logo 8.3

INFORMACJA

           Gmina Książ Wielki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo

informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Nr. umowy : POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , Tarnów 33-100 ul. Urszulańska 16

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby zamawiającego napłynęły 2 oferty.

Oferta firmy Towarzystwo ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , Tarnów 33-100 ul. Urszulańska 16 zawierała najniższą cenę zamówienia t.j 4 298,00 PLN netto zł PLN i uzyskała 100punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.