GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2013.

 STYCZEŃ

Zdaniem przewodniczącego Rady Gminy w Książu Wielkim Henryka Humy, rok 2013 powinien zaznaczyć się zwiększoną inicjatywą radnych. Między innymi w tym celu, by dać szansę inicjatywy każdemu radnemu, zmieniono statut gminy i w jego nowej wersji znalazł się Art. 58, stwierdzający w punkcie pierwszym, iż „inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych”. Co ważne: projekt uchwały, oprócz postanowień merytorycznych, musi zawierać jej uzasadnienie wraz z informacją o skutkach finansowych. Dla mieszkańców bardzo istotny jest Art. 74, mówiący, że w posiedzeniach komisji rady (a zatem nie tylko w sesjach) „może uczestniczyć publiczność, która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca i może utrwalać przebieg obrad na nośnikach informacji”.


Zdaniem wójta gminy Marka Szopy, rok 2013 zdominują sprawy gospodarki komunalnej. A będzie to, po pierwsze, przygotowanie i wdrożenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami. Czyli funkcjonującego bez zarzutu i tak, by mieszkańcy byli zadowoleni zarówno z jakości usług, jak i z poziomu wnoszonych za nie opłat. Drugim wielkim zadaniem jest budowa oczyszczalni przydomowych w kolejnych sołectwach. Gmina przystąpi też do opracowania planów skanalizowania Głogowian, Konaszówki, Rzędowic i Mianocic z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Książu Wielkim.

Skarga radnej Kazimiery Oracz (podpisana przez dwudziestu mieszkańców gminy) na to, że komisja wyborcza dla obwodu obejmującego sołectwa Rzędowice i Głogowiany–Wrzosy, będzie zlokalizowana w świetlicy w Głogowianach, została oddalona przez Komisarza Wyborczego w Krakowie, który uznał ją za bezzasadną i poinformował, iż od jego decyzji nie przysługuje prawo odwołania, czyli jest ona ostateczna.

Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim zorganizowało imprezę dla seniorów, zapraszając do remizy OSP wszystkie babcie i wszystkich dziadków. Poczęstowano ich słowem, śpiewem, muzyką oraz wybornymi ciastami domowego wypieku. Bawiono się całe trzy godziny. Gwoździem programu była pomysłowo przeprowadzona „Familiada”, w której rywalizowały dwie drużyny: Babć i Dziadków. W roli prezentera wystąpiła radna Barbara Zyguła, tak prowadząc konkursowe zmagania, by zakończyły się one remisem.

LUTY

Radny Andrzej Zięba złożył na sesji wniosek, by podwyższyć radnym diety z obecnych 250 zł za posiedzenie na 300 zł. Ten wniosek radnego z Trzonowa tak oburzył sołtysów, że zgodnie zakrzyknęli: "To po co ktoś został radnym, jeśli domaga się teraz za to pieniędzy? A jak my, pracować społecznie, to nie łaska?” W głosowaniu za wnioskiem radnego Zięby był tylko sam Andrzej Zięba. Pozostali radni byli przeciwni podwyżce diet z wyjątkiem Janusza Madejskiego, który wstrzymał się od głosu.

Gmina Książ Wielki zdobyła pieniądze na realizację projektu o skomplikowanej nazwie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Dzięki funduszom unijnym, 101 laptopów z łączami internetowymi oraz pełnym oprogramowaniem trafi do mieszkańców. Gdzie i do kogo? O tym mówiono na konferencji inauguracyjnej projektu, jaka odbyła się 22. lutego w świetlicy w Zaryszynie. I jak zwykle, panie z miejscowego KGW przygotowały taką oprawę kulinarną, że „palce lizać”.

MARZEC

Jak wyliczył przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma, przez ostatnie lata w Książu Wielkim oraz należących do niego sołectwach wybudowano lub zmodernizowano tyle obiektów, dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, że aż trudno je wszystkie wyliczyć. W każdym razie, za pobrane kredyty i wypuszczone obligacje na łączną kwotę ok. 10 mln zł, powstał majątek trwały o wartości przynajmniej 40 mln zł. Czyli każdą pożyczoną złotówkę pomnożono średnio czterokrotnie.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Konaszówce zajęły drugie miejsce w plebiscycie na najlepsze koło KGW, przeprowadzonym przez „Dziennik Polski”. Uzyskały aż 1.152 głosy. Zwycięzca – KGW w Niegowici koło Gdowa miały ich 1.321, o 169 więcej. Natomiast drugie koło z naszej gminy, które weszło do finału – KGW w Książu Wielkim – zebrało 311 głosów, zajmując ósme miejsce.

