Kolejne badania „Świadomości ekologicznej Polaków” (w roku 2012) wykazały, iż zmniejszyła się gotowość mieszkańców do uiszczania wyższych kosztów rozwiązań korzystniejszych dla środowiska, niż te tańsze i niekorzystne dla natury. Innymi słowy, pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych ma bezpośredni wpływ na zachowania ekologiczne, które z reguły wymagają więcej czasu lub pieniędzy.

 

Nie uległa natomiast zmianie niespójność pomiędzy słowem a czynem. Co czwarty badany dalej co innego deklaruje, a co innego robi. Mianowicie, uważa, iż problem śmieci jest najważniejszym problemem polskiego środowisk a stan przyrody zależy od każdego z nas – ale jednocześnie sam nie segreguje śmieci.

 

Udział osób, w których domach odpady są regularnie segregowane, nie zmienił się (wynosi około 45 proc.). Wzrósł jednak udział deklaracji o sporadycznej segregacji i jednocześnie zmalał odsetek tych, którzy mówią, że w ich gospodarstwach wrzuca się wszystko do jednego kosza. Zdaniem Polaków, podstawową barierą w segregowaniu odpadów jest brak odpowiedniej infrastruktury.

 

Niemniej ekologię Polacy nie stawiają dziś na czele najważniejszych problemów jakimi zajmować ma się państwo. W ich opinii, kluczowe są kwestie pracy oraz ochrony Zdrowia a dalej gospodarki i finansów publicznych. O ochronie środowiska mówi mniej niż co dziesiąty badany i sprawa ta jest oceniana podobnie jak szkolnictwo wyższe i nauka oraz sprawy wewnętrzne i bezpieczeństwo.

 

Chociaż spraw środowiska naturalnego nie ma na liście najbardziej „palących” problemów, to Polacy stawiają tu na czele kwestię odpadów komunalnych, a następnie zanieczyszczenie wód i powietrza. Katastrofy naturalne oraz zagrożenia płynące ze zmiany klimatu interesują nas najmniej. Opinie na temat stanu środowiska w Polsce są nadal podzielone – mniej więcej tyle samo osób ocenia je dobrze, co źle, ale warto zauważyć, iż od ubiegłego roku te oceny nieco jeszcze się pogorszyły.

 

Cytowane badania, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, wykonała Joanna Skrzyńska z Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Cała publikacja jest dostępna na stronie:

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19610_ochrona_srodowiska_przyjazna_gospodarce_wyniki_badan_spolecznych.html