GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2014.

Styczeń

14 – ZLOKALIZOWANO AWARIĘ

           Zdołano ustalić, gdzie pękła rura wodociągu, rozprowadzającego wodę z ujęcia w Rzędowicach do dziewięciu wsi. Jak się okazało, awaria wystąpiła na przejściu rur pod rzeczką Nidzicą.

13 – DOPŁATY DLA NAUCZYCIELI

           Prawie ćwierć miliona zł (dokładnie: 225.316 zł) musi dopłacić Gmina, czyli podatnicy, do nauczycielskich pensji, które okazały się być u nas za niskie w stosunku do ustawowych, czyli obowiązujących w całym kraju, wymogów.

14 – KOMISJA BUDŻETOWA

           Radni z komisji budżetowej zaaprobowali wniosek wójta Marka Szopy, by nieczynny od lat punkt skupu trzody chlewnej sprzedać grupie miejscowych rolników Eko-Tucz. Sprzedać z upustem, gdyż nieruchomość jest „dotknięta wadą prawną”.

17 – NA TLE MAŁOPOLSKI

           Jak wynika z raportu „Województwo małopolskie 2013", nasza gmina Książ Wielki - wśród 121 gmin wiejskich Małopolski - prawie pod każdym względem plasuje się na poziomie średnim. A wyróżnia ją najbardziej: ujemny przyrost naturalny (jak w całym powiecie miechowskim) oraz największy odsetek (ponad 80 proc.) dzieci uczęszczających do przedszkoli (w czym dorównujemy nawet takiemu miastu jak Kraków).

24 – ULGA DLA HODOWCÓW

            Radni postanowili pomóc grupie hodowców trzody chlewnej „Eko-Tucz”, i sprzedać im z ulgą punkt skupu tuczników. Ulga w wysokości 125 tys. zł, stanowi rekompensatę za tzw. „wadę prawną” tej nieruchomości, która wciąż posiada sądzącego się z gminą dzierżawcę. Za przyznaniem rekompensaty głosowało 10. radnych. Dwoje wstrzymało się (Jan Solarz i Elżbieta Szczepka) a troje było przeciwko (Janusz Madejski, Andrzej Zięba, Barbara Zyguła).

30 – ODŚNIEŻANIE DRÓG

           Każdego dnia, od godziny 4. rano, na drogi gminne wyjeżdżają trzy pługi, by mimo zamieci czy opadów śniegu, zapewnić mieszkańcom dojazd do pracy oraz dowóz dzieci do szkół. Zimowe utrzymanie obejmuje 60 km z ponad 100 km dróg gminnych.

Luty

02 – WIECZÓR SENIORA

           Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim tradycyjnie już, bo po raz trzeci, zorganizowało „Wieczór Seniora”. Mottem przewodnim tegorocznego wieczoru były słowa: „Nie liczy się wiek, ale radość płynąca z serca”.

05 - NASZA LECZNICA

           Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, czyli nasza gminna lecznica, udzieliła w roku 2013 prawie 14 tysięcy (dokładnie: 13.958) porad w gabinetach lekarzy rodzinnych. Dzięki temu w rok 2014 weszła z zyskiem 58 tys. zł.

26 - EFEKTYWNA OŚWIATA

           Jak wynika z opracowania Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, szkoły podstawowe w Książu Wielkim i Antolce należą do placówek, w których wysokie wyniki nauczania idą w parze z niskimi kosztami kształcenia. Pod tym względem, efektywność naszej oświaty – na tle dziewięciu gmin należących do Związku Międzygminnego w Proszowicach, jest zdecydowanie najwyższa.

28 – NAJBOGATSZY W GMINIE

           Aż trudno w to uwierzyć, ale w jednym miejscu w Książu Wielkim wypłacono w roku 2013 łącznie 14,5 miliona złotych! Gdzie? Otóż w bankomacie zainstalowanym przy budynku miejscowego banku, będącego oddziałem Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Marzec

02 - SPOTKANIE PSL

           W Zaryszynie, słynącym z najładniejszej w Gminie świetlicy, spotkali się członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatu miechowskiego. Mówiono o „politycznie intensywnym”, bo wyborczym roku 2014, o przeciwdziałaniu spadkowi cen żywca, o premiach dla młodych rolników oraz o konieczności innego niż dotąd głoszenia na wsi oświaty.

