GMINA KSIĄŻ WIELKI

Konkurs dla KGW     Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa małopolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim filmem (od 3 do 5 min.) obrazującym  sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej można nadsyłać do 16 października. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z linkami do stron internetowych organizatora.

 

REGULAMIN Konkursu pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”, zwany dalej: „Konkursem”.
2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa małopolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR, zwanych dalej: „Uczestnikiem/Uczestnikami”.
3. Organizatorem Konkursu jest Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, zwany dalej: „Organizatorem”.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Formularzu –należy przez to rozumieć, formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1doRegulaminu Konkursuwraz z załącznikami.
2) Zgłoszeniu –należy przez to rozumieć nadesłany w terminie, o którym mowa w§2ust. 1, wypełniony oraz podpisany Formularz wraz załącznikami.
3) Laureacie –należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca oraz wszystkich Uczestników, którzy otrzymali nagrody określone w § 8 Regulaminu.
5. Uczestnik,wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu iakceptujew całościjego treść.
6. Celem Konkursujest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.

2 .Terminy

1. Termin nadsyłania Zgłoszeń rozpoczyna się dnia 30 lipca 2020 r., a kończy w dniu 16 października 2020 r., przy czym Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacja o wydłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/malopolski-or06.htmloraz na profilu Organizatora na FB.
2.O zachowaniu terminu decyduje data nadania Zgłoszenia (tj. Formularza wraz z załącznikami oraz z linkiem do zamieszczonego nagrania) na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie maila należy podać: Konkurs KGW.
3. Zgłoszenia nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegać ocenie Jury, chyba, że termin nadsyłania Zgłoszeń zostanie wydłużony.
4.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.10.2020 r. lub jeśli konkurs zostanie wydłużony w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Wyniki i nagrodzone nagrania Laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/malopolski-or06.htmli profilu Organizatora na fb.

3. Zadanie Konkursu

 • Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej
 • W filmie,o którym mowa w ust. 1 powinno znaleźć się logo i nazwa KGW (lub sama nazwa KGW, jeśli Koło nie ma logo) oraz logo ARiMR z pełną nazwą instytucji (obowiązująca wersja w kolorze niebieskim
 • 4. Zasady Konkursu
 • Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje lub których Zgłoszenia będą obejmowały nagrania naruszające przepisy prawa, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani, a ich Zgłoszenia ulegną zniszczeniu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do akceptacji następujących warunków Konkursu: 1) zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego warunków, 2) dostarczenia Organizatorowi kompletnego Zgłoszenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. 3) posiadania nieograniczonych, autorskich praw majątkowych i wyłącznych do nagrania, które to prawa nie naruszają praw osób trzecich. 4) w przypadku, gdy nagranie zawiera wizerunek osoby trzeciej, uzyskania oraz dostarczenia Organizatorowi zgody tej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku w ramach nagrań.
 • 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dostarczenie do Organizatora Konkursu Formularza, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej ARiMR w zakładce: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/malopolski-or06.html) wraz z następującymi załącznikami:

a) Załącznikiem Nr 1.1 do Formularza stanowiącym: 
- zgodę na przetwarzanie przez ARiMR jego danych osobowych w Konkursie, - zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby widniejącej na nagraniu zgłoszonym do konkursu,
b) oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ARiMR
c) załącznikiem Nr 2 stanowiącym zgodę na przeniesienie praw autorskich,
d) załącznikiem Nr 3, stanowiącym zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej widniejącej na nagraniu zgłoszonym do konkursu.
2) Dostarczenie do Organizatora filmu na adres mailowy OrganizatoraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tematem maila: Konkurs KGW. W przypadku, gdy rozmiar filmu jest zbyt duży, można przesłać go na adres mailowy Organizatora za pośrednictwem strony internetowej wetransfer.com. Zgłoszenie można także przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive)  na adres  Organizatora (Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków) z dopiskiem: Konkurs KGW.
3. Koszty związane z dostarczeniem Zgłoszeń do Organizatora pokrywa Uczestnik.

 • 6. Wymagania dotyczące nagrań
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 nagranie.
 • Nie można zgłaszać do Konkursu nagrań, które zostały już nagrodzone w innych konkursach.
 • Nagraniamuszą być zapisanew formacie mp4, avi.
 • Zgłaszane nagranianie mogą naruszać praw lub dóbr osób trzecich, muszą być wolne od wad prawnych,a ich treść musi być zgodna z prawem.
 • Każdy film musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej opublikowany lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie.
 • 7. Kryteria wyboru
  1. Jury dokona oceny nagrań po zakończeniu okresu trwania Konkursu.

  2. Ocenie Jury będzie podlegać nawiązanie prac do tematu Konkursu.
  3. Jury weźmie pod uwagę również jakość i kreatywność nadesłanych nagrań.
 • 8. Nagrody
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczoweza zajęcie I, II i III miejsca. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień.
 • 9. Zobowiązania
 • Laureaci Konkursu zobowiązują się do uwiecznienia na zdjęciu członków KGW wraz z otrzymaną nagrodą. Zdjęcie powinno zostać przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania nagrody.
 • 10. Uwagi końcowe
 • 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/malopolski-or06.html.
  2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrań zgłoszonych do Konkursu wraz z prawami zależnymi w zakresie wskazanym w Oświadczeniu o prawach autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na Formularzu sporządzonym przez Uczestnika.
  4. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie, rozstrzyga Organizator, na co Uczestnik wyraża zgodę.
  5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.