierować pieniądze. Za likwidacją filii w Książu Małym opowiedziało się 12 radnych. Przeciwko było trzech: Mirosław Michta, Robert Milewski i Marek Płonczyński.

(16) Takiej toalety, jaką zamontowano na nowym parkingu przy ul. Śniadeckiego w Książu Wielkim, jeszcze w naszej Gminie nie było. Jest obszerna, ogrzewana wewnątrz, a po wrzuceniu złotówki (bo tyle kosztuje wejście) mamy całe 15 minut na skorzystanie z urządzonego w europejskim stylu przybytku. Kwadrans z pewnością wystarczy jeszcze na umycie rąk w tzw. AZU (Automatycznym Zespole Umywalkowym).

(17) Podczas trzeciej sesji Rady Powiatu w Miechowie nowej kadencji ustalono składy osobowe komisji stałych. Oto w jakich będą zasiadać wybrani do RP mieszkańcy naszej Gminy. Starosta Jacek Kobyłka – komisja promocji, oświaty, kultury i sportu oraz komisja rolnictwa, rozwoju gospodarczego i rynku pracy; wiceprzewodniczący RP Jan Biesaga – komisja zdrowia i pomocy społecznej oraz komisja rolnictwa, rozwoju gospodarczego i rynku pracy; członek zarządu powiatu Rafał Pawlik – komisja budżetu i mienia powiatu oraz komisja zdrowia i pomocy społecznej.

(21) Ostatnie dwie klasy, 44 uczniów, ostatni rok szkolny funkcjonowania Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim, które od roku 1999 opuściło ponad 1.300 absolwentów. Mimo świadomości, że to ostatni opłatek w tej placówce, zamykanej z powodu reformy oświatowej, nastrój na spotkaniu wigilijnym był bardzo rodzinny i radosny. Zgodnie z umieszczonym na szkolnym sztandarze mottem Patrona Gimnazjum też zaczynającym się od słowa „mimo”: „Mimo poczucia nicości nieprzeniknionej, nęci mnie głód tworzenia”.

(27) Agnieszka Mikołajczyk wygrała konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach i zastąpiła odchodzącego na emeryturę Andrzeja Szumę. Dla nowej kierowniczki nie są to sprawy nieznane gdyż jest związana z tą placówką od 1996 roku, prowadząc ostatnio pracownię plastyczną.

(29) Radni zgodnie poparli przedstawiony przez wójta Marka Szopę projekt budżetu Gminy Książ Wielki na rok 2019. To jednomyślne 14 głosów „za” (nieobecny i usprawiedliwiony był radny Dariusz Książek) oddano także na wszystkie pozostałe uchwały tzw. okołobudżetowe. Planowane dochody mają wynieść ostatecznie 27,386 mln zł natomiast planowane wydatki 27,975 mln zł. Deficyt w wysokości 589 tys. zł pokryje pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przychody z emisji obligacji komunalnych. Na inwestycje (czyli wydatki majątkowe) przeznaczono 9,367 mln zł co stanowi trzecią część budżetu na rok 2019.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.