Rada Gminy przyjęła zaproponowane przez wójta Marka Szopę dwa programy, z których pierwszy dofinansowuje usuwanie azbestu (100 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 3.000 zł), a drugi wymianę pieców węglowych (do 50 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 5.000 zł). Dokonano też odpowiednich korekt w budżecie, by zabezpieczyć na ten cel pieniądze ale teraz trzeba odczekać 30 dni na uprawomocnienie uchwały. Dlatego nabór do obu programów – po wcześniejszym ogłoszeniu i udostępnieniu formularzy wniosków - rozpocznie się we wrześniu. Obecnie można zapoznać się z regulaminami uczestnictwa. Linki do ich pobrania podajemy poniżej.

Regulamin przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Książ Wielki w 2021 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Książ Wielki do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Książ Wielki.