06 - TRASA S7

           Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała się ukończyć trasę ekspresową S7 Warszawa – Kraków, do roku 2020. Na odcinku o długości 12 km, poprowadzi ona przez naszą Gminę według najkorzystniejszego dla mieszkańców wariantu III, bo z dala od zabudowy.

 

07 – REMONTY NA DROGACH

           Gmina podpisała ze Starostwem umowę o „partnerskiej realizacji przedsięwzięcia” jakim jest remont drogi powiatowej nr 1191K relacji Podleśna Wola Górna – Antolka – Giebułtów. Zadanie to obejmuje położenie nowej nawierzchni na odcinku 1.500 m w Tochołowie oraz 1.550 m w Cisiu wraz z budową w tej drugiej miejscowości nowego przepustu.

11 – NOWY MODEL OŚWIATY

           Wywołany przez radnych i dyrektorów szkół gminnych – gorący temat dalszego zwiększania (albo nie) w budżecie Gminy nakładów na oświatę, skomentował przewodniczący Rady Henryk Huma. Jego zdaniem, 2 mln zł, jakie samorząd dopłaca do funkcjonowania szkół, to wartość graniczna. To pułap, przy którym nauczyciele już nie mogą wyciągać ręki do podatników o kolejną, społeczną składkę na wyrównania ich pensji, ale powinni przedstawić nowy, bardziej efektywny model gminnej oświaty.

26 – OCENY NAUCZYCIELI

           Dyrektorzy czterech gminnych placówek oświatowych ocenili swoją kadrę pedagogiczną. Na 56. nauczycieli, najwyższą ocenę „wyróżniającą” otrzymało 39 osób (70 proc.), ocenę „dobrą” cztery osoby. Natomiast starania pozostałej trzynastki o uzyskanie awansu zawodowego uznano bez wyjątku za „pozytywne”.

27 – ODPADY

           Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej Gminie kosztował za sześć miesięcy ubiegłego roku (od lipca do grudnia 2013) - 130 tys. zł. I prawie w całości pokryli to mieszkańcy, gdyż ściągalność opłat za odbiór śmieci z posesji wyniosła 90 proc.

Kwiecień

06 – SZTANDAR DLA OSP GIEBUTÓW

           Sztandar, jaki ufundowała Gmina oraz mieszkańcy Giebułtowa dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, uroczyście poświęcono w kościele parafialnym w Kalinie Wielkiej. Ksiądz proboszcz podkreślił w kazaniu, iż teraz sztandar stał się prawdziwym symbolem jedności druhów w walce z zagrożeniami jakie niosą ludziom niszczące żywioły.

08 – NA OCZACH ŚWIATA

           Wystarczy pod kościołem w stolicy naszej Gminy iść po przejściu dla pieszych (przy fryzjerze lub przy delikatesach) aby być widocznym na całym świecie. A dokładnie, wszędzie tam gdzie dociera Internet, bo strona internetowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która założyła kamerę w centrum Książa Wielkiego, jest dostępna dla wszystkich i wszędzie.

14 - MAJĄTEK GMINY

           Dochody Gminy Książ Wielki w minionym roku wyniosły 17,2 mln zł, a stan mienia komunalnego (wartość brutto) 56.162.945 zł i 36 groszy. Dzieląc tę ostatnią kwotę przez liczbę mieszkańców (5.286 osób według danych GUS) otrzymujemy po 10.625 zł na głowę.

15 – CUD POJEDNANIA

            To, co działo się na połączonym posiedzeniu dwóch komisji Rady Gminy: rewizyjnej oraz oświaty i zdrowia, można nazwać wielkanocnym cudem. Bowiem nasi radni nie tylko nie sprzeczali się pomiędzy sobą, nie obrażali się na demokrację, ale nawet z życzliwym uśmiechem życzyli sobie wesołych świąt wielkanocnych.

