GMINA KSIĄŻ WIELKI


https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki,a,2401745,drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-w-giebultowie-gmina-ksiaz-wi.html


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, 39 ust. 1 oraz  40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz .U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy  Książ Wielki

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Giebułtowie gmina Książ Wielki, stanowiącej własność Gminy Książ Wielki, oznaczonej jako działka nr 34/1 o powierzchni 0,1254 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1M/00063818/8. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Książ Wielki.

Zabudowa, zagospodarowanie: - Nieruchomość składająca się z jednej działki. Kształt działki czworokątny. Na działce posadowiona część transformatora, słupy energetyczne wraz z liniami energetycznymi. Działka jest zabudowana małym budynkiem gospodarczym, murowanym. Budynek jest w złym stanie technicznym, ściany popękane, dach zapadnięty, od dłuższego czasu nie jest użytkowany, klasyfikuje się najprawdopodobniej do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy około 48 m2. Działka użytkowana rolniczo.   Działka położona jest w sąsiedztwie terenów rolniczych i zabudowy zagrodowej. Działka wzdłuż drogi publicznej, ale brak wjazdu z drogi na działkę. Drogę oddziela rów.  Nie jest obciążona hipoteką ani służebnościami. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RM – Tereny zabudowy zagrodowej.

 

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość oznaczana jest jako Br-RII - grunty rolne zabudowane, klasa RII.

 

Gmina Książ Wielki w miejscowości Giebułtów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

                 Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy, znajdujący się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Książ Wielki w pokoju nr 13.

                Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2024 z dnia 31.01.2024r. Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze, niż 1% ceny wywoławczej t.j. 100 zł.

                 Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2024r. o godzinie 1030 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Książu Wielkim.

 

            Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Książ Wielki nr KBS O/Książ Wielki 58 8591 0007 0180 0000 0013 0012 najpóźniej w dniu 04 marca 2024roku.

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której dotyczy wpłata. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz z warunkami przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik ustalony, jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Książ Wielki. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Jeżeli nieruchomość nabywana będzie na jednego z małżonków z majątku wspólnego wymagane jest okazanie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości .

Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania. Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy  z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz.2278 z późn. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.


W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z planowaną na działce inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu
z właścicielami sieci.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Burmistrz  Miasta i Gminy Książ Wielki   zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.                                            

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.