GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”

Numer  projektu: POIG 08.03.00-12-032/12
Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-12-032/12-00
Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


§1


Definicje

1. Beneficjent – Gmina Książ Wielki.
2. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu ,gospodarstwo domowe.
3. Formularz  zgłoszeniowy  –  dokument   stanowiący  podstawę  do  ubiegania  się  o  udział w projekcie.
4. Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej  w  mieszkaniach  –  bez  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania.  Gospodarstwa domowe dzielimy na  jednoosobowe i wieloosobowe (2- i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne.
5. Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie.
6. Projekt – działania dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.
7. Wnioskodawca  –  każdy  podmiot  składający  Formularz  zgłoszeniowy  do  naboru  w  ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”.
8. Dochód netto:


1)  dla  gospodarstw  domowych  upoważnionych  do  korzystania  ze  świadczeń  rodzinnych, obliczony z uwzględnieniem przychodów kwalifikowanych jako dochód wskazanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 18 listopada 2003 (Dz. U. 2003 Nr 228, poz. 2255 z późn. zm);
2)  dla pozostałych grup – dochód netto – suma miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone    w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
d) do dochodu nie wlicza się również:
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego,
pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  z  tytułu  wykonywania  prac  społecznie użytecznych.

 


§ 2


Informacje o dofinansowaniu projektu

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” jest współfinansowany przez Unię Europejską,  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  oraz  z  publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś  priorytetowa  VIII  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki, Działanie  8.3  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  –  eInclusion.  Udział  w  projekcie  jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.


§ 3


Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność i trudną sytuację materialną, zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki.
Celem szczegółowym projektu jest  zapewnienie dostępu i bezpłatnego korzystania z Internetu oraz
sprzętu komputerowego 31 osobom z uprawnionych gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych Beneficjentowi a także  zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu oraz nowoczesnych technologii w obiektach użyteczności publicznej, jako miejscach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i edukacji cyfrowej.

§ 4


Grupy docelowe

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

A.  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym w tym osoby nieletnie reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych.
B.  Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej spełniające kryterium dochodowe  upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych

 

§ 5


Kryteria przydzielenia wsparcia

A. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym  w tym dzieci nieletnie reprezentowane przez opiekuna prawnego

B .Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej  spełniające  kryterium dochodowe upoważniające  do  otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych  (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz.  593  z  późn.  zm.,  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  17  lipca  2012  r.  w  sprawie zweryfikowanych  kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy  społecznej, Dz. U. z dnia 17 lipca  2012 r. , poz. 823.).

Przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której  miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto;
2. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto;
3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny",
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy z  dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu  świadczeń rodzinnych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami).
Przysługuje:

1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. Osobie uczącej się;


4.  W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który  przysługuje  osobom  (o  których  mowa  w  art.  5  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami), Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r , Dz.U z 24 sierpnia 2012r poz.959 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł netto, lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

1. Kryteriami obowiązkowymi dla każdej z grup są:
a) spełnienie minimum jednego z punktów A – B
b) stały lub czasowy meldunek na terenie gminy Książ Wielki,
c) nieposiadanie dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym.

Sposób wyliczenia średniego dochodu netto:

Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustala się, dzieląc łączną kwotę miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny.

Średni miesięczny dochód netto na osobę = Łączny miesięczny dochód netto wszystkich członków gospodarstw domowego (rodziny) / Liczba osób w gospodarstwie domowym

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

W przypadku kwalifikowania się do projektu większej liczby uczestników, pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym  zamieszkujące  i zameldowane na terenie gminy Książ Wielki, w wieku od 5-tego do 16- tego roku życia, następnie zakwalifikowane do projektu będą osoby niepełnosprawne  w pozostałej grupie wiekowej . Pozostałe osoby umieszczone będą na liście rezerwowej.
W przypadku gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt znajduje się poza zasięgiem dostępu   do  Internetu,  oferowanego  przez  działających  na  lokalnym  rynku operatorów świadczących  usługi  dostępu  do  Internetu Gmina Książ Wielki  ma  prawo  odmówić  udziału w projekcie gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu.


§ 6


Sposób wypełniania Formularzy zgłoszeniowych

Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z wymienionymi w pkt 6 dokumentami:

1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim.
2. Wypełniony i podpisany Formularz należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z   dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” do Biura Projektu, Urząd Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17   
3. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza zgłoszeniowego.
4. Formularze dla grupy A (Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  lub  z  orzeczeniem  równoważnym)  wypełnia  niepełnosprawna  osoba pełnoletnia  lub  rodzic/opiekun  prawny,   osoby  niepełnosprawnej.  W  drugim przypadku   dane  zawarte  w  Formularzu  będą  dotyczyły  rodzica/opiekuna,  należy  jednak odnotować dane osobowe osoby niepełnosprawnej.
5. Jeśli dana część Formularza zgłoszeniowego nie dotyczy Wnioskodawcy, to należy wpisać nie dotyczy.
6. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć:
a)  kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
b)  zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję administracyjną  o  przyznaniu  zasiłku  rodzinnego,  stypendium  socjalnego  lub  świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku  (w przypadku korzystania z tych świadczeń),  
c)  zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
d)  aktualne na dzień złożenia wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
e) oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu,

7. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, Beneficjent Ostateczny może ją uzupełnić, w terminie do 14 dni od daty zamknięcia rekrutacji. Uzupełnienia, które wpłyną po tym terminie nie będą przyjmowane, a Formularz zgłoszeniowy niezawierający  pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji zostanie odrzucony.


