Skarga radnej Kazimiery Oracz (podpisana przez dwudziestu mieszkańców gminy) na to, że komisja wyborcza dla obwodu obejmującego sołectwa Rzędowice i Głogowiany – Wrzosy, będzie zlokalizowana w świetlicy w Głogowianach, została oddalona przez Komisarza Wyborczego w Krakowie, który uznał ją za bezzasadną.

Swoją skargę na uchwałę, jaką w sprawie lokalizacji obwodowych komisji wyborczych podjęła Rada Gminy Książ Wielki, Kazimiera Oracz uzasadniała dużą odległością między Rzędowicami a Głogowianami – Wrzosami (napisała, że wynosi ona 5-6 km) oraz istnieniem w Rzędowicach dwóch obiektów nadających się na lokal komisji wyborczej – budynku szkoły oraz pałacu.

Na żądanie Komisarza Wyborczego wójt Marek Szopa wyjaśnił, iż budynek szkoły w Rzędowicach ma wyłączoną instalację grzewczą, a pałac nie jest własnością gminy. Ponadto odległość pomiędzy tymi dwoma sołectwami wynosi nie 5-6 km, lecz zaledwie 2,5 km. I dodatkowo, wyboru lokalu komisji dla tego obwodu dokonano nie z urzędu, ale  poprzez głosowanie radnych.

Podzielając argumentację wójta, Komisarz Wyborczy oddalił skargę radnej Oracz i poinformował, iż od jego decyzji nie przysługuje prawo odwołania, czyli jest ona ostateczna.

Red.