GMINA KSIĄŻ WIELKI

Większość - 71 proc. ankietowanych, polskich gmin chce samodzielnie realizować zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Jedynie 3 proc. myśli o zawarciu porozumień międzygminnych, natomiast pozostałe (czyli co czwarta) pragną to robić w ramach związków międzygminnych. I połowa z tych ostatnich zamierza przekazać związkowi całość zadań w tym zakresie.

Tak stwierdziło Ministerstwo Środowiska na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich gmin w Polsce, a jest ich  2.479. Jednak wypełniło je i odesłało jedynie 1.818, z czego 1.705 wypełniło w sposób prawidłowy (69 proc. ogółu gmin). Zatem przedstawione tu dane dotyczą właśnie tych 1.705-ciu gmin, które w wyliczeniach stanowią 100 proc.

Okazuje się, że prace wstępne nad powołaniem jednostki organizacyjnej do spraw wdrożenia nowego systemu prowadzi 715 gmin (41,9 proc), prace zaawansowane - 276 gmin (16,2 proc.), a 527 gmin (31 proc.) nie podjęła jeszcze żadnych działań w tym kierunku. Pozostałe (blisko 10 proc.) takich działań podejmować nie muszą, gdyż wykona je związek międzygminny albo nowy system został już wprowadzony.

Wśród metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdecydowanie przeważa ta, w której wskaźnikiem jest liczba mieszkańców danej nieruchomości - wybrało ją aż 82,6 proc. gmin. Pozostałe optują za opłatami uzależnionymi od powierzchni nieruchomości (6 proc.), ilości zużytej wody (4,3 proc.) i na końcu - w formie ryczałtu.

Jakie problemy z nowa ustawą sygnalizują gminy ministerstwu? Otóż największe trudności dotyczą prawidłowego określenia ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na ich terenie. Drugim, podobnie niełatwym problemem jest kalkulacja kosztów całego systemu, czyli w konsekwencji wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

To jeszcze nie wszystkie trudności stojące przed gminami. Ich obawy są związane dodatkowo ze sposobem egzekucji opłat, zwłaszcza od właścicieli nieruchomości zamieszkałych sezonowo. Obawy dotyczą ponadto egzekwowania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz problemów z precyzyjnym określeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skomplikowaniem procedur przetargowych.

Ministerstwo Środowiska, oprócz uruchomienia na swoim portalu działu poświęconego gospodarce odpadami, powołało zespół ekspertów, doradzających gminom. Ponadto, zwróciło się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o "uruchomienie środków na wsparcie gmin oraz przedstawienie propozycji dofinansowywanych działań".

Warto wiedzieć, że Samorząd Województwa Małopolskiego już wykonał swój obowiązek, przyjmując Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, w którym wyznaczono "regiony" tej gospodarki, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych a także instalacje do "zastępczej obsługi regionów". W ustawowym terminie (do końca czerwca) plany te przyjęło siedem województw. Małopolska spóźniła się o dwa dni (nasz plan uchwalono 2 lipca). Najbardziej wykroczyło poza termin Mazowsze, uchwalając swój WPGO dopiero 22 października.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.