GMINA KSIĄŻ WIELKI

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Miasta i Gminy Książ Wielki oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu ogólnego
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1, art. 8g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 5 oraz art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1096 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Książ Wielki Uchwały nr XXXXVIII/373/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Książ Wielki oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu ogólnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy odziaływania na środowisko w terminie od 14.05.2024r. do 14.06.2024r.

Wnioski mogą być wnoszone:
− w formie papierowej - osobiście lub listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Książu Wielkim: ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki,
− elektronicznie - za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2509) lub dostępnym na stronie internetowej pod https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki , zakładka PLAN OGÓLNY Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub nr telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki.

UWAGA:
Liczy się data wpływu wniosku do tut. Urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.


Więcej informacji oraz wniosek do pobrania - kliknij tutaj


 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.