Radni napracowali się intensywnie na sesji, podejmując aż 16 uchwał. W większości jednogłośnie, co niemal z pewnością oznacza, iż interesy wspólne (dotyczące całej gminy) dominowały nad interesami indywidualnymi poszczególnych radnych czy sołectw. Rada zezwoliła na zakup dużej działki (36 arów) pod budowę świetlicy w Rzędowicach. Stanie ona za remizą, od strony pałacu. Przyjęto też plan rozwoju wsi Mianocice, który był warunkiem uzyskania funduszy unijnych na budowę świetlicy w tej wsi.

Gmina Książ Wielki oraz trzy sąsiednie: Charsznica, Kozłów i Słaboszów utworzyły tzw. grupę zakupową, by wspólnie stanąć do przetargu na zakup energii elektrycznej. Jego wyniki okazały się bardzo korzystne, gdyż zamiast po 32 grosze za kilowatogodzinę trzeba będzie zapłacić jedynie po 23 grosze. Miedzy innymi to, w skali ośmiu miesięcy tego roku i całego roku przyszłego, daje oszczędność rzędu ponad ćwierć miliona zł.

KWIECIEŃ

Gmina złożyła wniosek o ufundowanie (w stu procentach) zakupu kolejnych - tym razem aż 150 - komputerów wraz z łączem internetowym. Jeśli te pieniądze wpłyną, a szansa jest niemała, laptopy trafią znowu do szkół (65), ale większość (85) do najzdolniejszych uczniów. Przypomnijmy, że gmina już uzyskała z programu "przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu" pieniądze na zakup 101 komputerów. Właśnie trwa ich rozdzielanie. 70 laptopów trafi do szkół a pozostałe (31) do dzieci z rodzin najuboższych i do niepełnosprawnych.

Co jest ważniejsze dla mieszkańców gminy? – Sprawne zarządzanie jej budżetem, by przybywało inwestycji, czy sztywne trzymanie się przepisów, by otrzymać pochwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej? Wójt Marek Szopa uważa, że to pierwsze, ale radna Kazimiera Oracz tego poglądu nie popiera. Jej zdaniem, błędów wykazanych przez RIO powinno być mniej. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dopatrzyli się aż 44 uchybień w prowadzeniu gospodarki finansowej przez gminę. Po złożonych wyjaśnieniach, liczbę błędów zredukowano do pięciu i udzielono wójtowi upomnienia. – Dla mnie priorytetem jest dobro gminy a nie zadowolenie kontrolujących inspektorów. Nie będę zatem tylko z tego powodu uszczuplał naszego budżetu czy też lekceważył uchwały naszej rady – wyjaśniał Marek Szopa. I dodał, że to co RIO uznało za błąd, tego wcześniej ani marszałek, ani wojewoda nie zakwestionowali.

Co wynika z kwietniowej sesji Rady Gminy? Przede wszystkim to, że radni potrafią ważne dla mieszkańców uchwały (w sprawie odpadów czy komunalizacji gruntów) podejmować jednogłośnie. I że tylko radna Barbara Zyguła uważa, iż zwierzęta są ważniejsze od strażaków, bo skoro nie uchwalono jej apelu do mieszkańców, by „przygarniali bezpańskie psy”, jako jedyna nie poparła wniosku o ufundowanie sztandaru dla OSP w Giebułtowie.

MAJ

Ksiądz mówił o Konstytucji i Targowicy, zespół „Książowiacy” śpiewał patriotycznie, uczniowie wystawili spektakl o historii – nauczycielce ludzkości, natomiast strażacy, po uhonorowaniu kwiatami swego patrona św. Floriana, zajęli się pieczeniem na ogniu kiełbasek. Tak minęły gminne obchody święta Trzeciego Maja i Dnia Strażaka, zorganizowane w Książu Małym.

W Cisiu nastąpiło oberwanie chmury. Lunął tak rzęsisty deszcz, że wartkie strumienie wody zabierały z pól zasiewy, a z lasu metrowe pniaki. Wszystko to lądowało na podwórkach oraz na przecinającej wieś, powiatowej drodze. Zaalarmowany przez gospodarzy, przyjechał na miejsce zdarzenia wójt Marek Szopa. – Pomożemy wam w odbudowie zniszczonych mostów nad rowami, a rowy trzeba też pogłębić i naprawić – uspokoił rolników.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, za udzieleniem wójtowi absolutorium z wykonania budżetu w roku 2012, głosowało dwóch radnych (Jan Solarz i Andrzej Zięba), przeciwko głosowało też dwoje (Janusz Madejski i Barbara Zyguła), a jedna osoba się wstrzymała (Kazimiera Oracz). I byłby, jak w latach ubiegłych, pat, czyli sytuacja nierozstrzygnięta. Byłby, ale nie był. W takiej sytuacji decyduje teraz stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej, Jana Solarza, który głosował "za", więc Marek Szopa absolutorium otrzymał.