23 – EGZAMINY GIMNAZJALNE

           Do trzydniowych egzaminów gimnazjalnych (23-25 kwietnia) przystąpiło w naszej Gminie 60 uczniów (29 dziewcząt i 31 chłopców).

26 – LASY ZALEWAJĄ CISIE

            Odkąd Nadleśnictwo w Miechowie wybudowało leśną drogę do składowiska ściętych drzew pomiędzy Cisiem a Józefowem, na Cisie spadają nieszczęścia jak plagi egipskie. Bo po każdym większym deszczu na przebiegającą przez wieś drogę powiatową, na podwórka domów i do piwnic wlewa się woda. Tak było po raz kolejny w sobotę, 26 kwietnia.

Maj

03 – KONASZÓWKA

           W żadnej innej wsi naszej Gminy, na domach mieszkańców nie załopotało w święta 2. i 3. Maja tak wiele narodowych flag – jak w Konaszówce. Nigdzie indziej też nie odśpiewano lekcji patriotyzmu pod misyjnym krzyżem w ramach tradycyjnej Majówki.

 

11 – FUNDUSZE UNIJNE

               Dzięki staraniom naszych samorządowców, w ciągu 10. lat przynależności Polski do UE, Gmina Książ Wielki pozyskała z funduszy unijnych aż 17,4 mln zł. To więcej niż jej roczny budżet. Po dodaniu do tych środków pieniędzy własnych, wykonano u nas inwestycje na łączną kwotę 32 mln 326 tys. zł. Dodatkowo Gmina dołożyła 2,2 mln zł do przebudowy dróg powiatowych (dofinansowanych z UE), biegnących po naszym terenie.

22 – GMINA BOGATSZA O PÓŁ MILIONA

               Ostatnio udało się sfinalizować dwie transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości. Wójt w imieniu Gminy złożył u notariusza podpisy na aktach sprzedaży punktu skupu zwierząt w Książu Wielkim oraz działek rolnych w Łazach. Dzięki temu tegoroczny budżet wzbogacił się o pół miliona złotych.

27 - WYBORY UNIJNE

               Jak wskazują wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w naszej Gminie – jesteśmy bastionem Polskiego Stronnictwa Ludowego. To na ich kandydatów oddał u nas głos co czwarty wyborca; tymczasem w powiecie miechowskim – co piąty, w Małopolsce – zaledwie co dwudziesty piąty a w Polsce – co czternasty. Z frekwencją (wyniosła w Gminie 18,31 proc.) wypadliśmy tylko nieco poniżej średniej dla powiatu miechowskiego (18,6 proc.) i znacznie poniżej średniej dla Małopolski (27,6 proc.). W Polsce wyniosła ona 23,8 proc.

Czerwiec

10 – ANIMATORKI KULTURY

               Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, których w naszej Gminie jest 11, stają się głównymi animatorkami kultury w swoich środowiskach. To dzięki nim, mimo braku Gminnego Ośrodka Kultury, w naszych wioskach tętni aktywne życie kulturalne i społeczne. Pikniki oraz spotkania mieszkańców, organizowane w Książu Wielkim, Książu Małym, Łazach, w Cisiu, Mianocicach, Zaryszynie, w Rzędowicach i w Konaszówce - gromadzą licznie małych i dorosłych mieszkańców.

25 - ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

                 Podczas ostatniej sesji, na której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla Wójta, obyło się bez niespodzianek. Ci co mieli głosować przeciwko (dwoje) – zagłosowali przeciwko. Ci co mieli się wstrzymać (jedna) – wstrzymali się. A ci, których przekonały wyniki finansowe Gminy za rok ubiegły (dwunastu) – zagłosowali na tak. I Marek Szopa uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013.