§ 7


Pobieranie i składanie formularzy

1. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin będą dostępne do pobrania w Biurze  Projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”  Książ Wielki             
ul. Warszawska 17 oraz na stronie internetowej www. ksiazwielki.eu
2. Formularze zgłoszeniowe można składać od 4 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r., wnioski które wpłyną po terminie  nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone, termin rekrutacji jest nieprzekraczalny; decyduje data wpływu Formularza zgłoszeniowego.
3. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do udziału w projekcie.
4. Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i pozostają w zasobach gminy Książ Wielki.

5.  Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

a)    Oczkowicz Adrian – tel.41 3838002 wew.19
b)    Szyniec Ewa - tel 41 3838002 wew 23
c)    Chabior Elżbieta - tel 41 3838002 wew 14


§ 8


Ocena formularzy zgłoszeniowych

1. Złożone Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami Regulaminu Uczestnictwa w projekcie.
2. Oceny formalnej dokonują pracownicy realizujący projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”.
3. Do oceny merytorycznej zostaną przekazane tylko kompletne Formularze zgłoszeniowe.
4. Oceny merytorycznej dokonuje    powołana zarządzeniem Wójta Gminy Książ Wielki

7-osobowa komisja, w skład której wchodzić będą:
a) Przedstawiciele Władzy Urzędu Gminy w Książu Wielkim
b)Przedstawiciel GOPS  w  Książu Wielkim
d)Przedstawiciel ZEAS w Książu Wielkim
e)Pracownicy obsługujący Projekt
5. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków Komisji.
6. Członkowie  Komisji  dokonują  oceny  merytorycznej   Formularzy  zgłoszeniowych  podczas posiedzenia  Komisji,  które  odbywa  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Książu Wielkim przy ul. Warszawskiej 17.
7. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi Formularze zgłoszeniowe stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych.
8. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
9. Dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym oraz przedłożonych załącznikach zostaną zweryfikowane w celu sprawdzenia poprawności zawartych w nich danych.


§ 9


Wybór Beneficjentów Ostatecznych

1. Pierwszym  etapem  rekrutacji  jest  utworzenie  listy  osób  zainteresowanych  uczestnictwem w  projekcie  na  podstawie  weryfikacji  kryteriów  formalnych  i  merytorycznych  przedłożonych dokumentów  aplikacyjnych  –  Formularza  zgłoszeniowego  wraz z  załącznikami  oraz analizy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
2. Kolejnym etapem rekrutacji jest podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
3. Wybór  Beneficjentów  Ostatecznych,  w  przypadku  wpłynięcia  większej  niż  zakładana  liczba zgłoszeń, odbędzie się w pierwszej kolejności dla osób  w wieku od 5 do 16 roku życia  ze  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym  zamieszkującym  i zameldowanym na terenie gminy Książ Wielki,  następnie zakwalifikowane do projektu będą osoby niepełnosprawne  w pozostałej grupie wiekowej . Pozostałe osoby umieszczone będą na liście rezerwowej


§ 10


Zakwalifikowanie do projektu i podpisanie Umowy użyczenia
1. Beneficjenci    Ostateczni, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu,    zostaną    o tym powiadomieni w formie pisemnej.
2. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny nie jest właścicielem lokalu, w którym ma zostać zainstalowany  Internet,  musi przedłożyć  pisemną  zgodę właściciela lokalu na przeprowadzenie prac instalacyjnych.
3. Przez cały okres trwania projektu właścicielem sprzętu jest i pozostaje Gmina Książ Wielki


§ 11


Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

1. Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
2. Natychmiastowe powiadamianie koordynatora projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie(np. o zmianie miejsca zamieszkania).
3. Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.
4. Wskazanie miejsca i wyrażenie zgody na bezpłatne zamontowanie sprzętu wraz z oprogramowaniem.
5. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu.
6. Przestrzeganie legalności oprogramowania.
7. Zabronione jest ściąganie plików z Internetu, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i filmowych.
8. Dbanie  o  sprzęt  komputerowy,  zgłaszanie  wszelkich  awarii  sprzętu  pracownikom Biura  Projektu oraz ponoszenie kosztów ich eksploatacji (np.energia elektryczna).
9. Udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu bądź kontroli.
10. Beneficjent  Ostateczny  ponosi  odpowiedzialność  finansową  za  ewentualne  zaginięcie  lub zniszczenie sprzętu z jego winy.
11. Rezygnacja  Beneficjenta  Ostatecznego  z  udziału  w  projekcie  w  trakcie  jego  trwania  jest możliwa    tylko    w    przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku złożenia rezygnacji przez Beneficjenta Ostatecznego projektu, w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
12. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta Ostatecznego projektu określone zostaną w Umowie użyczenia sprzętu.


§ 12


Projekt nie przewiduje zakupu dodatkowego, specjalistycznego wyposażenia komputera.


§ 13


Postanowienia końcowe

1.  W trakcie trwania naboru gmina Książ Wielki zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz innych dokumentów rekrutacyjnych.
2.  Projekt realizowany jest w terminie od marca 2011 r. do 31 03 2015 r.
3.  Nadzór  nad  realizacją  projektu  oraz  rozstrzyganie  spraw  nieuregulowanych  w  regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.
4.  Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.
5.  Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się