logo 8.3

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki

 

 

 

Urząd Gminy w Książu Wielkim pozyskał środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

W ramach programu zostanie zakupionych 101 komputerów, z czego 31 komputerów zostanie zainstalowanych w gospodarstwach domowych, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla Beneficjentów ostatecznych. Dostęp do Internetu będzie finansowany z projektu do 31.03.2015r.

 

Pozostałe 70 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla Beneficjentów ostatecznych zostanie zainstalowanych w 3 szkołach podległych Urzędowi Gminy w Książu Wielkim tj. Szkoła Podstawowa w Książu Małym, Szkoła Podstawowa w Antolce i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim. Dostęp do Internetu w tych jednostkach będzie finansowany z projektu do 31.03.2015r.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będą dostępne od 30 stycznia 2013 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim. Nabór uczestników będzie trwał od 4 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r...