28 - WTZ RZĘDOWICE

            Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rzędowic wraz z opiekunami uczestniczyli w II Sądeckim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu. Stoisko zorganizowane przez nasze warsztaty budziło na tyle duże zainteresowanie odwiedzających gości, że zajęło I miejsce w kategorii „najpiękniejszy pawilon kiermaszowy” i zdobyło pamiątkowy puchar.

Lipiec

05 – ZŁOTE GODY

               Aż dwadzieścia dwie pary z naszej Gminy obchodziły w tym roku „Złote gody”. Podczas zorganizowanej dla nich uroczystości, przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma i wójt Marek Szopa, wręczyli jubilatom medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznane przez prezydenta RP oraz kwiaty i upominki.

16 – CO ZALEWA MIESZKAŃCÓW

Aby woda płynąca po deszczach z lasu zalała Cisie, już nie potrzebne jest ani oberwanie chmury, ani ulewa. Wystarczy zwykła burza, jaka w środę 16 lipca przeszła nad Miechowem. Z dokładnością zegarka, pół godziny po ustaniu grzmotów, zaczyna huczeć woda, rwąca korytem rowu kanalizacyjnego, odprowadzającego deszczówkę z nowo wybudowanej, leśnej drogi. Bo ten rów Nadleśnictwo w Miechowie skierowało wprost pomiędzy domy wsi Cisie.

20 - ZAWODY STRAŻACKIE

               Zwycięzcą tegorocznych Gminnych Zawodów Strażackich okazała się jednostka OSP w Trzonowie. Jej druhowie osiągnęli tak znakomite wyniki w ćwiczeniach pożarniczych, że chociaż są amatorami, mogą śmiało konkurować z zawodowcami. W pozostałych dyscyplinach prowadziły drużyny OSP w Giebułtowie, ale jeden błąd tych zawodników, i przyznane w jego wyniku punkty karne, spowodowały, że zamiast miejsce drugie, przyznano im dopiero miejsce czwarte. Dlatego miejsce drugie zajęło OSP w Książu Małym, a trzecie – OSP w Moczydło.

31 – POWÓDŹ

               W ulewach, jakie spadły u nas popołudniem, najbardziej ucierpieli mieszkańcy Antolki, Cisia oraz Giebułtowa. Gminna komisja objeżdżała zalane domy, spisując zniszczony dobytek, by wystąpić dla tych mieszkańców o nadzwyczajne zapomogi. – Siła wody płynącej jezdnią i rowami była tak wielka, że potrafiła nie tylko uszkodzić wiele przepustów, ale nawet zrywać całe połacie asfaltu – mówi wójt Marek Szopa, który odwołał zaplanowany urlop, by osobiście ustalić straty oraz kierować naprawami uszkodzonych dróg.

Sierpień

11 - PODTOPIENIA WSI

               Aby wyrąbać w celach komercyjnych drzewa, Nadleśnictwo w Miechowie wybudowało drogę, której kanał odwadniający skierowało do rowu biegnącego przez Cisie. Jeśli ten rów zostanie jeszcze bardziej pogłębiony, to woda z lasu zaleje nie Cisie a Cisią Wolę. Jeśli i tam wybuduje się kanał, to zaleje Małoszów. A jeśli i w Małoszowie powstanie odpowiednio głęboki i szeroki kanał dla odprowadzenia wody z Cisia – to zaleje ona Giebułtów. Dlatego jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest utworzenie zbiornika retencyjnego pomiędzy lasem a wsią Cisie.

13 - ŻNIWA NA FINISZU

               Piekarze już zacierają ręce, bo tegoroczny urodzaj na zboża spowoduje spadek cen mąki poniżej złotówki za kilogram. Rolnicy natomiast z tego urodzaju bynajmniej się nie cieszą. Bo chociaż zbierają średnio po 6 ton ziarna z hektara (rok temu o 1,5-1 tonę mniej), to ceny są niższe o ok. 20 proc niż rok temu. Przykładowo tona pszenicy kosztuje teraz w skupie 500 zł, a tona rzepaku – 1.200 zł.

