GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 poz. 1469) właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z odbiorcą posiadającym zezwolenie na wywóz tych nieczystości z terenu Gminy Książ Wielki. Ponadto znowelizowane w tym zakresie przepisy nałożyły pod groźbą kar nowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli nieruchomości.

     Burmistrza zobowiązano do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:
- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

     Wymagany cykl kontrolny zostanie przeprowadzony w naszej Gminie według harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu. Ta kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do UMiG celem przedłożenia umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Za brak takiej umowy lub takich rachunków grozi mandat karny lub kara grzywny do 5 tys. zł. Nowe przepisy przewidują również kary dla samorządów niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. Przykładowo w razie stwierdzenia braku cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych przez mieszkańców, gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.

     Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w UMiG zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, proszeni są o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku. Wzór umowy na usługę odbioru odpadów ze zbiorników bezodpływowych, świadczoną przez  UMiG w Książu Wielkim, można pobrać TUTAJ.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.