Na uroczyste wręczenie komputerów przybyły do świetlicy w Konaszówce całe rodziny. Na parkingu zabrakło miejsca dla aut, a przy stołach było ciasno. Za to na stołach nie zabrakło dla nikogo pysznych, słodkich wypieków przygotowanych przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” nie tylko zakupiono komputery ale też zagwarantowano pięcioletnie, darmowe korzystanie z Internetu. – Po raz pierwszy w życiu coś dostałem. Razem z żoną jesteśmy na emeryturze, ale chcielibyśmy jeszcze pozwiedzać szeroki świat. Na wyjazdy nas nie stać, a przez Internet zobaczymy wszystko – powiedział Stanisław Iwanow z Boczkowic.

CZERWIEC

Na zaproszenie Stowarzyszenia KGW z Konaszówki odbyło się spotkanie ośmiu zarządów KGW z terenu Gminy Książ Wielki z Prezesem Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania - W. Mielusem. Debatowano o udziale w „Projekcie Współpracy”, realizowanym w ramach Osi 4 LIDER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD, Stowarzyszenie LGD ”Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie LGD ” Korona Północnego Krakowa”.

KGW w Zaryszynie zorganizowało pielgrzymkę do Częstochowy. W drodze powrotnej zaplanowano także zwiedzanie zamku w Olsztynie koło Częstochowy oraz Parku Miniatur Zamków Jurajskich w Janowie. W pielgrzymce uczestniczyło 40 osób.

Świętowanie w Konaszówce. Jak niewiele potrzeba, aby przerwać monotonne życie wsi wypełnione pracą w gospodarstwach i sianokosami. KGW w Konaszówce zorganizowało ognisko „Sobótkowe” tętniące wesołą zabawą, na którą przyszła prawie połowa mieszkańców wsi.

LIPIEC

Wójt Marek Szopa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu roku 2012 tylko przy jednym głosie sprzeciwu (Barbary Zyguły) i jednym głosie wstrzymującym się (Kazimiery Oracz). Pozostali radni uznali, iż finanse naszego samorządu zarządzane są właściwie i sprawnie. To samo stwierdziła wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa z Krakowa, chwaląc w swojej opinii wypracowanie przez gminę Książ Wielki "wyższej niż w latach ubiegłych nadwyżki operacyjnej".

SIERPIEŃ

Zaryszyn witał gości dożynkowych stylowymi figurami, sporządzonymi, jak nakazuje obyczaj, z tego co wyrosło na polu. I gości nie zabrakło, czemu sprzyjała piękna pogoda oraz wzorowa organizacja imprezy. Bo wszystko było na miejscu oraz pod dostatkiem: jadło, napoje, śpiewy, muzyka. Ponadto druhowie z OSP kierowali pojazdy na przygotowane parkingi, więc nikt na nikogo i na nic nie narzekał. Starostami dożynek byli: Barbara Zyguła z Książa Wielkiego i Stanisław Wywiał z Zaryszyna. Konkurs na wieniec dożynkowy wygrał ten przygotowany przez KGW z Książa Wielkiego - zbudowany na bazie płóciennego worka, ozdobionego kłosami i wizerunkiem hostii. Sympatia publiczności była jednak zdecydowanie przy wieńcu z Książa Małego, wykonanym w kształcie słomianej baby.

Na dożynkach powiatowych w Kozłowie nie było więcej osób, niż na naszych, gminnych w Zaryszynie. Za to ze sceny sypały się słone dowcipy, a organizatorzy postanowili jednakowo nagrodzić wszystkie siedem dożynkowych wieńców. Zatem i ten kontrowersyjny, sporządzony przez gospodynie z Książa Wielkiego utrzymał swoją pierwszą lokatę.

WRZESIEŃ

Podczas następnych gminnych dożynek, które w sierpniu 2014 roku odbędą się w Książu Wielkim, wieńce oceniać będzie nie jury, lecz same członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Takie ustalenie, po kontrowersjach wobec ostatniego wyboru jury, zapadło podczas spotkania przedstawicielek KGW z wójtem Markiem Szopą. Dodajmy, że przy stołach suto zastawionych ciastami, których tym razem nie piekły gospodynie, lecz zakupiła je gmina.