17 - DOŻYNKI 2014

            Chociaż tegoroczne dożynki odbyły się w trakcie żniw, bo nie ze wszystkich pól uprzątnięto jeszcze zboża, to ten przystanek w najważniejszej, rolniczej pracy okazał się bardzo szczęśliwym pomysłem. Było bowiem na Dożynkach Gminnych w Książu Wielkim jak w bajce: nikt nie przemawiał za długo, ludzie paradowali uradowani, artyści przygrywali im i przyśpiewywali, stoły uginały się od jedzenia i picia a do tego nie zawiodła pogoda.

22 - WIEŃCE DOŻYNKOWE

            By uniknąć kontrowersji jakie wywołał ubiegłoroczny werdykt jury, najpiękniejsze dożynkowe wieńce wybierały same członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawicielki każdego z dwunastu działających w naszej Gminie KGW przyznawały poszczególnym wieńcom (oprócz swojego) punkty w skali od 1 (brzydki) do 10 (piękny). Ich suma wyłoniła zwycięzcę – dzieło pań z KGW w Książu Małym.

29 - KULISY DOŻYNEK

               Za sukcesem Gminnych Dożynek w Książu Wielkim, na których mieszkańcy bawili się równie dobrze jak rok temu w Zaryszynie, stoją przede wszystkim panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz pracownik UG – Adrian Oczkowicz, który zdobył dotację z funduszy unijnych w wysokości 50 tys. zł. Tak, że gmina dołożyła do całej imprezy jedynie 14 tys., bo tegoroczne dożynki kosztowały ogółem 64 tys. zł. Oto panie, którym zawdzięczamy tak wiele atrakcji: Elżbieta Buła-Kubrak, Bożena Dudzicz, Barbara Madejska, Sabina Niedopytalska, Krystyna Persona, Danuta Stachurska i Małgorzata Sych.

Wrzesień

01 - ROK SZKOLNY

               W nowym roku szkolnym do czterech placówek oświatowych w naszej Gminie uczęszcza 670 uczniów i przedszkolaków. Najwięcej do trzech szkół podstawowych (w Antolce. Książu Małym i Książu Wielkim) – 354, mniej do przedszkoli (w Książu Wielkim oraz dwóch punktów w Antolce i Książu Małym) - 161, a najmniej do Gimnazjum – 155.

16 - KOMISJA BUDŻETOWA

               Radni z komisji budżetowej, której przewodniczy Paweł Oczkowicz, postanowili przeznaczyć dodatkowe pieniądze, jakie wygospodarowano w Gminie, głównie na remont dróg. W tym na utwardzenie drogi prowadzącej z Zaryszyna do przysiółka Bugaj.

22 – WYREMONTOWANA DROGA

            Zgodnie z planami, droga Książ Mały Kolonia – Boczkowice została wyremontowana. Nowa nawierzchnia asfaltowa wygląda okazale, jazda po niej sprawia wiele frajdy, czyli pozwala zapomnieć o powszechnych tu przedtem dziurach, wybojach i kałużach...

30 – CZY SESJA TO KABARET?

               Wszystko, co było do załatwienia w interesie mieszkańców Gminy, czyli wprowadzenie takich zmian w budżecie, by jedni mieli lepszą drogę do domu, a szkoły pieniądze – radni przegłosowali na sesji szybko i sprawnie. Pewnie zaraz po tym rozeszliby się do swoich zajęć, gdyby radna Barbara Zyguła nie zaczęła publicznie wylewać osobistych żali, ubierając je w szaty interpelacji. W ten sposób sesja zamieniła się w kabaret.

Październik

14 – DZIEŃ EDUKACJI

                 Sukcesów w życiu zawodowym oraz pomyślności w życiu osobistym – te życzenia, w imieniu swoim oraz przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Humy, złożył nauczycielom w dniu ich święta wójt Marek Szopa. Jak dodał podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Antolce: - wielu nauczycieli pracujących w naszej Gminie traktuje swoje obowiązki jak powołanie. I dzięki tym właśnie osobom, wyniki nauczania wyróżniają gminne szkoły na tle powiatu. A za to najbardziej wdzięczni są uczniowie, czyli dzieci.

