GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zespół ekspertów, działający przy Ministerstwie Środowiska, przygotował kilka kolejnych odpowiedzi - interpretacji odnośnie opłat za gospodarowanie odpadami w nowych warunkach prawnych. Oto skrót tych najbardziej interesujących.

 

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. jeżeli nieruchomość należy do gminy? Liczbę swoich najemców musi podać gmina czy deklaracja zostaje wysyłana do każdego najemcy i on podaje ile osób zamieszkuje?

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, zdefiniowany został właściciel nieruchomości przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zatem deklarację składa jednostka posiadająca tę nieruchomość w zarządzie, ale umowa może wskazywać również najemcę.

 

Jak w praktyce ma wyglądać sprawdzenie i udowodnienie wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty w przypadku gdy podstawą jej obliczenia jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość? Na podstawie jakich dokumentów można zweryfikować podaną przez właściciela nieruchomości liczbę osób?

Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ może wszcząć postępowanie wyjaśniające na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Można również wziąć pod uwagę ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Rada gminy, zgodnie z art. 6n ust. 2 ww. ustawy, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

 

Selektywna zbiórka jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, w związku z tym czy możemy deklarować że nie będziemy się wywiązywać z ustawowego obowiązku?

Rada gminy ma obowiązek określić niższą stawkę opłaty, jaką ponosić będą mieszkańcy za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny. Jeżeli więc właściciel nieruchomości będzie naruszał obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Przełoży się to na podwyższenie opłaty.

Czy w deklaracji można umieścić pytania dotyczące wyposażenia nieruchomości w kompostownik i zbiornik bezodpływowy?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, w którym gmina określi zasady utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, obejmujące m.in. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Można zawrzeć w deklaracji informację o posiadanym przez właściciela nieruchomości kompostowniku, ale nie wpływa to na wysokość opłaty, jaką jest obowiązany ponieść właściciel nieruchomości. Nie uwzględnia się również masy odpadów kompostowanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości - w masie odebranych odpadów.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.