Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz 391, z późn. zm.) informuję, że od 01 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Książ Wielki jest:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie , oddział Miechów ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów, tel. (41) 3830285.

 

W ramach prowadzonej działalności Podmiot prowadzi na terenie Składowiska Odpadów Mianocice Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 do którego mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie następujące frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny:

  1. papier ,
  2. szkło,
  3. tworzywa sztuczne,
  4. aluminium,
  5. odpady wielkogabarytowe,
  6. odpady z remontów,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  8. baterie i akumulatory,
  9. przeterminowane leki,
  10. odpady ulegające biodegradacji.