W stolicy gminy aż huczy od plotek na temat dwóch gołych mężczyzn biegających nocą po ulicach oraz kolejnych dwóch, wprawdzie ubranych ale uzbrojonych: pierwszy w siekierę, drugi w nóż. Co na to policja? Gdzie są funkcjonariusze, że dochodzi do takich ekscesów? – Pytali radni komendanta posterunku w Książu Wielkim, który przybył na ostatnią sesję. Komendant, st. asp. Waldemar Dudek zapewnił, że wszystko jest pod kontrolą i winni ponieśli lub poniosą karę. Jednak, by była to kara dotkliwa, czyli wyrok sądu a nie mandat, potrzebne są zeznania świadków. Tymczasem nikt zeznawać, jak dotąd, w tych sprawach nie chce. Kierowane na policję zawiadomienia o ekscesach były bowiem anonimowe.

Tegoroczny budżet naszej gminy ma odpowiednie zabezpieczenie w rezerwach i będzie wykonany – poinformował na sesji wójt Marek Szopa. Ale nie wszyscy radni byli z tej dobrej finansowo kondycji gminy zadowoleni… Dlatego uchwałę o zmianach w budżecie nie poparli, wstrzymując się od głosu, radni: Janusz Madejski, Kazimiera Oracz oraz Barbara Zyguła.

Sześć Kół Gospodyń z Gminy Książ Wielki (Głogowiany-Wrzosy, Konaszówka, Książ Wielki, Łazy, Mianocice, Tochołów) uczestniczyły w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.
Głównym punktem uroczystości była msza św., której przewodniczył bp pomocniczy włocławski Stanisław Gębicki. W trakcie nabożeństwa przedstawiciele polskiej wsi, w tym także naszej gminy, przekazali dary z plonów ziemi, którą uprawiają. Były wśród nich m.in. chleby własnego wypieku, sękacze, kołacze, owoce, a także ciasta oraz nalewki owocowe.

49 ton odpadów komunalnych odebrano od mieszkańców gminy Książ Wielki w sierpniu tego roku, z czego udało się wysegregować 27 procent. To wielki postęp w stosunku do lat poprzednich, gdy segregowano zaledwie 12 procent, ale jeszcze są tu wielkie rezerwy – poinformował radnych Ryszard Żaba, dyrektor miechowskiego oddziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

PAŹDZIERNIK

Obchodom jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Książu Małym przyświecało hasło: "Są miejsca, czas i ludzie, których się nie zapomina". Uroczystość uświetnili liczni goście. Po mszy świętej, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne w piosenkach, wierszach i tańcu. Podczas wystąpień honorowych gości wspominano dawne czasy i ludzi, którzy tworzyli historię tej szkoły.

Członkinie KGW w Książu Wielkim, realizując kolejną operację z zakresu małych projektów, uzyskały pomoc ze środków unijnych na zorganizowanie kursu „Carvingu”, czyli zdobienia warzyw i owoców. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów z „Krakowskiej Szkoły Restauratorów”, objęły wycinanie elementów ozdobnych z warzyw (cebula, marchew, rzodkiewka, burak, ogórek, por, cukinia) i owoców (pomarańcza, melon, arbuz, jabłko) oraz przygotowywanie kompozycji mieszanych.

LISTOPAD

Mieszkańcy gminy uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie, największy w tym udział miała młodzież oraz gospodynie z KGW i strażacy z OSP.

Radni z komisji budżetowej długo dyskutowali nad propozycją wójta, by dla uzyskania w budżecie brakujących pieniędzy, po obcięciu subwencji państwowej - podnieść podatek rolny. Nic dziwnego, większość tych radnych jest właśnie… rolnikami. Ale interes gminy przeważył nad interesami indywidualnymi i postanowiono tę propozycję poprzeć.

GRUDZIEŃ

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarszynie przygotowało publikację, jakiej w naszej gminie jeszcze nie było. Nie tylko dokumentuje ona przebieg dożynek z 18. sierpnia 2013 roku, ale zamieszcza także teksty prezentowanych wówczas ze sceny przyśpiewek. A wszystko bogato ilustrowane zdjęciami. Dodatkowo, każde z dwunastu KGW, jakie działają obecnie w naszej gminie, podaje przepisy na swoje specjały kulinarne. Zaryszyn zdradza recepturę słynnego już Strogonowa, Książ Mały – domowych gołąbków, Książ Wielki proponuje zupę gulaszową, a Cisie wyśmienity bigos z fasolki szparagowej. Najwięcej przepisów (aż 13!) podają gospodynie z Konaszówki.

