GMINA KSIĄŻ WIELKI

Śmieci-Aktualności

Kolejne badania „Świadomości ekologicznej Polaków” (w roku 2012) wykazały, iż zmniejszyła się gotowość mieszkańców do uiszczania wyższych kosztów rozwiązań korzystniejszych dla środowiska, niż te tańsze i niekorzystne dla natury. Innymi słowy, pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych ma bezpośredni wpływ na zachowania ekologiczne, które z reguły wymagają więcej czasu lub pieniędzy.

 

Czytaj więcej...

Zespół ekspertów, działający przy Ministerstwie Środowiska, przygotował kilka kolejnych odpowiedzi - interpretacji odnośnie opłat za gospodarowanie odpadami w nowych warunkach prawnych. Oto skrót tych najbardziej interesujących.

 

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. jeżeli nieruchomość należy do gminy? Liczbę swoich najemców musi podać gmina czy deklaracja zostaje wysyłana do każdego najemcy i on podaje ile osób zamieszkuje?

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, zdefiniowany został właściciel nieruchomości przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zatem deklarację składa jednostka posiadająca tę nieruchomość w zarządzie, ale umowa może wskazywać również najemcę.

 

Czytaj więcej...

Większość - 71 proc. ankietowanych, polskich gmin chce samodzielnie realizować zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Jedynie 3 proc. myśli o zawarciu porozumień międzygminnych, natomiast pozostałe (czyli co czwarta) pragną to robić w ramach związków międzygminnych. I połowa z tych ostatnich zamierza przekazać związkowi całość zadań w tym zakresie.

Tak stwierdziło Ministerstwo Środowiska na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich gmin w Polsce, a jest ich  2.479. Jednak wypełniło je i odesłało jedynie 1.818, z czego 1.705 wypełniło w sposób prawidłowy (69 proc. ogółu gmin). Zatem przedstawione tu dane dotyczą właśnie tych 1.705-ciu gmin, które w wyliczeniach stanowią 100 proc.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.