GMINA KSIĄŻ WIELKI

Dane gminne

 

USC

Czym się zajmujemy?

 1. Prowadzenie spraw z zakresu USC, rejestracji stanu cywilnego:

- prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów,

- obsługa zawieranych małżeństw przed Kierownikiem USC.

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 2. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego, właściwe zabezpieczanie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 4. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnień dotyczących zmian imion i nazwisk, ustalenia ich pisowni oraz przekazywanie właściwym.
 5. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem, przemeldowaniem i wymeldowaniem na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz w trybie administracyjnym.
 7. Prowadzenie elektronicznego rejestru ludności.
 8. Prowadzenie kontroli meldunkowych.
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie wydawania dowodów osobistych, przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wyborami bezpośrednimi.
 11. Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 12. Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 13. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy
 14. Sprawy z zakresu BHP i P.POŻ
 15. Sprawy z zakresu zdrowia/programy prozdrowotne/
 16. Obsługa administracyjna Rady Społecznej PZOZ

Co u nas załatwisz?

 1. Uzupełnianie aktu stanu cywilnego.
 2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego.
 3. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 4. Zmiana imienia i nazwiska.
 5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 6. Zawarcie małżeństwa.
 7. Wydanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych.
 8. Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.
 9. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy.
 10. Sprawy meldunkowe cudzoziemców.
 11. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. Wydawanie dowodów osobistych.
 13. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 14. Rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia i nazwiska.
 15. Rejestracja danych o zgonie.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Adrian Oczkowicz – Kierownik USC
 2. Anna Gniewek - Z-ca Kierownika USC

 


 

 


 

 

Referat Podatkowy

Czym się zajmujemy?

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania zaległości, odraczania, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,;
 2. Prowadzenie w zakresie pkt 1 postępowań wyjaśniających, gromadzenie dowodów itp. zgodnie z procedurami;
 3. Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego;
 4. Okresowe sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie załatwianych spraw;
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji uznaniowych na podstawie, których przyznano ulgi w spłacie podatków;
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w ramach pomocy publicznej;
 7. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 8. Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania podatkowego;
 9. Prowadzenie postępowań podatkowych w przypadkach decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i zwróconych do ponownego rozpatrzenia;
 10. Występowanie do sądu z wnioskiem o ustanowienie hipoteki, celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie - dotyczy osób fizycznych;
 11. Przygotowanie wniosków do Naczelników Urzędów Skarbowych w sprawie wszczęcia egzekucji z nieruchomości.
 12. Wydawanie zaświadczeń

Co u nas załatwisz?

 1. Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach wymiarowych i dochodowości, (podanie)
 1. Zaświadczenia o niezaleganiu i wysokości zaległości (podanie)
 2. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wniosek)
 3. Wniosek o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntu
 4. Wiosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (druki)
 5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 6. Podanie o umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku
 7. Podanie o umorzenie, odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty opłat za wodę i ścieki, usługi komunalne, czynsz czy opłatę śmieciową

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Ewa Gajos – Kierownik Referatu Podatkowego
 2. Dorota Karendał – Inspektor
 3. Joanna Szwaczka – Inspektor
 4. Grażyna Ostrowska - Inspektor

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Czym się zajmujemy?

Prowadzenie dokumentacji księgowej budżetu jednostki Urzędu Gminy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminowe dokonywanie płatności zobowiązań Urzędu Gminy, sprawozdawczość Urzędu i Gminy, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie list płac deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowej, rozliczenie VAT, prowadzenie księgowości KZP Urzędu, opracowywanie planów finansowych, rozliczenie wniosków unijnych.

Co u nas załatwisz?

Sprawy pracownicze związane z ZFŚS, KZP, wynagrodzeniem (Rp-7)

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Kmera Teresa - Skarbnik Gminy
 2. Szyniec Ewa - Inspektor ds. wynagrodzeń i księgowości budżetowej
 3. Chabior Elżbieta - Inspektor ds. księgowości budżetowej
 4. Chuma Anna - Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Referat Organizacyjny

Czym się zajmujemy?

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji
 2. Przyjmowanie opłaty skarbowej
 3. Nadzór nad archiwum zakładowym, przyjmowanie dokumentów do archiwum
 4. Obsługa Rady Gminy, prowadzenie rejestru uchwał, zwoływanie sesji i komisji oraz ich protokołowanie.
 5. Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na udzielenie z budżetu gminy dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla gminy
 7. Organizowanie prac związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
 8. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników
 9. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków
 10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych oraz staży dla bezrobotnych
 11. Prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Wójta

Co u nas załatwisz?

 1. Uzyskasz informację na temat procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz zatrudnienia na stanowisku obsługi i pomocniczym
 2. Dokonasz opłaty skarbowej
 3. Złożysz różnego typu korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy, Wójta Gminy, Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Kamil Wasik – Kierownik Referatu
 1. Aleksandra Łysek
 2. Karolina Glanowska

 

 

Referat Infrastruktury

Czym się zajmujemy?

Planowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Ewidencja miejscowości ulic i adresów, Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Gminna ewidencja zabytków, Inwestycje, Komunalizacja mienia, Ewidencja działalności gospodarczej, Pozwolenia na alkohol, Warunki przyłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego, Gospodarka komunalna, Komunikacja, Drogi gminne, Gospodarka mieszkaniowa, Zamówienia publiczne  

Co u nas załatwisz?

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, Decyzję celu publicznego, Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Decyzję na wycinkę drzew, Deklarację opłaty śmieciowej, Decyzję środowiskową, Podział nieruchomości, Decyzję rozgraniczeniową, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Warunki wykonania zjazdu z drogi gminnej, Warunki określające odległość posadowienia ogrodzenia, Wniosek o przydział lokalu komunalnego – socjalnego. Zgłoszenie działalności gospodarczej, Zgłoszenie działalności regulowanej, Pozwolenia na taksówkę, Uzgodnienie przystanków, Organizacja przetargów, Prowadzenie inwestycji.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Tomasz Rachwał
 2. Agnieszka Pagór
 3. Krzysztof Tarapacz
 4. Sylwia Chuma
 5. Adriana Sieradzka-Książek
 6. Andżelika Musiał
 7. Marlena Tabor

 


 

Pliki do pobrania:

 

 


 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.