 

21 – WYRÓŻNIENIE DLA GMACHU PRZEDSZKOLA

               Gmach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim został wyróżniony w plebiscycie Urzędu Marszałka Małopolski na inwestycje zrealizowane dzięki środkom unijnym, które „wpisały się już na trwałe w krajobraz” województwa.

22 - MERCEDES DLA STRAŻAKÓW

            W remizie strażackiej w Książu Wielkim parkuje od niedawna wóz bojowy, jakiego nie ma w powiecie miechowskim jeszcze nikt inny. To „średni samochód ratowniczo gaśniczy” spełniający wymogi klasy Euro-6, czyli wyposażony we wszystko, co dotąd było dla naszych druhów jedynie marzeniem. Nowy wóz, wraz z wyposażeniem, kosztował 640 tys. zł. W tym wkład Gminy wyniósł 250 tys. zł.

24 – KAŻDY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ…

               Dziesięć lat temu Szkoła Podstawowa w Książu Małym wybrała na swojego patrona Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny, który zachwycił gości, rodziców oraz ich kolegów. Refren pieśni o patronie: „Nie ma lepszego, od Jana Pawła Drugiego” – nucili głośno wszyscy. A na koniec uroczystości mali artyści, wraz z dorosłymi gośćmi, ponownie zaśpiewali: „Taki duży, taki mały – może świętym być”.

31 – JUBILEUSZ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

      Jubileusz 20-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach uświetnili, prócz licznych gości, także sami jego uczestnicy, wystawiając wraz z opiekunami spektakl teatralny na motywach baśni „Mały książę”. Jego przesłanie określił już na wstępie główny bohater mówiąc: „Pielęgnujmy swoje róże, ponieważ są naszym największym skarbem w życiu”. I wkrótce „róże” zatańczyły w korowodzie na scenie.

Listopad

03 - DROGA EKSPRESOWA S-7

               Na drogę ekspresową, mającą połączyć także naszą Gminę z Krakowem… jeszcze poczekamy. Optymiści mówią, że kilka lat, pesymiści, że nawet dziesięć. Głównie dlatego, iż odcinek Kraków (ul. Igołomska) – Widoma (długości 19 km) przebiega przez tereny, na których, co przewidują archeolodzy, dojdzie do wielu znalezisk. A tym samym do zajęcia nawet 80 proc. wytyczonego pasa drogowego pod badania naukowe, trwające minimum dwa-trzy lata.

11 - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

            Podczas obchodów najważniejszego dla każdego Polaka święta: Dnia Niepodległości, nie zawiodła ani pogoda – bo pięknie świeciło słońce, ani druhowie strażacy, którzy maszerowali w pochodzie w rytm własnej orkiestry dętej. Nie zabrakło też uczniów z pocztami sztandarowymi. Tych praprawnuków polskich Legionistów, na których cześć wystawiono wzruszający program artystyczny. Bo trudno było się nie wzruszyć, gdy dwaj mali chłopcy zaśpiewali: „Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los.” Czyli słynny marsz „My, Pierwsza Brygada”, będący ongiś hymnem Legionistów a obecnie pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego.

 

13 – POGRZEB BOGUSŁAWA MISIA

            Pogrzeb wicestarosty miechowskiego Bogusława Misia, zgromadził w południe, 13. listopada, pod kościołem w Książu Wielkim tłumy. - Boże, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Bogusława. I prowadź naszego Brata do niebios – modlił się ksiądz odprawiający ceremonię pogrzebową. W kilku okolicznościowych wystąpieniach przy mogile padło wiele ciepłych słów pod adresem tego, który odszedł od nas tak nagle. – Miałeś tak duży apetyt na życie. A teraz jesteś już gdzie indziej. Wierzymy, że spotkamy się z Tobą… - powiedział jeden z Jego przyjaciół, zanim złożono trumnę do grobu.

