logo 8.3

INFORMACJA

 

           Gmina Książ Wielki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Serwis sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Nr. umowy : POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez:

 

SUNTAR Sp.z.o.o, Tarnów 33-100 ul. Boya Żeleńskiego 5B

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby zamawiającego napłynęły 3 oferty.

Oferta firmy SUNTAR Sp.z.o.o, Tarnów 33-100 ul. Boya Żeleńskiego 5B zawierała najniższą cenę zamówienia t.j 20 400,00 PLN netto (25 092,00 zł PLN brutto) i uzyskała 100punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.