Głogowiany - Wrzosy (193 mieszkańców) typowa wieś ulicówka, w której bardzo prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

5

Lasy prywatne

-

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

196

Pozostałe

11

Ogółem

212