Przeważająca większość radnych nie miała wątpliwości, głosując za udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2011 roku. Tym samym niejako odkreślono miniony rok od obecnego, umożliwiając skupienie działań samorządu na bieżących zadaniach.

 W dyskusji na ostatniej sesji padały zdania krytyczne ze strony trójki radnych (Kazimiery Oracz z Rzędowic oraz Janusza Madejskiego i Barbary Zyguły z Książa Wielkiego), którzy jako jedyni zagłosowali przeciwko udzieleniu absolutorium wójtowi. Natomiast większość radnych (12) uznała, iż budżet gminy wykonano prawidłowo, podzielając pogląd Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Red