 

15 - OSTATNIA SESJA

               Radni minionej kadencji spotkali się po raz ostatni. I chociaż przewodniczący Henryk Huma apelował, by „rozeszli się po ludzku, po bożemu” – to i tak opozycyjna trójka radnych, którzy już nie kandydowali do Rady Gminy, zachowała się „opozycyjnie” wobec tego apelu. Janusz Madejski zagroził publicznie „pobiciem w twarz” za coś, o czym nie miał zielonego pojęcia. Barbara Zyguła chciała, by nie uważać ją za „taką złą”… A Kazimiera Oracz zaproponowała, by obniżyć rolnikom podatki kosztem oszczędności na oświacie, choć przez całą kadencję nawoływała, by na oświacie nie oszczędzać.

16 – WYBORY SAMORZĄDOWE
               Dzień po wyborach już znaliśmy ich nieoficjalne, potem potwierdzone, wyniki wyborów do Rady Gminy oraz plebiscytu w sprawie wójta. Frekwencja wyniosła u nas 50,1 proc, gdyż na 4.362 uprawnionych, do urn przyszło 2.186 osób, oddając 67 głosów nieważnych. Wśród 2.119 głosów ważnych, krateczkę „tak” przy nazwisku Marka Szopy zakreśliło 1.535 wyborców (72 proc.), zatem pozostaje on wójtem naszej Gminy. W siedmiu okręgach wyborów na gminnych radnych nie było, gdyż stanął do nich tylko jeden kandydat otrzymując od razu mandat. W pozostałych ośmiu okręgach mandaty zdobyły osoby nie będące w poprzedniej kadencji radnymi.

             Wśród naszych 15. radnych aż siedmioro startowało z komitetu „Samorządny Książ 2014”, związanego z poprzednim i obecnym przewodniczącym Rady – Henrykiem Humą. Oprócz niego są to: Bożena Dziura, Paweł Oczkowicz, Małgorzata Rosół, Wiesław Sęk, Jagoda Spicha, Jarosław Sudański. Drugą grupę tworzy pięciu radnych z listy PSL: Marek Gajos, Marek Płonczyński, Grzegorz Ptak, Zdzisław Ptak, Zygmunt Szostak. Trzecia, pozostała grupa to troje radnych z innych komitetów: Stanisława Skiba (KWW Wspólnota Samorządów Miechowskich), Małgorzata Sych (KWW Razem dla Miechowszczyzny) oraz Dariusz Książek (własny KWW Niezrzeszonych).

26 – JAK ROZDANO KARTY W POWIECIE

               Wprawdzie w Gminie Książ Wielki w wyborach do Rady Powiatu Miechowskiego nieznacznie wygrał PiS przed PSL, ale w innych gminach było przeciwnie i dlatego to ludowcy, którzy zdobyli większość - 9 z 17. mandatów, będą dalej rządzić w starostwie.               Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego PSL w Miechowie ustalono, iż kandydatem na starostę będzie ponownie Marian Gamrat. Natomiast na jego zastępcę zostanie powołany Jerzy Pułka. Z listy PSL (nasz okręg obejmował trzy gminy: Kozłów, Książ Wielki i Słaboszów), startował Jacek Kobyłka (dyrektor Gimnazjum), który jako powiatowy radny będzie przewodniczył komisji budżetowej. Także wybrana z tej listy Anna Werys była i będzie członkiem zarządu powiatu, natomiast Teresa Tomczuk ma przewodniczyć komisji rewizyjnej. Do Rady Powiatu wszedł również, z listy PiS, Jan Biesaga.

