GMINA KSIĄŻ WIELKI

b_440_103_16777215_0_0_images_stories_2023_07_18-1.jpg     Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych), czekają roczne stypendia w wysokości 7.000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2023/2024.

     O stypendia mogą ubiegać się maturzyści, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych oraz spełniają łącznie poniższe kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

     Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji: www.stypendia-pomostowe.pl. w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 segment IA dostępny jest na stronie Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.