GMINA KSIĄŻ WIELKI

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym

Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt.,
b) dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły – 10 pkt.,
c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych – 7 pkt.,

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej – 5 pkt.,                    

e) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów będą oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych (zgodnie z załącznikiem).

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

/imię i nazwisko, adres/

                                           OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

  1. w szkole obowiązek szkolny spełnia / nie spełnia* rodzeństwo dziecka,
  2. dziecko uczęszczało / nie uczęszczało* do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły,
  3. szkoła jest / nie jest* na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
  4. droga dziecka do szkoły jest / nie jest* krótsza niż droga do szkoły obwodowej,
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują / nie zamieszkują* krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

*niepotrzebne skreślić

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 233 kodeksu karnego).

…………………, ………………….                   ……………………………..

miejscowość                                         data                                                           podpis rodziców/opiekunów prawnych

 


 

Kryteria naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Kryteria dodatkowe

 

Liczba punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Aktywność zawodowa obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym

30 pkt

Oświadczenie o aktywności zawodowej obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka zatrudnionych na podstawie umowy   o pracę, umowy zlecenie, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym

2.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do placówki wychowania przedszkolnego, do którego został złożony wniosek

     15 pkt

Oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwo dziecka do placówki wychowania przedszkolnego, do której został złożony wniosek

3.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu/ punkcie przedszkolnym/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej              

każda godzina         w podstawie programowej 2 pkt

Oświadczenie o liczbie zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w podstawie programowej oraz poza podstawą programową

każda godzina poza podstawą programową 7 pkt

4.

Odległość przedszkola/ punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od miejsca zamieszkania dziecka

do 3 km

30pkt

Oświadczenie o odległości placówki wychowania przedszkolnego od miejsca zamieszkania dziecka

powyżej 3 km

-5 pkt

5.

Korzystanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3 pkt

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6.

Dziecko obojga rodziców/ opiekunów prawnych niepracujących i jednocześnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

     3   pkt

Oświadczenie mówiące, że dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych jest niepracujących i jednocześnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa:

  • dla placówek wychowania przedszkolnego - załącznik nr 1,
  • dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

                                                                                                                           Załącznik nr 1

                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 9/2018

                                                                                                                                       Wójta Gminy Książ Wielki

                                                                                                                                         z dnia 31 stycznia 2018 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO         NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

 

 

Przyjmowanie zgłoszenia

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 21 do 28 lutego 2018 roku

 

 

 

REKRUTACJA

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                 w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 30 marca 2018 roku

od 4 maja do 7 maja 2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego                         i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę               w postępowaniu rekrutacyjnym

od 31 marca do         5 kwietnia 2018 roku

od 9 do 11 maja

2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2018 roku

24 maja 2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 do 27 kwietnia 2018 roku

od 25 do 30 maja 2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2018 roku

1 czerwca 2018 roku

                                                                                                                           Załącznik nr 2

                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 9/2018

                                                                                                                                      Wójta Gminy Książ Wielki

                                                                                                                                         z dnia 31 stycznia 2018 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH         NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

 

Przyjmowanie zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 21 do 28 lutego 2018 roku

 

 

 

REKRUTACJA

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 23 marca 2018 roku

od 4 do 7 maja 2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 do 30 marca 2018 roku

od 9 do 11 maja

2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2018 roku

24 maja 2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 23 do 27 kwietnia 2018 roku

od 25 do 30 maja 2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2018 roku

1 czerwca 2018 roku

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się