GMINA KSIĄŻ WIELKI

Śmieci-Aktualności

Sejm przyjął w piątek, 25 stycznia, nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli zaakceptuje ją również Senat, gminy będą mogły dowolnie łączyć różne metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi swoich mieszkańców. Ponadto, firma odbierająca odpady musi być wybrana w drodze przetargu, co dotyczy również gminnych spółek komunalnych.

Czytaj więcej...

Dotychczasową umowę na wywóz śmieci z naszej posesji musimy rozwiązać sami. I co więcej, w naszym interesie leży dopilnowanie, aby jej wygaśnięcie nastąpiło równo na koniec czerwca tego roku, gdy nasze odpady komunalne przejmie z mocy prawa gmina. Zatem, by uniknąć ewentualnych kar umownych, sprawdźmy jak długi okres wypowiedzenia zastrzegł sobie w umowie aktualny odbiorca śmieci. I czym prędzej złóżmy mu pisemne wypowiedzenie.

Czytaj więcej...

Ustalając stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – gminy mogły dotąd wybrać tylko jedną z czterech metod, którą musiały na dodatek konsekwentnie stosować na całym swoim terenie. Teraz ma być inaczej, Senat wprowadził bowiem poprawki  do tzw. Ustawy śmieciowej, umożliwiające podejście bardziej elastyczne, gdyż dopuszczające rozwiązania mieszane.

Zatem gminy nie muszą już ustalać stawek w oparciu albo o liczbę osób w gospodarstwie domowym, albo uzależnioną od zajmowanej powierzchni mieszkalnej, albo od ilości zużytej wody, albo wprowadzić opłatę ryczałtową. Teraz między tymi czterema metodami postawiono słowo „lub”. Jak mogą wyglądać takie rozwiązania połączone?

Otóż równie prosto, ale bardziej „życiowo”, czyli korzystniej dla mieszkańców, bo na obszarze jednej gminy mogą być stosowane różne metody naliczania opłat. Takie, by najrzetelniej odzwierciedlały rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów. Przykładowo, przyjmując na osiedlu domów jednorodzinnych stawkę od gospodarstwa domowego i dodatkowo uzależniając jej wysokość od liczby zamieszkałych na danej posesji osób. Dzięki temu osoby samotne nie będą pokrzywdzone.

W Książu Wielkim, podobnie jak w większości polskich gmin, metody ustalania opłat jeszcze nie wybrano. Samorząd miał to zrobić w ostatnich dniach tego roku, ale teraz termin przedłużono do końca stycznia a ponadto wprowadzono możliwość elastycznego podejścia do stawek. - Wykorzystamy te dodatkowe możliwości, by stworzyć efektywny, najkorzystniejszy dla mieszkańców system gospodarowania odpadami – zapowiada wójt gminy Marek Szopa.

 

Kolejne badania „Świadomości ekologicznej Polaków” (w roku 2012) wykazały, iż zmniejszyła się gotowość mieszkańców do uiszczania wyższych kosztów rozwiązań korzystniejszych dla środowiska, niż te tańsze i niekorzystne dla natury. Innymi słowy, pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych ma bezpośredni wpływ na zachowania ekologiczne, które z reguły wymagają więcej czasu lub pieniędzy.

 

Czytaj więcej...

Zespół ekspertów, działający przy Ministerstwie Środowiska, przygotował kilka kolejnych odpowiedzi - interpretacji odnośnie opłat za gospodarowanie odpadami w nowych warunkach prawnych. Oto skrót tych najbardziej interesujących.

 

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. jeżeli nieruchomość należy do gminy? Liczbę swoich najemców musi podać gmina czy deklaracja zostaje wysyłana do każdego najemcy i on podaje ile osób zamieszkuje?

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, zdefiniowany został właściciel nieruchomości przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zatem deklarację składa jednostka posiadająca tę nieruchomość w zarządzie, ale umowa może wskazywać również najemcę.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.