GMINA KSIĄŻ WIELKI

Aktualności - 8.3

logo 8.3

Urząd Gminy w Książu Wielkim wprowadza zmiany w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak również w opisie przedmiotu zamówienia ot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.270.3.2013. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki". W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 19.03.2013r. Do godziny 10.30.

logo 8.3

Urząd Gminy w Książu Wielkim ogłasza, iż w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w skrócie SIWZ wraz z załącznikami,

Czytaj więcej...

logo 8.3

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.270.3.2013. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Urząd Gminy w Książu Wielkim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Czytaj więcej...

info 8.3

logo 8.3

 

 

INFORMACJA


        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Zorganizowanie spotkania inaugurującego oraz spotkania podsumowującego  projekt p.t  "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ Wielki" w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się