Dotąd tłumaczyliśmy sobie, że mniejsza o 650 tys. zł, państwowa dopłata do gminnego budżetu na rok 2014 to wyłącznie wina Warszawy. Tymczasem spowodowała ją zaniżona w latach poprzednich przez nasz samorząd stawka podatku rolnego. Bo skoro gminę rolniczą Książ Wielki było stać na małe wpływy z głównego źródła swoich dochodów, to w Warszawie wyliczono, iż takim „bogaczom” można także ograniczyć dotację. – A my wcale nie jesteśmy wyspą szczęśliwości – powiedział wójt Marek Szopa podczas sesji rady. I większość radnych (dwunastu) przegłosowała podwyższenie podatku rolnego ze 100 zł za hektar do 112,50 zł. Przeciwko głosowało troje: Kazimiera Oracz, Barbara Zyguła i Janusz Madejski. Po przegłosowaniu wszystkich uchwał, właśnie ta trójka radnych złożyła najwięcej zapytań do wójta. Ale bynajmniej nie w sprawach ważnych dla gminy. Problem istotny dla radnej Zyguły stanowiły informacje „o nie podjeżdżaniu na czas w boczne ulice Książa Wielkiego firmy odbierającej śmieci”. Radna Oracz skarżyła się na przerwane roboty przy rowach na drodze powiatowej w Rzędowicach. Natomiast radnego Madejskiego zainteresowały szpecące stolicę gminy, „ubikacje za posterunkiem policji”.

Ludowy Zespołu Artystyczny „Książowiacy”, występując w Kielcach, zajął I miejsce w „VII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. bpa Mieczysława Jaworskiego” w kategorii zespoły ludowe. Tym samym będzie reprezentował region w Finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. W Kielcach Książowiacy zaśpiewali trzy kolędy: "Gwiazdeczko coś zaświeciła", "Ach ubogi żłobie" oraz "Cicho wszędzie śpi świat cały"..

Przebudowano parking przy remizie OSP w Książu Wielkim. Ma on teraz powierzchnię ok. 560 metrów kw. Wyłożono go polbrukiem o grubości 8 cm. Mogą zatem tędy przejechać w kierunku cmentarza i auta osobowe, i półciężarówki. Ustawiony znak zakazuje wjazdu aut ważących ponad 8 ton. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDRYS z Miechowa, która wygrała przetarg. Wniosek o przebudowę tego parkingu złożył radny Marek Szałas.

Świąteczne życzenia składali mieszkańcom naszej gminy nie tylko przewodniczący Rady Henryk Huma oraz wójt Marek Szopa, lecz także sołtysi, którzy spotkali się przed Bożym Narodzeniem w Książu Wielkim. Czego życzą sobie i nam – nasi przedstawiciele? Otóż przede wszystkim spełnienia prognoz, według których w Polsce ma być lepiej. Prócz tego, jak każe tradycja: zdrowia, spokoju i radości w świąteczny czas. Sprzyjający uważnemu rozglądnięciu się wokół swojego podwórka, które oby było dla każdego z nas najpiękniejszym miejscem na całej Ziemi.

Mieszkańcy Książa Wielkiego i okolicznych miejscowości mogli uczestniczyć w bezpłatnych Warsztatach Folklorystycznych. Zajęcia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Osi 4 LEADER), a ich organizatorem było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim. Warsztaty, z podziałem na grupy wiekowe, prowadził choreograf Zbigniew Stala.

Rozpoczynający się rok 2014 będzie przebiegał w naszej gminie pod znakiem inwestycji, gdyż przeznaczono na nie aż 3,3 mln zł. Dla porównania, w roku ubiegłym na inwestycje przeznaczono jedynie 0,9 mln zł, gdyż 3,2 mln zł pochłonęły spłaty kredytów. Obecnie, na obsługę zadłużenia zaplanowano 0,7 mln zł. Najwięcej pieniędzy – 2,4 mln zł, gmina wyda na budowę kolejnych oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców. Łącznie z tymi, już funkcjonującymi, będzie ich 544. Drugą pozycję stanowią inwestycje drogowe, na które zaplanowano 0,7 mln zł. Trzecią jest poprawa oświetlenia ulicznego (za przynajmniej 100 tys. zł) w sołectwach: Antolka, Głogowiany-Wrzosy, Mianocice, Moczydło oraz Rzędowice.
Na koniec ciekawostka proceduralna. Otóż uchwałę budżetową przyjęto na sesji 30. grudnia, 12. głosami. Dwoje radnych się wstrzymało (Kazimiera Oracz i Janusz Madejski), natomiast jedna osoba głosowała przeciwko. I była to radna Barbara Zyguła.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.