Po utworzeniu 1 lipca 2021 roku Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, Polacy muszą tam zgłosić czym ogrzewają swoje domy. Dotyczy to zarówno budynków i lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych. W tym celu należy niezwłocznie wypełnić formularz Deklaracji (do pobrania poniżej, w Urzędzie Gminy lub u sołtysa) i złożyć go w naszym UG. Formalnie w terminie do końca czerwca 2022 roku, jednak samorządy zostały zobowiązane do zebrania przynajmniej 70 proc. deklaracji już do końca grudnia. Za brak takiego zgłoszenia grozi właścicielom budynków grzywna w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

     W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel). W przypadku budynków i lokali niemieszkalnych deklarację musi wypełnić podmiot zarządzający budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel). Deklaracja dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1MW.

     W deklaracji źródeł ciepła w budynku do CEEB należy podać m.in.:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

     Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe. Na portalu, do którego kieruje link zamieszczony poniżej, znajdziemy oprócz formularza także więcej informacji na temat CEEB.

Druk deklaracji:  » Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - deklaracja

Red.