GMINA KSIĄŻ WIELKI

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki, pok. 3 - po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim ul. Warszawska 17, w godzinach pracy Urzędu – mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 413838002 w. 24, a także na stronie internetowej: www.ksiazwielki.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim, ul. Śniadeckiego 9A, 32-210 Książ Wielki o godz. 14.00.

 

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2021 r.do Wójta Gminy Książ Wielki  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Książ Wielki.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO

Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Książ Wielki,

z siedzibą w Książu Wielkim przy ul. Warszawskiej 17

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na adres siedziby administratora

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku/uwagi na potrzeby ww. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 17 pkt 11-14, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 9 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Odbiorcy Twoich danych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – Wojewodzie Małopolskiemu oraz projektantowi, na podstawie umowy powierzenia.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)     prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2)     prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

3)     prawo ograniczenia przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych prawo, o którym mowa w art. 15 lit g RODO (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych – imię, nazwisko i adres – jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych wniosek/uwaga nie będzie rozpatrywany.

 


 Załączniki:

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.