28 - PO NASZEJ PUBLIKACJI

               Naszą informacją o ustaleniach na Zarządzie Powiatowym PSL w sprawie obsady stanowisk w starostwie – wyprzedziliśmy wszystkich. Także „Dziennik Polski”. Bo wójt Marek Szopa uznał, iż to mieszkańcy naszej Gminy, którzy głosowali na swoich kandydatów do Rady Powiatu powinni w pierwszej kolejności wiedzieć, jakie przewiduje się dla nich funkcje. Dlatego też napisaliśmy kto kim będzie. Będzie, a nie, kto kim został, gdyż to zatwierdzi dopiero sesja Rady Powiatu Miechowskiego. A że ludowcy mają w niej większość, więc nietrudno przewidzieć, iż ustalenia działaczy PSL okażą się wiążące. I tak się stało.

Grudzień

01 – PIERWSZA SESJA

            Jestem radnym już piątą kadencję, ale jeszcze nigdy tak godnie i rzeczowo na pierwszej sesji w Książu Wielkim nie było. Żadnych kłótni, targowania się, zaciętej walki o fotel przewodniczącego. Wszystko przy otwartej kurtynie – stwierdził Henryk Huma. To właśnie jego wybrano jednogłośnie na przewodniczącego rady. Jak dodał, będzie dążył do zjednoczenia całej piętnastki radnych, bo tylko razem można skutecznie rozwiązywać najpoważniejsze problemy Gminy. A inne metody, stosowane przez część radnych w minionej kadencji, prowadzą donikąd.

 

11 – KORZYŚCI ZE SKŁADOWISKA

               Po przejęciu składowiska odpadów pod Mianocicami przez spółkę gminną, będzie ono przynosiło zyski zamiast generować straty, chociaż ma status tzw. składowiska zapasowego. Dlatego nie trafią tam już - z korzyścią dla środowiska - śmieci komunalne, a wyłącznie gruz, ziemia oraz odpady budowlane. Czynny też będzie dla naszych mieszkańców, tak jak dotąd, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

17 – PONADPRZECIĘTNA OŚWIATA GMINNA

                Podczas debaty oświatowej, jaka odbyła się w Proszowicach i obejmowała kilka gmin Małopolski, okazało się, iż nasze szkoły samorządowe wybijają się wśród nich korzystnie ponad poziom średni. I to wyróżniają się w dwóch najważniejszych dziedzinach: w wynikach nauczania oraz w efektywnym, bo oszczędnym zarządzaniu.

22 - JEDNOMYŚLNOŚĆ RADNYCH

               Wszystkie uchwały na sesji przyjęto jednogłośnie, co w poprzednich kadencjach naszych radnych raczej nie miało miejsca. – Teraz było inaczej pewnie dlatego, że przed głosowaniem projekty tych uchwał przedyskutowaliśmy na spotkaniu roboczym. Po drugie, dotyczyły one spraw najważniejszych, a po trzecie, to była pierwsza robocza sesja - wyjaśnił Henryk Huma, przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielkim. Sprawę najważniejszą z ważnych stanowiło powołanie trzech komisji merytorycznych rady i komisji rewizyjnej. Na przewodniczącego tej ostatniej wybrano Pawła Oczkowicza. Przewodniczącym komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska został Dariusz Książek, przewodniczącym komisji budżetu i rolnictwa – Jarosław Sudański, a przewodniczącym komisji oświaty, zdrowia i kultury – Marek Płonczyński.

            W ocenie wójta Marka Szopy, pierwszym zadaniem w nowej kadencji Rady będzie likwidacja szkód popowodziowych. Natomiast zamierzenia perspektywiczne sprowadzają się do ich dopasowania do zadań, na które można uzyskać znaczne dofinansowanie. Tak, aby pieniądze z budżetu szły na inwestycje tylko w kwotach wymaganego wkładu własnego do współfinansowania tych inwestycji ze środków zewnętrznych. W tych zamierzeniach będą z pewnością pomocni nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu: starosta Marian Gamrat (PSL) oraz radni: Jacek Kobyłka (PSL) i Jan Biesaga (PiS). Natomiast w Sejmiku Małopolskim: Adam Domagała (PSL) a także wybrany tutaj Wojciech Kozak (PSL) wicemarszałek Małopolski.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.