Posiedzenie komisji rewizyjnej

     Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Książu Wielkim jednogłośnie uchwaliła na ostatnim posiedzeniu (24 maja), że wystąpi na sesji absolutoryjnej RG z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2021. Przed głosowaniem skarbnik Teresa Kmera szczegółowo zreferowała wymagane i przedłożone w tym celu dokumenty finansowe. Natomiast Marek Szopa podkreślił, że miniony rok był specyficzny z racji funkcjonowania samorządu w warunkach epidemii covid-19 i wprowadzonych przez nią ograniczeń. Między innymi dlatego nie wszystkie zaplanowane inwestycje zdołano zakończyć w terminie, stąd wykonano budżet w 89,7 proc. Natomiast dochody uzyskano w 102,6 proc. i na koniec grudnia 2021 r. na koncie Gminy pozostała nadwyżka w kwocie 3,16 mln zł. Na zdjęciu wykonanym podczas obrad KR, widzimy kolejno wójta Marka Szopę, skarbnika Teresę Kmerę oraz radnych: Marka Gajosa, Grzegorza Ptaka, Dariusza Książka (przewodniczącego komisji rewizyjnej), Krystiana Grelę, Marcina Walczyńskiego i Mirosława Michtę.

     Wykonane w roku 2021 dochody Gminy wyniosły ogółem 33,84 mln zł, a wykonane wydatki 30,68 mln zł, w tym na inwestycje wydano 5,2 mln zł wobec zaplanowanych 7,7 mln zł. Ta różnica została spowodowana głównie opóźnieniem w realizacji programu montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców. Mienie komunalne naszej Gminy (m.in. budowle, urządzenia techniczne, środki transportu) miało na koniec grudnia 2021 r. wartość 82,3 mln zł.

Red.